1 Petrus 3:9 – Zegen beërven

De tekst:

Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig (vriendelijk), en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl (omdat) gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zou beërven.
(1 Petrus 3:8-9)

In het eerste deel van deze tekst beschrijft Petrus hoe een christen zich tegenover anderen moet gedragen:

 • medelijdend
 • barmhartig en vriendelijk
 • geen kwaad met kwaad vergelden of laster met laster
 • maar anderen zegenen

Dan zegt Petrus dat de christen geroepen is om zegen te ontvangen.

In vers 10 gaat hij verder met de beschrijving hoe een christen zich behoort te gedragen:

Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien,
– weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;
– hij wijke af van het kwade en doe het goede,
– hij zoeke de vrede en jage die na, …   (1 Petrus 3:10-11)

Wat vreemd dat Petrus opsomt hoe een christen zich liefdevol tegenover anderen behoort te gedragen en hen moet zegenen om dan, midden in zijn betoog op te merken dat een christen geroepen is om zelf zegen te ontvangen.

Wat bedoelt hij precies te zeggen?

Een verklaring vanuit het Grieks:

Om te verstaan wat Petrus zegt zijn drie woorden belangrijk in de zin:
wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zou beërven’.

 • wijl
 • zegen
 • zou beërven.

Wijl:
Een woord dat tegenwoordig in het taalgebruik niet meer voorkomt.
In andere vertalingen vertaalt men met:

 • want daartoe bent u geroepen
 • omdat u ertoe geroepen bent

Het Grieks dat vertaald is door ‘wijl’ is ‘hoti’ en wordt voorafgegaan door het werkwoord ‘oida’ vervoegd als deelwoord, en dat in de tekst niet vertaald is.
In de Griekse tekst staat dus: ‘oida hoti’ (wijl) gij hiertoe geroepen zijt …

De OLB vertaalt:

 • ‘oida’ als: weten, zien, merken, onderscheiden
  – vervoegd als deelwoord: wetend(e), ziend(e), merkend(e), onderscheidend(e)
 • ‘hoti’ als: dat, omdat

Met de vertaling van ‘oida hoti’ ingevoerd wordt de zin:

 • wetende dat gij hiertoe geroepen zijt …

Zegen:
Het Grieks vermeldt hier het werkwoord ‘eulogeo’ als deelwoord vervoegd.
De OLB vertaalt als:

 • loven, zegenen, roemen
  – als deelwoord vervoegd: lovend(e), zegenend(e), roemend(e)

In de zin ingevoerd: … wetende dat gij geroepen zijt dat gij zegenend

Zou beërven:
Het Grieks vermeldt hier het werkwoord ‘kleronomeo’, volgens de OLB vervoegd als: aoristus, bedrijvend, subjectief.
De OLB vertaalt als:

 • erfdeel ontvangen, erven

Volgens de vervoeging wordt ‘kleronomeo’ vertaald als: erft.
Zoals de rijke jongeling die aan Jezus vroeg:

Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven (of: te erven)?   (Markus 10:17)

In de zin ingevoerd: … wetende dat gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegenend erft.

Alternatieve vertaling:

De Bijbeltekst:

… vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl (omdat) gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zou beërven.   (1 Petrus 3:9)

Volgens de alternatieve vertalingen, zoals hierboven besproken, zegt Petrus:

… vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wetende dat gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegenend erft.   (1 Petrus 3:9)

Volgens de Griekse tekst legt Petrus de nadruk op ‘de ander’ en roept hij op om zegenend in het leven te staan, want dat is de roeping van elke christen. Niet op zichzelf gericht te leven, maar licht te zijn in de wereld.

Petrus benadrukt dat een christen moet beseffen waartoe hij geroepen is, opdat hij zijn erfenis (het eeuwige leven) in de hemel zou ontvangen.

 

Deze studie downloaden in PDF:
1 Petrus 3:9 – Zegen beërven.