Downloaden Verklaring Bijbelteksten

Genesis 2:7 – Woordspeling mens – Adam – roodgeverfd
Genesis 2:23 – Man – mannin
Genesis 4:2 – De landbouwer
Exodus 16:31 – Manna
Exodus 28:5 – De scharlaken rode kleur
Numeri 6:6 – een dode / een lijk
Psalm 22:7 – Ik ben een worm
Prediker 3:21 – De adem
Prediker 4:12 – Het drievoudig snoer
Hooglied 4:12 – De verzegelde bron
Ezechiël 28:11 – De koning van Tyrus
Ezechiël 28:14 – Een beschuttende cherub
Ezechiël 28:15-16 – Uitgebreide handel
Zacharia 4:6 – Niet door kracht
Maleachi 3:2-3 – Zilver smelten en reinigen
Mattheüs 4:1-11 – De satan/duivel – zijn tactiek
Mattheus 5:17 – Jezus heeft de wet vervuld
Mattheus 5:32 – een andere reden dan ontucht
Mattheus 14:31 – Waarom twijfelen
Mattheus 23:9 – Niemand uw vader noemen
Mattheüs 25:14-30 – De gelijkenis van de talenten
Markus 15:34 – Mijn God, mijn God
Lukas 5:36-39 – De gelijkenis van de wijnzakken
Lukas 23:43 – Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn
Johannes 1:12-13 – Een kind van God worden
Johannes 3:3-5 – Bekering discipelschap
Johannes 8:6 – Jezus schreef op de grond
Johannes 17:11 – Bewaar hen in uw naam
Romeinen 1:20 – Met het verstand doorzien
Romeinen 12:6-9 – Wij hebben nu genadegaven
Romeinen 13:10 – De liefde is de vervulling van de wet
1 Corinthiërs 12:1 – De uitingen van de geest
1 Corinthiërs 12:7-11 – Genadegaven door de Heilige Geest
1 Corinthiërs 12:28 – God heeft sommigen aangesteld
1 Corinthiërs 12:28 – Structuur van de plaatselijke gemeente
Galaten 6:7-8 – Zaaien en oogsten
Efeziërs 4:11 – Structuur van de universele gemeente
Hebreeën 7:12 – Verandering van priesterschap
Hebreeën 11:1 – De zekerheid
Hebreeën 13:17 – Gehoorzaamt uw voorgangers
Jakobus 3:2 – Over de tong
Jakobus 3.3 – … zodat zij ons gehoorzamen
1 Petrus 3:9 – Zegen beërven
1 Johannes 1:5 – God is licht
1 Johannes 5:18 – Wie uit God geboren is zondigt niet