Dopen – in water en in de Heilige Geest

In deze studie wordt de betekenis nagegaan van het begrip dopen in het Nieuwe Testament, als een vervolg op de studie: Dopen – woordstudie.

De waterdoop of de onderdompeling in water.

De waterdoop beeldt bekering en discipelschap uit.
Het is een openbaar belijden van de dopeling dat hij/zij als leerling en volgeling van Jezus Christus wil leven onder Zijn gezag en de autoriteit.

Gezien de betekenis van het Griekse woord ‘baptizo’ wordt de dopeling bij de doop:

  • ondergedompeld in water,
  • met de achterliggende gedachte dat hij/zij ondergedompeld blijft.

Dit is het beeld van het volledig vrijkomen van het leven van vóór de bekering, door te sterven met Jezus.

Paulus schrijft over de doop (onderdompeling):

Immers, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Of weet gij niet, dat wij allen, die in (eis: tot in) Christus Jezus gedoopt (ondergedompeld) zijn, in (eis: tot in) zijn dood gedoopt (ondergedompeld) zijn?

Wij zijn dan met Hem (Jezus) begraven door de doop (onderdompeling) in (eis: tot in) de dood.   (Romeinen 6:2-4)

Zoals iemand naar Jezus is gegaan om vergeving van de zonden te ontvangen en zijn/haar toekomst in Zijn handen te leggen, gaat hij/zij naar het doopwater toe.

Ondergedompeld worden is sterven aan het leven van vóór de bekering.
Het oude leven moet volledig sterven, en in die zin ondergedompeld blijven.

Wie met Jezus sterft zal ook met Hem opstaan (uit het water komen) als een nieuwe schepping, in een andere manier van leven, in overeenstemming met het onderwijs van Jezus.

Weer opkomen uit het doopwater betekent dan ook:

… gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo zullen ook wij in nieuwheid van leven wandelen.   (Romeinen 6:4)

Want:

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft.   (2 Corinthiërs 5:17-18)

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.   (Galaten 3:27)

Wie een nieuwe schepping is geworden, staat voor een enorme uitdaging om Jezus Christus in woord en daad uit te stralen in de wereld..
Hij/zij zal moeten ontdekken wat er van hem/haar in het nieuwe leven, in Gods Koninkrijk, verwacht wordt.
De Bijbel is hierbij de enige leidraad, om te ontdekken wat het betekent een discipel van Jezus te zijn en hoe Hij het leven in gemeenschap met Hem en de naaste bedoeld heeft.

De geestesdoop of de onderdompeling in de Heilige Geest.

Jezus zei over de onderdompeling in de Heilige Geest:

En zie, Ik doe de belofte van mijn Vader op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hemel.   (Lukas 24:49)
(bekleed – letterlijk: binnengaan in – verzinken in een kledingstuk)
(meer letterlijke vertaling: … totdat u verzonken bent, of bent binnengegaan in de kracht uit de hemel)

Johannes doopte met (dompelde onder in) water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt (in de Heilige Geest ondergedompeld) worden, niet vele dagen na deze.   (Handelingen 1:5)

Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, …   (Handelingen 1:8)

Een discipel van Jezus wordt bekleed met goddelijke kracht uit de hemel door de onderdompeling in de Heilige Geest, of anders gezegd, wanneer de Heilige Geest over hem/haar komt.

Ook hier is het de bedoeling dat de discipel ondergedompeld blijft, wat wil zeggen dat hij/zij leeft in de kracht van de Heilige Geest en steeds bekleed blijft met deze kracht.
Een dagelijks aandachtspunt.

Zie ook de studies:

 

Deze studie downloaden in PDF:
Dopen – in water en in de Heilige Geest.