De betekenis van het kruis (1)

De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens.
In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting bij de studie ‘Bekering’.

Jezus zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.   (Johannes 14:6)
(door = ‘dia’ in het Grieks: letterlijk door Mij heen)

Paulus schreef:

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden.
(1 Timotheüs 1:15)

Doordat Jezus voor de mensheid stierf aan het kruis:

Heeft Hij (God) ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.   (Colossenzen 1:13-14)

Toen Jezus stierf, na een leven in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn Vader, bewerkte Hij in de geestelijke wereld:

  • Bevrijding uit de macht van de satan.
  • Rechtvaardiging door het geloof.
  • Vergeving van zonden.
  • Verlossing van de vloek op de wet.
  • Bevrijding van de wet.
  • De zegen van God.

Bevrijd van de heerschappij van de satan.
De duivel heeft op veel manieren geprobeerd om Jezus tot ongehoorzaamheid aan de opdracht van Zijn Vader te verleiden. Maar Jezus bleef gehoorzaam aan Zijn opdracht, zelfs tot de verschrikkelijke dood aan het kruis.
Jezus heeft Zich nooit laten verleiden door de satan en bleek zo, ook als mens, in autoriteit boven de satan te staan.

Zo heeft Jezus, toen Hij na een zondeloos leven stierf …

… door zijn dood hem, die de macht (heerschappij) over de dood had, de duivel, onttroont.   (Hebreeën 2:14)

En kon Hij, vlak voor Zijn hemelvaart, toen Hij terugkeerde naar Zijn Vader, zeggen:

Mij is gegeven alle macht (gezag) in de hemel en op de aarde.   (Mattheüs 28:18)

De duivel is uit op dood en vernietiging van de mens en wil hem voor eeuwig bij God weg  houden.
Jezus echter belooft, aan iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven in Gods nabijheid.

Hij zei:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem (God) gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.   (Johannes 5:24)

Door geloof gerechtvaardigd.
God is heilig en kan geen relatie hebben met mensen die Hem ongehoorzaam zijn.
Daarom kan geen mens zelf het recht verwerven om in Gods nabijheid te mogen komen.

Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.   (Prediker 7:20)

Iedereen is afhankelijk van de liefde van God, die genadig is voor de mens die gelooft in Zijn Zoon Jezus Christus.
Paulus schrijft:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.   (Romeinen 3:23-24)

Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.   (Romeinen 3:28)

Want door genade zijt gij behouden (letterlijk: Want genade is behoudend), door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave (gift, geschenk) van God.   (Efeziërs 2:8)

De zonden vergeven.
Toen Jezus verscheen aan de apostel Paulus gaf Hij hem de opdracht:

… Ik zend u (naar de volken), om hun ogen te openen tot bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden … zouden ontvangen door het geloof in Mij.   (Handelingen 26:18)

Deze vergeving van zonden werd mogelijk doordat Jezus, plaatsvervangend de straf op de zonden op Zich nam, door Zijn dood aan het kruis, zoals geschreven staat:

Maar Christus, opgetreden als hogepriester … is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.   (Hebreeën 9:11-12)

De verzoening tussen God en mensen, die Jezus op deze manier heeft bewerkt, werd eeuwen lang jaarlijks symbolisch uitgebeeld in de offers die gebracht werden tijdens het feest van Grote Verzoendag.
Op deze dag werden twee offers gebracht, namelijk een zondoffer en een brandoffer. In een afzonderlijke studie wordt de symboliek van ‘De Grote Verzoendag’ volledig uitgewerkt.

Het eerste offer, een zondoffer.
In de loop van het jaar bestond het zondoffer uit één dier en legde de persoon die het offer bracht zijn hand op de kop van het offerdier, om zo zijn zonden op het dier over te dragen.
Op Grote Verzoendag echter bestond het zondoffer uit twee bokken.

Op de kop van de eerste bok werden tijdens Grote Verzoendag geen handen, dus geen zonden overgedragen.
Deze bok was dus zondeloos, symbool van Jezus, die geleefd heeft zonder te zondigen.
Deze bok werd geslacht, beeld van Jezus die plaatsvervangend stierf aan het kruis.
Hierna bracht de hogepriester het bloed van deze bok, het zondeloze bloed, voor God in het Heilige der heiligen.
Dit is het beeld van de mens, die door het geloof in Jezus Christus in de nabijheid van God mag komen, omdat het bloed dat hij toont zondeloos is.
Dit bloed symboliseert de ziel die gereinigd is door het bloed van Jezus.

Op de kop van de tweede bok van het zondoffer werden wel handen gelegd, waarbij al de zonden van het volk op de kop van het dier werden overgedragen.
De zonden die zo op het dier werden gelegd, waren …

… de zonden in onwetendheid bedreven.   (Hebreeën 9:7)

Hierna werd deze bok weggebracht naar de woestijn om daar te sterven.
Deze zonden werden dus niet in de openbaarheid gebracht voor Gods troon, maar ‘stierven’ in de woestijn, in de vergetelheid.

Deze tweede bok is het beeld van Jezus, …

… die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven.   (1 Petrus 2:24)

Iedereen die tot geloof in Jezus Christus komt en zijn oude leven de rug toekeert, zich bekeert, mag weten dat God een spons veegt over het verleden.
God gaat voorbij aan de zonden uit het verleden, toen men Hem nog niet kende.
Deze zijn naar de woestijn gebracht, naar de vergetelheid, omdat God deze zonden zelfs niet wil kennen.
Door het geloof in Jezus Christus mag de gelovige een nieuwe start in het leven maken.

Als daarbij bepaalde zonden uit het verleden in hart of gedachten naar boven komen, is het goed om die voor God te belijden, of tegenover anderen eventuele fouten te bekennen, aan hen te belijden en zo relaties te herstellen.

Het tweede offer, een brandoffer.
Terwijl het zondoffer verzoening bracht over het verleden, uit de tijd van de ‘onwetendheid’, is het brandoffer nodig om verzoening te doen over de zonden die begaan worden in de tijd dat men beter weet, of zou moeten weten.
Daarom werd een ram als brandoffer gebracht, eveneens het beeld van Jezus, …

… die Zichzelf ten offer bracht.   (Hebreeën 7:27)

God beschouwt een mens als zondeloos door zijn bekering.
Eenmaal verlost van de fouten uit  het verleden, verwacht God dat de bekeerde mens zich verdiept in de ‘Handleiding voor het leven’, de Bijbel.
Alleen uit Zijn Woord is te leren hoe God het leven bedoeld heeft en wat volgens Zijn normen goed of niet goed is, en …

… om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven, de tijd die nog rest in het vlees (de tijd die men nog op deze aarde leeft).   (1 Petrus 4:2)

Maar ook voor wie in Jezus gelooft blijkt het niet mogelijk om altijd te leven naar Zijn wil.
Elke gelovige ‘struikelt’ ondanks zijn goede bedoelingen en dat hij eigenlijk beter weet.

Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.   (Jakobus 4:17)

Dank zij Jezus is er ook vergeving voor dit ‘struikelen’, deze zonden, want:

Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden.   (1 Johannes 2:1-2)

Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.   (1 Johannes 1:7)

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.   (1 Johannes 1:8)

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.   (1 Johannes 1:9)

Vrij van de vloek op de wet.
Toen Mozes het volk Israël de wet van God voorlas, sprak Hij namens God een reeks zegeningen uit over diegenen die volgens de wet zouden leven, maar ook een reeks vervloekingen over wie niet volgens de wet zouden leven.
Zoals er staat:

Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt.   (Deuteronomium 27:26 )

Iemand die tot het geloof in Jezus Christus komt, zal ontdekken dat de ‘Handleiding voor het leven’, de Bijbel, het juiste advies voor het leven geeft.
Maar vermits niemand in staat is om helemaal te leven volgens deze ‘Handleiding’, zou ook de gelovige onder de vloek liggen.

Maar:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.   (Galaten 3:13)

Niet omdat hij de wet volbrengt, maar omdat de gelovige vertrouwt op Jezus Christus, die het zoenoffer is, wordt hij met God verzoend.
Daarbij vergeeft God de mens die ‘struikelt’ tijdens zijn levenswandel en helpt Hij iedereen, die verlangt te leven naar Zijn wil, weer overeind.

Vrij van de wet.
Jezus heeft niet alleen de vloek op de wet op Zich genomen en vergeving van zonden bewerkt op het kruis van Golgotha, maar ook de wet buiten werking gesteld.

Want Hij (Jezus) is onze vrede, die … de vijandschap (tussen God en mensen), weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, …   (Efeziërs 2:14-15)

… toen Hij (God) ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij (God) weggedaan door het aan het kruis te nagelen.   (Colossenzen 2:13-14)

Door het geloof in Jezus Christus is de gelovige vrij van de wet, want:

Zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.   (Romeinen 5:13)

… want, waar geen wet is, is ook geen overtreding.   (Romeinen 4:15)

Als God, door geloof in Jezus Christus, elke overtreding van de wet vergeeft, kan de wet niet meer aangehaald worden als bewijsstuk om iemand te veroordelen.
Elke mens zal geoordeeld worden op grond van zijn of haar geloof in Jezus Christus.

Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.   (Romeinen 10:4)

De betekenis van de wet.
Door bovenstaande uitspraken zou de suggestie gewekt kunnen worden dat Jezus Christus de wet heeft afgeschaft.
Nochtans blijft heel de wetgeving en het onderwijs uit het Oude Testament ‘De Handleiding voor het leven’ en dat niet enkel voor een christen.
Dit wordt verder uitgewerkt in de studies:

De zegen van God.
David schreef in Psalm 103:

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.   (Psalmen 103:13)

God, als volmaakte vader, wil veel meer dan enkel de zonden vergeven.
Paulus schrijft:

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (in het Grieks ‘pas’: alle) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.   (Efeziërs 1:3)

God zegent elke discipel van Jezus Christus met ALLE geestelijke zegen.
Het Griekse woord ‘pas’ dat meer dan 1.000 maal gebruikt wordt in het N.T., wordt  steeds vertaald met ALLE, IEDERE en mag dus ook in deze tekst zo vertaald worden als alle i.p.v. allerlei !

Door gelovig vertrouwen op Jezus kunnen alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten ook nu ontvangen worden, in dit aardse leven.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De betekenis van het kruis.  (1)