De Bijbel – korte beschrijving

Hier willen we iets meer vertellen over de structuur van de Bijbel, die de ‘Handleiding voor het Leven’ is.

De Bijbel is opgedeeld in twee grote delen, namelijk het Oude Testament (O.T.) en het Nieuwe Testament (N.T.).

HET OUDE TESTAMENT.

Het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel.

De eerste bladzijden beschrijven hoe de wereld is ontstaan, of anders gezegd, hoe God de wereld heeft geschapen.

Dan volgt het ontstaan en de geschiedenis van het volk Israël.
Via dit volk heeft God Zich willen openbaren aan de wereld.
Dat deed Hij door hen te laten weten hoe ze in relatie met Hem kunnen leven.
Ook heeft God hen regels gegeven hoe samen te leven, in een gezonde maatschappij.
Een groot deel van het O.T. gaat over de geschiedenis van dit volk, de Israëlieten.

Verder zijn er 150 liederen, geschreven door koning David en anderen, gebundeld in het boek van de Psalmen.

Vele hoofdstukken levenswijsheid vind je in het boek Spreuken.

Ook heeft God vaak via profeten laten weten, wat er in de wereldgeschiedenis zou gaan gebeuren.
Veel van deze profetieën werden vervuld in het verleden. Andere wachten nog op vervulling in de toekomst.

In veel profetieën is de komst voorzegd van een Man, die tot grote zegen zou zijn voor de hele mensheid. Deze profetieën zijn vervuld in de tijd van de evangeliën van het N.T., in de persoon van Jezus.

HET NIEUWE TESTAMENT.

De eerste vier auteurs van het N.T. beschrijven, elk op hun manier, het leven van Jezus.
Deze vier boeken geven een compleet relaas van zijn geboorte en zijn openbare leven.
Ze beschrijven hoe Hij het volk onderwees, hoe Hij de zieken genas, demonen uitdreef en doden het leven weer gaf, tot zijn dood aan een Romeins kruis.

Drie dagen na zijn dood stond Hij echter lichamelijk op uit het graf en bezocht Hij verschillende keren zijn directe volgelingen, in een periode van 40 dagen.
De laatste keer dat Hij bij hen was, zegende Hij zijn volgelingen, waarna zij Jezus lichamelijk zagen opstijgen naar de hemel.

Het volgende boek, Handelingen, beschrijft het ontstaan van de eerste christelijke gemeente.

Daarna zijn er meerdere brieven, geschreven door verschillende auteurs, gericht aan diverse plaatselijke kerken, in het toenmalige Romeinse rijk.

Het N.T. sluit af met een profetisch boek, een vergezicht over de tijd, waarin wij nu leven.

ALGEMEEN:

De boeken van het O.T. zijn geschreven tussen ruwweg 1550 v. Chr. en 400 v. Chr. en werden geschreven in het Hebreeuws.

De boeken van het N.T. zijn vermoedelijk geschreven tussen ruwweg 50 en 100 n.Chr. en werden geschreven in het Grieks.

Met uitzondering van de Psalmen, bevatten deze geschriften oorspronkelijk een doorlopende tekst. Later werd de tekst verdeeld in hoofdstukken en heeft men de zinnen genummerd. Dat vergemakkelijkt het opzoeken.

Bijvoorbeeld:  Het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 11, verzen 28 tot 30
(Afkorting: Mattheüs 11:28-30)

(28) Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; (29) neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; (30) want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
(Mattheüs 11:28-30)

VERTALINGEN VAN DE BIJBEL:

De Bijbel is vertaald in meer dan 450 verschillende talen. Delen van de Bijbel zijn vertaald in meer dan 2.800 talen. Momenteel wordt er gewerkt aan 1.500 vertaalprojecten.

De geschiedenis van de gedrukte Bijbel in het Nederlands begint in 1477 met het verschijnen van de Delftse Bijbel, zo genoemd naar de plaats waar hij werd gedrukt.
Hierna volgden nog verschillende vertalingen in het Nederlands. Sommige vertalers en drukkers van de Bijbel moesten hun werk met de dood bekopen, vanwege de Inquisitie.

In 1637 verscheen de Bijbelvertaling die gemaakt was in opdracht van de Staten Generaal in Nederland.
Deze Bijbel werd algemeen gebruikt in het hele Nederlandse taalgebied en is bekend onder de naam Statenvertaling.
Deze Statenvertaling werd in de loop van de tijd steeds aangepast aan het gangbare taalgebruik en is verkrijgbaar tot op de dag van vandaag.

In de jaren twintig van de vorige eeuw besloten verschillende theologen dat het tijd geworden was voor een nieuwe vertaling, in een moderne taal. Dit project kreeg later de ondersteuning van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Deze vertaling verscheen uiteindelijk in 1951 onder de benaming De Nieuwe Vertaling 1951 (ook NBG51 genoemd) en werd de meest gebruikte vertaling binnen de Protestantse kerken.
Bij de studies op deze website wordt deze vertaling als standaard gebruikt.

Sindsdien zijn er verschillende vertalingen uitgebracht die meer gericht zijn op de omgangstaal.
De bedoeling hiervan is, de tekst beter verstaanbaar te maken, voor jongeren en mensen die minder, of niet vertrouwd zijn met de Bijbel.

Enkele andere Nederlandse vertalingen:
1939    Petrus Canisiusvertaling  (Canis) – Eerste volledige Katholieke Bijbel.
1972    Groot Nieuws Bijbel  (GN) – Bijbel in de omgangstaal  (in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting)  –  Volledig herzien in 1995.
1978    Willibrordvertaling  (WV78) – Standaardvertaling binnen de Katholieke kerk. Herzien in 1995  (WV95).
1987    Het Boek  (HB) – Door de  vertalers een gedachte-voor-gedachte-weergave of parafrasevertaling genoemd.
2004    De Nieuwe Bijbelvertaling  (NBV) – Ontstaan in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Deze vertaling is momenteel vrij algemeen gebruikt binnen de Protestantse en Evangelische kerken.
2004    Naardense Bijbel  (NB) – Vertaling door Pieter Oussoren. Vooral bedoeld als voorleesbijbel.
2010    Herziene Statenvertaling  (HSV) – Bedoeld als opvolger van de Statenvertaling.

 

Gebruikte afkortingen.

Deze tekst downloaden in PDF:
De Bijbel – korte beschrijving