2 of 3 getuigen

Algemeen:

Bij een discussie met de Farizeeën zegt Jezus:

En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is.   (Johannes 8:17)

Jezus spreekt hier van uw wet, dus de wet van de Farizeeën, waar een zaak vaststaat bij het getuigenis van twee mensen.
Ook in onze rechtspraak wordt een feit als waar gebeurd aanvaard, als twee mensen hetzelfde getuigen.

In de wet van Mozes staat echter:

Een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak (Hebreeuws: dabar = woord) vaststaan.   (Deuteronomium 19:15)

In een kwestie waar het gaat om de overtreding van de Goddelijke wet, worden geen mensen genoemd, maar getuigen.

Er blijkt dus een onderscheid te zijn tussen de wetgeving van de wereld en de wetgeving als het gaat om een geestelijke kwestie.

In de teksten die in deze studie besproken worden, vermeldt Jezus twee of drie getuigen en twee of drie aanwezigen, dus niet noodzakelijk mensen.

De Bijbelteksten die in deze studie besproken worden.

In zijn onderwijs zei Jezus:

Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.   (Mattheüs 18:16)

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.   (Mattheüs 18:20)

In zijn onderwijs vermeldt Jezus dat er twee of drie getuigen nodig zijn in een zaak van beschuldiging.
Hij zegt ook dat Hij een vergadering bijwoont wanneer er twee of drie aanwezig zijn in Zijn Naam.

Maar wat bedoelt Hij nu?
Moeten het er drie zijn, of is twee ook voldoende, of wanneer zijn twee voldoende, en wanneer moeten het er drie zijn?

Bij Jezus is er geen willekeur. Hij is nooit onduidelijk in zijn onderwijs.
Als er een keuzemogelijkheid is, moet Hij daar een gegronde reden voor hebben.
Die reden wordt onderzocht in deze studie.

Twee of drie getuigen.

Jezus onderwijst:

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.   (Mattheüs 18:15)

Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘bestraffen’ wordt ook vertaald met: overtuigen, weerleggen.

Indien deze broeder naar u niet luistert:

… neem dan nog één of twee met u mee, opdat op de verklaring (stoma: mond) van twee getuigen of van drie elke zaak (rhema) vaststa.   (Mattheüs 18:16)

‘Rhema’ staat voor een gezaghebbend woord in een specifieke situatie.

Letterlijk zegt Jezus: … opdat op de mond van twee getuigen of van drie elk gezaghebbend woord vaststa.
Anders gezegd: … opdat door wat twee of drie getuigen zeggen, elk gezaghebbend woord vaststa.

Voor Jezus kan het ‘gezaghebbend woord’ enkel het Woord van God betekenen, zoals Hij dat zelf onderwezen heeft en zoals dit opgetekend staat in de Bijbel.

Interpretatie van de tekst:
Een ‘bestraffing’, het ‘weerleggen’ of ‘overtuigen’ van een broeder is enkel gezaghebbend indien dit gebeurt op grond van het getuigenis van de Bijbel.

Als de broeder onder vier ogen niet overtuigd is, raadt Jezus aan de hulp in te roepen van een tweede getuige.
Dit is iemand die de overtreding van de broeder misschien helemaal niet gezien heeft, maar iemand die het woord, het Bijbels ‘rhema’, van de eerste moet bekrachtigen en gezaghebbend maken.

In de gemeente kunnen beide personen slechts met autoriteit ‘weerleggen’ of ‘overtuigen’, indien beiden de autoriteit van Jezus en de Bijbel aanvaarden en consequent willen toepassen in hun eigen leven.

In deze situatie zal Jezus twee getuigen voldoende vinden, omdat zij in hun getuigenis het Woord van God zullen laten spreken.

Als de persoon die vermaand, weerlegd, overtuigd moet worden, het getuigenis van deze twee personen niet aanvaardt, dan is het nodig een derde getuige ‘mee te nemen’ die aan hun woorden autoriteit moet verlenen.
Deze derde getuige kan enkel de Bijbel zijn, gezien in het licht van het onderwijs van Jezus Christus, als het Levende Woord en Hoofd van de gemeente.

Conclusie:
In de gemeente zal een uitspraak slechts autoriteit krijgen indien de uitspraak in overeenstemming is met het Woord van God.
Dit is het geval als twee personen, in onderworpenheid aan de autoriteit van de Bijbel, hetzelfde zeggen, of samen op zoek gaan naar wat de Bijbel, als derde ‘Getuige’, over een specifieke situatie leert.

Hetzelfde geldt voor de teksten:

Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.   (1 Timotheüs 5:19)

Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen (personen: is niet vermeld in de Griekse tekst).   (Hebreeën 10:28)
Letterlijk: … gedood bij twee of drie getuigen.

Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam.

Jezus zei:

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.   (Mattheüs 18:20)

Deze tekst wordt ook in het kort besproken in de studie ‘In mijn naam/in de naam van’.
In die studie wordt uitgelegd dat als Jezus zegt ‘in mijn naam’ dit zoveel betekent als: tot in, of onder Mijn autoriteit komen.

Vergaderd zijn in de naam van Jezus wil dus zeggen dat de personen die deelnemen aan de vergadering zich persoonlijk onderwerpen aan de autoriteit van Jezus en in hun bespreking op zoek gaan naar wat Jezus te zeggen heeft over de onderwerpen die aan bod zijn.

Zo zullen twee personen met deze achtergrond voldoende zijn, opdat hun besluiten verwezenlijkt zullen worden, zoals Jezus zei:

… als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.   (Mattheüs 18:19)

Waarschuwing:
Het is mogelijk dat één, of beide personen zich niet onderworpen hebben aan de autoriteit van Jezus.
Er wordt pas vergaderd ‘in de naam van Jezus’ als alle aanwezigen besluiten te onderzoeken wat Gods Woord, als extra Aanwezige in de vergadering, aan hen te zeggen heeft en zij zich hier ook aan willen onderwerpen.
Pas dan zal ook Jezus in hun midden aanwezig zijn.

Het is een zegen als in zo’n vergadering besluiten genomen worden die onder de autoriteit van Jezus staan, omdat Hij zich dan ook zal verbinden aan de uitvoering hiervan!!

 

Deze studie downloaden in PDF:
2 of 3 getuigen.