De doop in de Heilige Geest

Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader.
Dit wordt uitgelegd in de studie ‘Bekering’.

Door Jezus de autoriteit over zijn leven te geven en volkomen op Hem gericht te zijn, leeft de discipel, als ziel, via zijn geest ook in relatie met Jezus Christus.
Dit wordt uitgelegd in de studie ‘Discipelschap (1)’.

Een discipel leeft dus als geest, ziel en lichaam in relatie met God de Vader en met Jezus Christus.

God verlangt er naar dat de discipel ook bewust kiest voor een leven in relatie met de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, de Heilige Geest, door zich in Hem te laten onderdompelen.
In de Bijbel wordt dit ‘de doop (de onderdompeling) in de Heilige Geest’ genoemd.

De Heilige Geest was al van bij de schepping actief aanwezig in de wereld.
Hij was ook actief betrokken bij de voorbereiding van de komst van Jezus op aarde en op een heel bijzondere manier werkzaam in het leven van Jezus zelf.

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, ontvangt elke discipel van Jezus de Heilige Geest.
Als hij Jezus de autoriteit over zijn leven geeft, komt de Heilige Geest in zijn hart wonen.

En door de doop in de Heilige Geest zal een discipel van Jezus de bijzondere werking van de Heilige Geest in zijn leven ervaren, zoals Jezus beloofde.

Daarbij ontvangt hij, als menselijke drie-eenheid, de kracht die besloten ligt in de Goddelijke Drie-eenheid.

Jezus zei:

… gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, …   (Handelingen 1:8)

Jezus is de doper in de Heilige Geest.

Johannes de Doper kondigde Jezus aan als de doper in de Heilige Geest.
Hij zei:

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.   (Mattheüs 3:11 – zie ook:  Markus 1:8, Lukas 3:16, Johannes 1:33)

Twee opmerkingen bij de vertaling van dit Bijbelvers:

  • ‘dopen’ is de vertaling van het Griekse woord ‘baptizo’ wat betekent: onderdompelen, of nog beter: blijvend ondergedompeld zijn.
  • met’ is de vertaling van het Griekse woord ‘en’ dat meestal vertaald wordt met ‘in’.

Alhoewel er ‘dopen met de Heilige Geest’ vertaald is, zou het beter geweest zijn als vertaald was met:

Ik dompel u onder in water … die zal u onderdompelen in de Heilige Geest en in vuur.

Vlak voor zijn hemelvaart sprak Jezus er zelf met zijn discipelen over dat zij ondergedompeld zouden worden in de Heilige Geest.

En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zei Hij van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met (dompelde onder in) water, maar gij zult met (in) de heilige Geest gedoopt (ondergedompeld) worden, niet vele dagen na deze.   (Handelingen 1:4-5)

Deze onderdompeling in de Heilige Geest gebeurde voor het eerst op de Pinksterdag.
Bij het lezen van het boek Handelingen en de brieven, lijkt het erop dat de apostelen ervan uitgingen dat elke gelovige niet alleen ondergedompeld was in water, maar ook ondergedompeld was in de Heilige Geest.

Wat de onderdompeling in de Heilige Geest uitwerkt.

God is de oorsprong van alles.
Wat de Heilige Geest ook uitwerkt in het leven van een discipel, het is steeds:

God, die alles in allen werkt.   (1 Corinthiërs 12:6)

Of, zoals Jezus zei:

… wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.   (Johannes 16:13-15)

Waarbij:

Aan een ieder de openbaring van de Geest gegeven wordt tot welzijn van allen.   (1 Corinthiërs 12:7)

Hierbij beloofde Jezus over de onderdompeling in de Heilige Geest:

gij zult kracht (ook: sterkte, macht, bekwaamheid) ontvangen (ook: aannemen), wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. …   (Handelingen 1:8)

Door de onderdompeling zal de relatie met en de werking van de Heilige Geest in het leven van de discipel versterkt worden.

Zodat Lukas beschrijft:

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, …   (Handelingen 19:11)

Voorwaarden voor het ontvangen van de onderdompeling in de Heilige Geest.

De Bijbel geeft een aantal voorwaarden aan die te maken hebben met het ontvangen van de onderdompeling in de Heilige Geest.

a. De Bijbelse volgorde.
Op de Pinksterdag zei Petrus tegen de mensen die te hoop liepen:

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen (onderdompelen in water) op de naam van Jezus Christus, … en gij zult de gave (letterlijk: het geschenk) van de Heilige Geest ontvangen.   (Handelingen 2:38)

Zich bekeren en laten dopen wil zeggen: Jezus daadwerkelijk volgen als Zijn discipel, zoals Paulus schrijft:

Wij zijn dan met Hem (Jezus) begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.   (Romeinen 6:4)

Dit is de voorwaarde om de onderdompeling in de Heilige Geest te kunnen ontvangen.
God is echter soeverein en doorbreekt soms deze volgorde.

In deze tijd ligt er vaak een tijdsspanne tussen bekering, onderdompeling in water en de onderdompeling in de Heilige Geest.
Het boek Handelingen geeft nochtans de indruk dat deze drie ‘stappen’, in die tijd, als één gebeuren werden ervaren.

b. Verlangen om ondergedompeld te worden in de Heilige Geest.
Jezus zei:

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?   (Lukas 11:9-13)

Letterlijk vermeldt het Grieks een werkwoordsvorm die in deze tijd minder gebruikelijk is:

Want een ieder ontvangt, biddende en vindt, zoekende en hem zal kloppende opengedaan worden.

Dit betekent dat hier niet een eenmalig bidden of zoeken bedoeld wordt, maar een hartsgesteldheid van: ‘biddende zijn’, ‘zoekende zijn’ en ‘een voortdurend kloppen’.

In het hart van de discipel moet er een diep verlangen zijn om de nieuwe dimensie in de relatie met de Heilige Geest te mogen ontvangen.
God verlangt ernaar dat de discipel Hem vraagt om de onderdompeling in de Heilige Geest te mogen ontvangen.
Soms moet iemand volhardend blijven vragen.

c. Dorst hebben, komen tot Jezus en drinken.
Johannes vermeldt in zijn evangelie dat Jezus gezegd heeft:

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Wie in Mij gelooft gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.   (Johannes 7:37-38)

En hij geeft daarbij als commentaar:

Dit zei Hij (Jezus) van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; …   (Johannes 7:39)

Dorst hebben, komen en drinken heeft te maken met het vorige punt: een diep verlangen, een dorst, naar de extra kracht, de extra dynamiek voor het geestelijk leven, in de kracht van de Heilige Geest.
(De kracht die Jezus beloofde is de vertaling van het Griekse , waar dynamiek en dynamiet van afgeleid zijn!)

Kom tot Mij zegt Jezus tegen een dorstig iemand.
Zo duidde Johannes de Doper Jezus aan als de doper in de Heilige Geest.
De Heilige Geest gaat van God uit en Jezus is de Persoon die onderdompelt.

De dorstige ziel moet niet passief zitten wachten tot er iets gebeurt, maar naar Jezus gaan en actief ‘drinken’. Zichzelf heel bewust openstellen om de Heilige Geest te ontvangen.

Hoe de onderdompeling in de Heilige Geest ontvangen.

Het boek Handelingen vermeldt drie manieren waarop de discipelen van Jezus de onderdompeling in de Heilige Geest ontvingen.

Op persoonlijk gebed, zoals Jezus zei:

… hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?   (Lukas 11:13)

Door handoplegging:

Toen legden zij (Petrus en Johannes, in Samaria) hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.   (Handelingen 8:17)

En toen Paulus hun (de gelovigen in Efeze) de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen.   (Handelingen 19:6)

Door te luisteren naar door de Geest geleide prediking:
Zoals het gezelschap in het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius.

Zij ontvingen de onderdompeling in de Heilige Geest, bij het luisteren naar de prediking van Petrus.

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.   (Handelingen 10:44)

Het doel van de onderdompeling in de Heilige Geest.

Wat de kracht van de Heilige Geest ook mag uitwerken in het leven van de discipel, voor God is slechts één ding belangrijk, namelijk de vrucht van de Geest, die alles bevat, want:

De vrucht van de Geest is liefde.   (Galaten 5:22a)

Paulus ervaart het zo:

Al ware het, dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.   (1 Corinthiërs 13:1)

Het is goed de volledige Bijbelteksten op te zoeken en te overdenken.
Ze zijn een spiegel voor een vruchtbaar leven in de kracht van de Heilige Geest, tot eer van God de Vader en van Jezus Christus, Zijn Zoon.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De doop in de Heilige Geest.