Galaten 6:7-8 – Zaaien en oogsten

Mattheüs 25:14-30 – De gelijkenis van de talenten

Mattheüs 23:9 – Niemand uw vader noemen

1 Petrus 3:9 – Zegen beërven

Johannes 3:3-5 – Bekering en discipelschap

1 Johannes 5:18 – Wie uit God geboren is zondigt niet

Lukas 23:43 – Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn

Mattheüs 5:17 – Jezus heeft de wet vervuld

Romeinen 13:10 – De liefde is de vervulling van de wet

Exodus 16:31 – Manna