1 Corinthiërs 12:7-11 – Genadegaven door de Heilige Geest

Aan deze studie gaat ‘Genadegaven – definitie’ vooraf, die best eerst gelezen wordt.

De Bijbeltekst 1 Corinthiërs 12:7-11.

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling:

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven om bijeen te brengen/samen te dragen/nuttig te zijn.
– Want inderdaad wordt aan de één een woord van wijsheid/inzicht gegeven doorheen de Geest
– bovendien aan een ander een woord van kennis/begrip volgens dezelfde Geest;
– en aan een ander geloof in dezelfde Geest
– en aan een ander genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid van genezingen in dezelfde Geest
– en aan een ander werkingen/daden van krachten/bekwaamheden
– en aan een ander profetie
– en aan een ander onderscheidingen/beoordelingen van geesten
– en aan een ander allerlei talen/tongen
– en aan weer een ander uitleg/verklaring van talen/tongen.
En dit alles bewerkt een en dezelfde Geest, aan een ieder persoonlijk uitdelend, gelijk Hij wil/wenst/van plan is.   (1 Corinthiërs 12:7-11)

Verklaring van de tekst:

Aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven.

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven om bijeen te brengen/samen te dragen/nuttig te zijn.

In Romeinen 12 beschrijft Paulus de genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid als een vriendelijk gebaar, vanuit het geestelijk leven van een discipel van Jezus Christus.

Hier in 1 Corinthiërs 12 beschrijft hij de genadegaven/charisma/geschenken uit vriendelijkheid als een openbaring door de Heilige Geest.
Hier gaat het om geschenken uit vriendelijkheid van God, want:

… het is dezelfde God, die alles in allen werkt.   (1 Corinthiërs 12:6)

Doorheen de Heilige Geest als kanaal, komt God mensen in hun zwakheid te hulp.
Gezien het voorgaande in dit hoofdstuk geldt deze belofte voor alle leden van het lichaam van Jezus Christus. Merk op dat hierbij geen voorwaarde van de onderdompeling in de Heilige Geest wordt vermeld.

Het doel van de openbaring van de Geest is het lichaam van Jezus Christus, de gemeente, op te bouwen, bijeen te brengen, bijeen te houden en samen te dragen door:

Een woord van wijsheid/inzicht.

Want inderdaad wordt aan de één een woord van wijsheid/inzicht gegeven doorheen de Geest.

Dit is een woord van wijsheid/inzicht als een Goddelijke openbaring gegeven, letterlijk doorheen (het Griekse: dia) de Heilige Geest.
De Heilige Geest is het kanaal waardoor God wijsheid/inzicht overbrengt.

De Heilige Geest kan deze Goddelijke openbaring aan iemand persoonlijk geven, opdat hij/zij beter zou functioneren als discipel van Jezus Christus.
Maar, gezien het een woord van wijsheid/inzicht betreft, bedoelt God vooral dat de persoon die dit woord ontvangt het uitspreekt over een ander lid van de gemeente, opdat deze hierdoor bemoedigd zou worden of inzicht zou ontvangen.
Zo bindt God de leden van het lichaam van Jezus Christus tot één geheel aan elkaar.

Merk op:

  • De genadegave, het geschenk uit vriendelijkheid is een woord van wijsheid/inzicht.
  • Er staat niet dat iemand ‘de gave van wijsheid’ ontvangt.
  • God kan iedereen, die zich openstelt voor de werking van de Heilige Geest een woord van wijsheid/inzicht toevertrouwen.

Een woord van kennis/begrip.

… bovendien aan een ander een woord van kennis/begrip volgens dezelfde Geest;

De Heilige Geest kan deze Goddelijke openbaring aan iemand persoonlijk geven, opdat hij/zij beter zou functioneren als discipel van Jezus Christus.
Maar, gezien het een woord van kennis/begrip betreft, bedoelt God vooral dat de persoon die dit woord ontvangt het uitspreekt in relatie tot een ander lid van de gemeente, opdat deze hierdoor bemoedigd zou worden of inzicht zou ontvangen.
Zo bindt God de leden van het lichaam van Jezus Christus tot één geheel aan elkaar.
Merk op:

  • De genadegave/het geschenk uit vriendelijkheid is een woord van kennis/begrip.
  • Er staat niet dat iemand ‘de gave van kennis’ ontvangt.
  • God kan iedereen, die zich openstelt voor de werking van de Heilige Geest een woord van kennis/begrip toevertrouwen.

Geloof.

… en aan een ander geloof in dezelfde Geest.

Geloof wordt doorgaans gezien als de zekerheid, overtuiging of verwachting op grond van rationeel denken.
Door verstandelijke overwegingen komt iemand tot een zekerheid, waardoor men gaat vertrouwen op iets in heden of toekomst. Dit wordt vaak bevestigd door een vrede in het hart.

Maar, als God geloof in iemands hart legt, door de Heilige Geest, dan is dit een diep vertrouwen, een niet te beredeneren zekerheid in een bepaalde situatie.

Denk bijvoorbeeld aan David, die het aandurft om als tiener tegen de reus Goliath te strijden.
Hij vertrouwt sterk op God en weigert de militaire wapenrusting die koning Saul hem aanbiedt. In volkomen vertrouwen op God gaat hij op Goliath af en overwint hem, in zijn dagelijkse outfit als herdersjongen, met de hem vertrouwde wapens van herdersstaf en slinger.

Genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid van genezingen.

… en aan een ander genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid van genezingen in dezelfde Geest;

Meestal denkt men hierbij aan een wonderbaarlijke lichamelijke genezing.
Ziekte heeft echter vaak een geestelijke achtergrond. Verschillende lichamelijke klachten bijvoorbeeld kunnen veroorzaakt zijn door hevige, langdurige stress, waarvan men eerst genezen moet worden, wil ook het lichaam gezond worden en blijven.

Een genezing in de kracht van de Heilige Geest, geestelijk of lichamelijk, is niet noodzakelijk een op zich staand feit, maar heeft vaak meerdere facetten, vandaar ook dat hier in het meervoud ‘genezingen’ geschreven staat.

Werkingen/daden van krachten/bekwaamheden.

… en aan een ander werkingen/daden van krachten/bekwaamheden (dunamis),

Het Griekse ‘dunamis’ wordt meestal vertaald als ‘kracht’ in relatie met wonderen.
Het woord bevat echter ook de betekenis van ‘bekwaamheid’, zoals vertaald in de gelijkenis van de talenten:

En de een gaf hij (de heer) vijf talenten, een ander twee, een derde een, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde buitenslands.   (Mattheüs 25:15)

Werkingen/daden, betekent dat er door de kracht van de Heilige Geest iets gebeurt.

Ook hier wordt het meervoud gebruikt, waarschijnlijk omdat er bij een daadwerkelijk optreden meer nodig is dan bijvoorbeeld fysieke kracht, maar eveneens bekwaamheid, wijsheid of inzicht.

Enkele voorbeelden:

Zie, Ik heb bij name geroepen Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper; …   (Exodus 31:2-4)

En met grote kracht (dunamis) gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus, en er was grote genade over hen allen.   (Handelingen 4:33)

Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten (dunamis), wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, …   (Handelingen 2:22)

Profetie.

… en aan een ander profetie;

Dit is het uitspreken van de woorden van God in, of over een bepaalde situatie, of persoon.
In Romeinen 12 is er sprake van profetie volgens de juiste verhouding van het geloof.
Maar, profetie door de Heilige Geest is de woorden van God uitspreken, vanuit Goddelijke openbaring door de Heilige Geest.

Merk op dat de profeten uit het Oude Testament telkens opnieuw de opdracht kregen om een profetie uit te spreken, waarbij God hen iedere keer letterlijk de woorden in de mond legde.
Ook moesten zij het volk vermanen en hen attent maken op de gevolgen van hun verkeerde levenswandel.
Profetie is dus het uitspreken van de woorden van God in het algemeen en niet enkel de toekomst voorspellen.

Onderscheidingen/beoordelingen van geesten.

… en aan een ander onderscheidingen/beoordelingen van geesten,

Dit betekent dat God iemand door de Heilige Geest opmerkzaam maakt, of iets het gevolg is van de werking van de satan, voortkomt uit de menselijke geest, of werkelijk geïnspireerd is door de Heilige Geest.

Allerlei talen/tongen.

… en aan een ander allerlei talen/tongen,

Dit is wat er op de Pinksterdag gebeurde bij de discipelen en bij allen die bij hen waren:

… en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere talen/tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.   (Handelingen 2:4)

De discipelen van Jezus Christus die op dat moment ondergedompeld waren in de Heilige Geest spraken in een taal, die zij niet geleerd hadden. Zij wisten dus zelf niet wat zij uitspraken.

In Handelingen 2 spraken de discipelen in talen/tongen na de doop/onderdompeling in de Heilige Geest.
Volgens Markus 16:17 is het spreken in talen/tongen geen ‘gave’, maar één van de dingen die de gelovigen volgen en is niet noodzakelijk gekoppeld aan de onderdompeling in de Heilige Geest.

Talen/tongen kunnen een bekende taal zijn, zoals blijkt uit Handelingen:

… en een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.   (Handelingen 2:6)

Dit kan ook een taal zijn die niemand verstaat, zoals Paulus schrijft:

Al ware het, dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak, …   (1 Corinthiërs 13:1)

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.   (1 Corinthiërs 14:2)

Het spreken in tongen heeft een dubbel doel:

Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.   (Romeinen 8:26-27)

Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf,…   (1 Corinthiërs 14:4)

Geweldig dat de Heilige Geest de menselijke zwakheid te hulp komt, ook in het gebed!
Daarom is het zo belangrijk dat een discipel van Jezus zich openstelt voor de werking van de Heilige Geest, zodat Deze het gebed soms kan overnemen zodat hijzelf door de Geest in het gebed opgebouwd wordt en/of naar de wil van God voorbede doet voor anderen.

Uitleg/verklaring van talen/tongen.

… en aan weer een ander uitleg/verklaring van talen/tongen.

Het spreken in tongen is niet enkel beperkt tot het gebed.
Denk aan wat de toehoorders zeiden op de Pinksterdag:

… wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken.

Wanneer iemand in de gemeente in een taal/tong spreekt kan deze boodschap gezien worden als profetie, mits de boodschap ook vertaald wordt.
Als er in een menselijke taal gesproken wordt zou iemand die deze taal spreekt of geleerd heeft de boodschap kunnen vertalen.
Als er gesproken wordt in een onbekende taal, kan alleen de Heilige Geest de vertolking geven van het geheimenis dat in een vreemde taal/tong uitgesproken is, door iemand te inspireren die niet zozeer letterlijk vertaalt, maar eerder een weergave zal geven van wat er gezegd werd.

Dit alles bewerkt een en dezelfde Geest.

En dit alles bewerkt een en dezelfde Geest, aan een ieder persoonlijk uitdelend, gelijk Hij wil/wenst/van plan is.

Algemeen worden de genadegaven/charisma/geschenken uit vriendelijkheid gekoppeld aan de onderdompeling in de Heilige Geest. In de Bijbel is daar geen sluitend bewijs voor terug te vinden.
Wel blijkt uit het boek Handelingen dat de Heilige Geest, die werkzaam is in elke discipel van Jezus Christus, geactiveerd wordt door de kracht, ontvangen door de onderdompeling in de Heilige Geest.

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid zijn een gevolg van de werking van de Heilige Geest in het hart van elke discipel van Jezus Christus.
Anders zouden de genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid in de Bijbel slechts voorkomen na de Pinksterdag, terwijl dit niet het geval is.

Denk aan Zacharias bij de geboorte van Johannes de Doper:

En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: …   (Lukas 1:67)

En de hogepriester Kajafas die in de Raad zei:

Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat.   (Johannes 11:49-50)

Hiervan schrijft Johannes:

Doch dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, …
(Johannes 11:51)

Wat Jezus zei over de komst van de Heilige Geest:

En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; …   (Johannes 16:8)

… wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.   (Johannes 16:13)

Hij (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.   (Johannes 16:13)

Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort in de wereld en is sindsdien werkzaam ‘in alle vlees’, dat wil zeggen in iedereen.
Hij zal de wereld overtuigen van wie Jezus is.
De Heilige Geest zal de discipel, die leeft onder het gezag en de autoriteit van Jezus Christus, hem/haar de weg wijzen tot de volle waarheid.
De onderdompeling in de Heilige Geest blijkt hierbij geen voorwaarde te zijn.

Wat Jezus zei over de onderdompeling in de Heilige Geest:

Johannes dompelde onder in water, maar gij zult in de heilige Geest ondergedompeld worden, niet vele dagen na deze.   (Handelingen 1:5)

… gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, …   (Handelingen 1:8)

Door de onderdompeling zal de Heilige Geest, die reeds werkzaam is in het leven van elke discipel van Jezus Christus, krachtig versterkt worden.

In het boek Handelingen wordt dan ook regelmatig vermeld dat mensen na de onderdompeling in de Heilige Geest in talen/tongen spraken of profeteerden.

 

Zie ook de studies:
De doop in de Heilige Geest.
Het geestelijk leven in de gemeente in de gemeente.
Structuur van de plaatselijke gemeente.
Structuur van het lichaam van Jezus wereldwijd.

 

Deze studie downloaden in PDF:
1 Corinthiërs 12:7-11 – Genadegaven door de Heilige Geest.