Bekering

Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent.
Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering.

Toen de Zoon van God, Jezus Christus, na een zondeloos leven, stierf aan het kruis op Golgotha, stierf Hij plaatsvervangend als verzoening voor de zonden van de gehele mensheid, …

… waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.   (Hebreeën 9:12)

Zoals Paulus schreef:

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.   (Romeinen 5:8)

want:

God heeft Jezus voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, …   (Romeinen 3:25)

zodat:

… God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,  …   (2 Corinthiërs 5:19)

Want:

In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.
(Efeziërs 1:7)

Door zijn sterven bewerkte Jezus de vergeving van zonden. Hierdoor werd de barrière tussen God en mensen weggenomen en verzoende God Zich met de wereld.
Sindsdien wordt iedereen door God uitgenodigd om zich met Hem te verzoenen en in deze wereld in een open relatie met Hem te leven, wat zal uitmonden in een leven dat eeuwig is, in Gods tegenwoordigheid, zoals Jezus zei:

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.   (Johannes 11:25)

Geloven in Jezus Christus, of beter gezegd, Hem gaan vertrouwen, wordt in de Bijbel bekering genoemd.

Toen de apostel Petrus op de Pinksterdag voor het eerst in het openbaar sprak en de toehoorders uitlegde dat Jezus stierf voor de zonden van de mensheid, maar door God weer was opgewekt uit de dood, …

…  werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave (het geschenk) van de Heilige Geest ontvangen.   (Handelingen 2:37-38)

Petrus noemde drie stappen om het nieuwe leven te ontvangen:

 • zich bekeren
 • zich laten dopen (onderdompelen)
 • het geschenk van de Heilige Geest ontvangen.

De Heilige Geest ontvangen als een geschenk van God, is het einddoel.
Zoals Adam een levende ziel werd toen God Zijn Levensadem inblies in het lichaam dat Hij geformeerd had, zo gaat een mens, na zijn bekering, geestelijk leven in een totaal vernieuwde relatie met God. Een leven dat ondersteund zal worden door de kracht van de Heilige Geest.

De betekenis van bekering – een woordverklaring.

Bekering, in het Grieks ‘metanoia’, is afgeleid van ‘metanoeo’ dat vertaald wordt met bekeren.
‘Metanoeo’ is een werkwoord en wordt door de OLB omschreven als:

 • tot andere gedachten komen, d.w.z. berouw hebben
 • beter inzicht verkrijgen
 • zich van harte verbeteren met afschuw over vorige zonde.

In een toelichting bij ‘metanoeo’ wordt vermeld:

 • een verandering in keuze
 • op het hele leven
 • de soort omkering in gedachten en leven, die bekend staat als bekering
 • en heeft overwegend de gedachte aan een totale verandering.

Van ‘metanoeo’ (bekeren) is ‘metanoia’ afgeleid, dat vertaald wordt met bekering, een zelfstandig naamwoord dat door de OLB omschreven wordt als:

 • verandering van gedachten, zoals blijkt als iemand berouw heeft van iets dat hij bedacht heeft, of van iets dat hij gedaan heeft

Bekering (en (zich) bekeren) heeft dus alles te maken met:

 • berouw
 • kiezen
 • totale verandering van het gedachteleven

Wat is bekering?

Het is:

 • Tot besef komen dat men niet leeft overeenkomstig de wil van God.
 • Berouw hebben over de fouten uit het verleden.
 • De keuze maken om te willen leven in overeenstemming met wat God bedoeld heeft.
 • Het gedachteleven richten op Jezus Christus en Zijn beloften.

Zoals Paulus schreef:

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.   (Romeinen 12:2)

Anders gezegd, bekering is:

 • het zich afkeren van de gangbare normen van de wereld.
 • hervormd worden (in het Grieks: ‘metamorpho-oo’ = van gedaante veranderen) (Mattheüs 17:2)
 • door een volledige verandering in het denken (ook: opmerkzaamheid, aandacht, beoordelen van gedachten, gevoelens, voornemens en verlangens)
 • om te kunnen erkennen (ook: proeven, beproeven, onderzoeken)
 • wat de wil van God is: het goede, welgevallige (aangename) en volkomene (volmaakte).

Een volledige omschakeling in het denken gebeurt niet automatisch.
Soms gaan bepaalde oude gewoonten duidelijk in tegen de wil van God, zodat drastische keuzes gemaakt zullen moeten worden.
Het is een leren ontdekken ‘wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’. Waartoe Paulus oproept:

… tracht te verstaan, wat de wil van de Here is.   (Efeziërs 5:17)

Daarom zal men een bewuste keuze moeten maken, om te willen veranderen.
Bekering begint bij de keuze, de zogenaamde wijsheid van de wereld te willen loslaten, om die in te ruilen voor de wijsheid van God, zoals die in de Bijbel is geopenbaard.

Bekering in de praktijk.

Zich bekeren is: Beseffen dat het leven meer is dan wat men op dit moment ervaart en Jezus om hulp vragen.
Dit is geen verstandelijke keuze, maar een beslissing die genomen wordt vanuit het hart, de ziel.

Ook wie met de Bijbel is grootgebracht zal op een bepaald moment de persoonlijke beslissing moeten nemen om de Bijbel als De Waarheid te aanvaarden en Jezus Christus als de Zoon van God.
Voor wie niet met de Bijbel is opgegroeid is vaak een enkele noodkreet vanuit het diepst van de ziel, het hart: “Jezus, als U bestaat, help mij!”, hét begin om Jezus in zijn of haar leven te ervaren en meer en meer op Hem te leren vertrouwen.

Want: al wie de naam van de Here Jezus aanroept, zal behouden worden.   (Romeinen 10:13)

Paulus schreef dat bekering gebeurt in twee stappen:

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft (vertrouwt), dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.   (Romeinen 10:9-10)

Met het hart gelooft men, anders gezegd: vertrouwt men, dat Jezus leeft.
Maar, alleen met het hart geloven blijkt onvoldoende.
Met de mond moet men dit geloof van het hart ook uitspreken!
Met de mond belijdt men, verklaart men, tot behoudenis.

Wie in zijn hart op Jezus vertrouwt en dit vertrouwen met de mond uitspreekt, begint een nieuw leven, samen met Jezus, want:

Al wie op Hem zijn geloof bouwt (al wie in dit leven op Jezus vertrouwt), zal niet beschaamd uitkomen.   (Romeinen 10:11)

Denk hierbij aan de moordenaar die samen met Jezus gekruisigd werd.

Bekering schematisch voorgesteld.

Wie zijn vertrouwen in Jezus Christus bevestigt door dit geloof hardop uit te spreken, in de zichtbare wereld, bewerkt zijn behoudenis en zijn bevrijding in de geestelijke wereld.
Deze belijdenis van het geloof in Jezus Christus is de enige manier, waardoor de geest van de mens die dood was voor God, opnieuw tot leven gewekt wordt.

Vooraleer de bekering schematisch voor te stellen, wordt hier nog eens de situatie van de mens herhaald, na Jezus’ sterven aan het kruis en nadat God Hem weer uit de dood heeft opgewekt.

19. Natuurlijk mens NA Golgotha

 

Zoals in de studie ‘De weg van herstel’ besproken wordt, heeft Jezus de satan zijn autoriteit over de wereld ontnomen, door zijn sterven aan het kruis op Golgotha.
Hierdoor werd in de schematische voorstelling de open lijn naar het rijk van de duisternis vervangen door een onderbroken dikke zwarte lijn. Onderbroken, omdat de satan sinds Golgotha geen autoriteit meer heeft over de wereld, maar de natuurlijke mens toch nog sterk onder zijn invloed staat.
De dikke zwarte lijn naar God toe bleef bestaan, omdat de relatie tussen God en de natuurlijke mens verbroken was door de zonde, zoals uitgelegd wordt in de studie ‘Verbroken relaties’.

 

Ondanks deze scheiding vanwege de zonden, tussen God en mensen, heeft God Zich met de wereld verzoend, omdat Jezus bereid was de straf op de zonden van de mensheid op Zich te nemen, zoals uitgelegd wordt in ‘De weg van herstel’.

Door bekering, door het geloof in Jezus Christus te beleven in een veranderde levenswijze, zal de bekeerde mens deze verzoening met God ook daadwerkelijk ervaren, zoals Paulus schreef.

Wij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus …   (Romeinen 5:1)

… door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben (letterlijk: in ontvangst genomen hebben).   (Romeinen 5:11)

20. Bekeerde mens

 

 

Bekering in de schematische voorstelling ingebracht, zou maken dat de lijn naar God toe volledig open is, omdat de bekeerde mens door het geloof in Jezus Christus door God tot nieuw leven verwekt is.

In de praktijk blijkt echter vaak dat geloven in Jezus Christus niet automatisch betekent dat de gelovige een discipel van Jezus Christus is en Hem bij elk facet van zijn leven betrekt.
Hiervoor moet doorgaans een tweede stap genomen worden.

Dit wordt besproken in de studie ‘Discipelschap’.

 

 

Vandaar dat in de schematische voorstelling de lijn naar God toe (nog) niet volledig open is en voorgesteld wordt door een onderbroken dikke zwarte lijn. Dit om aan te geven dat de gelovige tot nieuw geestelijk leven verwekt is door de verzoening met God, maar nog niet automatisch leeft als een discipel van Jezus.

Daardoor leeft de gelovige nog niet in een volkomen open relatie met God en kan hij nog sterk beïnvloed worden door het rijk van de duisternis. Daarom blijft de onderbroken dikke zwarte lijn richting de duisternis bestaan.

De waterdoop.

Bekering is een gebeuren in de onzichtbare wereld.
Daarom heeft Jezus de doop, de onderdompeling in water in gesteld, waarbij de gelovige zijn geestelijke vernieuwing bevestigt in de zichtbare wereld.

 

Zie ook de studie: De betekenis van het kruis (1).
‘Het nieuwe leven’ wordt verder uitgewerkt in de studie ‘Discipelschap (1)’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Bekering.