Door Beëlzebul

Deze studie is een aanvulling op de studie ‘Woordstudie van de Griekse woordjes epi, en, eis’.

Van belang voor deze studie is het Griekse woordje ‘en’ dat in onderstaande teksten vertaald is met ‘door’.

Door Beëlzebul – de teksten:

Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door (en) Beëlzebul, de overste van de geesten.   (Mattheüs 12:24)

(Jezus zei:) En indien Ik door (en) Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door (en) wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn.   (Mattheüs 12:27 en Lukas 11:19)

En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door (en) de overste van de boze geesten drijft Hij de geesten uit.   (Markus 3:22)

Doch sommigen van hen zeiden: Door (en) Beëlzebul, de overste van de boze geesten, drijft Hij de geesten uit.   (Lukas 11:15)

(Jezus zei:) Indien ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij zegt, dat Ik door (en) Beëlzebul de boze geesten uitdrijf.   (Lukas 11:18)

Zoals in de studie ‘Woordstudie van de Griekse woordjes epi, en, eis’ wordt uitgelegd, duidt het Griekse woordje ‘en’ de plaats aan waarin een handeling plaatsvindt of plaats zal vinden.

Daarom zou in bovenstaande teksten ‘door Beëlzebul’ beter vertaald zijn met ‘in Beëlzebul’.

Want wat betekent het om ‘in’ iemand te zijn?

Om dit te verstaan is het belangrijk te beseffen wat Jezus over Zichzelf zegt.

Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.   (Johannes 8:42)

En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.   (Johannes 8:29)

Ik en de Vader zijn één.   (Johannes 10:30)

Gelooft gij niet, dat Ik in (en) de Vader ben en de Vader in (en) Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in (en) Mij blijft, doet zijn werken.   (Johannes 14:10)

Jezus doet altijd wat de Vader zegt.
Jezus en de Vader zijn één.
Jezus is in de Vader en de Vader is in Jezus.
Toen Jezus in deze wereld leefde, deed de Vader zijn werken in Hem.

En het is duidelijk hoe Jezus de boze geesten uitdreef:

Maar indien Ik door (en = in) de Geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen.   (Mattheüs 12:28)

Maar indien Ik door (en = in) de vinger van God de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen.
(Lukas 11:20)

Jezus dreef de boze geesten niet uit ‘door’ de Heilige Geest, maar ‘in’ de Heilige Geest.
Jezus gaf de Heilige Geest bij wijze van spreken niet van op een afstand de opdracht om Beëlzebul uit te drijven.
Nee, Beëlzebul moest Jezus gehoorzamen, omdat Hij hem zijn bevelen gaf in de autoriteit van de Heilige Geest.

Maar wat zeggen de Farizeeën?

De Farizeeën insinueerden dat Jezus de boze geesten niet door (en = in) de Heilige Geest uitdreef, maar door (en = in) Beëlzebul, dus in de autoriteit van de satan, de overste van de boze geesten.

Waardoor Jezus niet in de Vader zou zijn en de Vader niet in Hem.
Volgens de Farizeeën kon Jezus enkel de boze geesten uitdrijven omdat Hij in de satan zou zijn, waardoor Jezus in hun ogen een handlanger van de satan werd.

Zo gingen ook de mensen uit het volk Jezus zien, zodat:

…  sommigen van hen zeiden: Door (en = in) Beëlzebul, de overste van de boze geesten, drijft Hij de geesten uit.   (Lukas 11:15)

Een waarschuwing:

Jezus wierp de boze geesten uit in de autoriteit van

de Geest van de Waarheid, die van de Vader uitgaat, …   (Johannes 15:26)

Als de Farizeeën suggereren dat Jezus de autoriteit ontvangt van Beëlzebul, de overste van de boze geesten, dan lasteren ze hiermee de Heilige Geest.

Jezus waarschuwt dan ook:

Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
(Mattheüs 12:31)

Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.   (Mattheüs 12:32 en Lukas 12:10)

Zie ook de studies:

 

Deze studie downloaden in PDF:
Door Beelzebul.