De derde persoon in het huwelijk

Toen God Eva tot Adam bracht zei Adam:

… deze zal ‘mannin’ (ishshah) heten, omdat zij uit de man (iysh) genomen is.   (Genesis 2:23)

De NBG51 vertaalt in dit vers ‘ishshah’ met ‘mannin’ waarschijnlijk om te illustreren dat in het Hebreeuws ‘ishshah’ (vrouw) afgeleid is van ‘iysh’ (man).
Verder wordt in deze Bijbelvertaling ‘ishshah’ altijd vertaald door ‘vrouw’.

In de Hebreeuwse woorden ‘iysh (man)’ en ‘ishshah’ (vrouw) zit een prachtige symboliek.

10.Man vrouw

 

 

 

 

Hier wordt het Hebreeuws voor man en vrouw zo geschreven, dat de gemeenschappelijke letters onder elkaar komen te staan.

 

Als dan de woorden man en vrouw op elkaar gelegd worden, zodat de twee gemeenschappelijke letters op elkaar vallen, als beeld van de eenheid in het huwelijk, dan blijkt er een ‘derde persoon’ in de lettercombinatie aanwezig te zijn.

 

Van deze vier letters op rij, zijn de eerste en de derde gemeenschappelijk voor ‘man’ en ‘vrouw’. De tweede en de vierde letter, die niet gemeenschappelijk zijn, vormen de naam van God, namelijk Yahh, dat vertaald wordt als Here.

De naam van God (de tweede en de vierde letter) omvat de gemeenschappelijke derde letter van ‘man’ en ‘vrouw ’ in deze combinatie. Zo bindt God a.h.w. man en vrouw in het huwelijk samen.

Enkele teksten over de naam van God (Yahh):

De HERE (Yahh) is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God (El), Hem verheerlijk ik, de God (Elohiym) van mijn vaderen, Hem prijs ik.   (Exodus 15:2)

Zingt Gode (Elohiym), psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; HERE (Yahh) is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.   (Psalmen 68:4)

HERE (Yehovah), God (Elohiym) der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o HERE (Yahh), en uw trouw is rondom U.
(Psalmen 89:8)

De naam ‘Yahh’ is ook terug te vinden in Halleluja, dat de samentrekking is van twee Hebreeuwse woorden, ‘halal’ (looft) en ‘Yahh (Here), wat betekent: Looft de Here, zoals o.a. in:

Halleluja (halal + Yahh). Looft (halal) de naam van de HERE (Yehovah), looft (halal), gij knechten van de HERE (Yehovah) …
(Psalmen 135:1)

Een tweede symboliek van de derde persoon in het huweljk:

Een tweede symboliek van God als derde persoon in het huwelijk is te vinden in de tekst uit Spreuken:

.. een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.   (Prediker 4:12)

Drievoudig snoer

 

Zie voor de uitleg van een drievoudig snoer in een afzonderlijk studie.

 

Als er aan zo’n touw getrokken wordt ontstaat er een inwendige spanning en zullen de strengen tegen elkaar aan gedrukt worden, omdat ze om elkaar heen gedraaid zijn.

 

Bij spanning in het huwelijk zullen de drie partners steviger tegen elkaar aan gedrukt worden.

Maar, als één streng verslapt, dreigt het touw te breken.
De streng die verslapt, zal automatisch het intense contact met de twee andere strengen verliezen.
Als één van de echtgenoten het contact met God verliest, zal ook de relatie met de andere partner daar onder lijden.
De man of vrouw die liefdeloos optreedt tegenover de partner zal ontdekken dat ook zijn of haar relatie met God verzwakt.

God, ‘als streng’ in het touw van het huwelijk, zal echter nooit verslappen.
Hij verlangt er steeds naar dat het ‘touw’, als drievoudig snoer, in harmonie is en dat als er spanning tussen de echtgenoten ontstaat, zij bij Hem de oplossing zullen zoeken.

Zie ook de studies:

 

Dezes studie downloaden in PDF:
De derde persoon in het huwelijk.