De eerste zonde – ongehoorzaamheid

In de vorige studie is ingegaan op de rebellie in de hemel. De Bijbel openbaart niet wanneer deze rebellie heeft plaatsgevonden, maar die had wel zijn invloed op het leven van Adam en Eva in het paradijs, wat in deze studie verder besproken wordt.

De rebellerende engel werd uit de hemel verbannen, samen met de engelen die hem gevolgd waren. Sindsdien wordt deze engel in de Bijbel de satan en de duivel genoemd en de engelen die hem gevolgd zijn, demonen. Zij zijn actief in de hemelse gewesten en op de aarde.

Door deze gebeurtenis werd het wereldbeeld drastisch gewijzigd.

5.Geest ziel lichaam

 

 

 

In de voorgaande studies werden Adam en Eva, en de mens in het algemeen, schematisch voorgesteld met een volledige openheid naar de geestelijke wereld, zoals in het schema hiernaast.
De strijd in de hemelse gewesten werd tot nu toe buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

 

3. Licht duisternis

 

 

Zoals uitgelegd in de studie ‘Rebellie in de hemel’ kwam er echter een scheiding in de geestelijke wereld. Door de rebellie van de satan kwamen het rijk van het God en het rijk van de satan in de hemelse gewesten tegenover elkaar te staan, zoals voorgesteld in het schema hiernaast.

 

De scheiding tussen deze rijken wordt voorgesteld door de zwarte verticale lijn. Beide rijken zijn echter actief in heel het domein van de hemelse gewesten.

 

Om de geestelijke leefwereld waarin Adam en Eva leefden in schema te brengen moeten deze twee voorgaande tekeningen samengebracht worden, zoals hieronder is weergegeven.

12. In open relatie met God

 

 

 

Door God volmaakt geschapen, leefden Adam en Eva gericht op het rijk van God, in een open relatie met en in volkomen gehoorzaamheid aan Hem.

 

Vanwege de scheiding tussen licht en duisternis waren zij afgeschermd van de invloedsfeer van de satan en kon hij geen invloed uitoefenen op hun ziel.

 

 

 

 

De mens heeft een vrije wil.

God wou niet dat de mens Hem als een robot zou gehoorzamen. Hij schiep de mens met een vrije wil. Adam en Eva konden dus vrij beslissen om God al dan niet in alles te gehoorzamen.

Om hen die keuzemogelijkheid te geven, plantte God de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden. Van alle bomen mochten Adam en Eva eten, maar van deze ene boom niet.

Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten;

en de boom van het leven in het midden van de hof,

benevens (en) de boom van de kennis van goed en kwaad.   (Genesis 2:9)

En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want op de dag, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.   (Genesis 2:16-17)

Waarom sprak de satan tot Eva?

Voor God was de liefdesrelatie tussen Hem en Adam en Eva het belangrijkste in de schepping en de satan was er op gericht om die te verstoren.

Om zijn doel te bereiken moest hij slechts één persoon benaderen: Adam.

  • Adam, de eerste mens die God had geschapen, door hem zijn Levensadem in te blazen.
  • Adam, de mens, waaruit God een rib had genomen om Eva te formeren.

Als de satan Adam kon treffen, zou dat Eva beïnvloeden en zijn uitwerking hebben op alle mensen die uit hen zouden voortkomen.

Omdat Adam volkomen op God gericht leefde, kon de satan het denken en de overleggingen in de ziel van Adam niet via zijn geest beïnvloeden, vanwege de scheiding tussen licht en duisternis in de onzichtbare wereld.
Hij kon Adam slechts beïnvloeden via zijn lichaam, door tegen hem te spreken in de zichtbare wereld.

Verondersteld kan worden dat hij overwogen heeft, dat Adam, die onder het directe gezag van God stond, zou onderkennen dat er iets niet klopte, omdat een dier tegen hem ging praten en vooral om wat dit dier tegen hem zou zeggen.
De satan had daarom slechts  één persoon die hij kon beïnvloeden: Eva.

15. Door satan verleid

 

 

 

Maar ook Eva kon hij niet rechtstreeks benaderen via de geest.

 

 

Er bleef de satan maar één mogelijkheid over: gebruik maken van het lichaam van een dier om zo, in de zichtbare wereld, tot Eva te spreken.

 

 

 

 

Hoe de satan Eva verleidde.

Om in de zichtbare wereld te kunnen spreken koos de satan een slang uit.

De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de HERE God gemaakt had; …   (Genesis 3:1)

Misschien koos hij de slang uit, omdat die sterk overeenkwam met zijn eigen karakter: Volgens de tekst, het listigste dier van het veld.

Hoe de satan Eva misleidde.

De satan zei doorheen de slang,

… tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?   (Genesis 3:1)

Dit was de satan op zijn best, de kwaadspreker, die God in een negatief daglicht stelde.
Hij gaf een vals, leugenachtig getuigenis over God.
Hij verdraaide de woorden van God en bracht Eva in verwarring.

De verwarring bij Eva.

Eva weerstond de satan met wat God gezegd had.

Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.   (Genesis 3:2)

Zij herhaalde de woorden van God … maar maakte daarbij twee fouten.

  • Genesis 2:9 vermeldt dat de boom van het leven in het midden van de hof stond. Omdat de satan suggereerde dat Adam en Eva van geen enkele boom mochten eten, ging Eva twijfelen aan de uitspraak van God en werd haar aandacht afgeleid van de boom die in het midden van de hof stond, de boom van het leven en plaatste Eva de boom van de kennis van goed en kwaad in het middelpunt van haar gedachten wereld.
  • Als tweede fout voegde Eva iets toe, aan wat God gezegd had. God had gezegd dat Adam en Eva niet mochten eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, omdat ze anders zouden sterven. Eva voegde toe, dat ze die boom ook niet mochten aanraken.

Hoe de satan tot zijn doel kwam.

Hij gaf een leugenachtige voorstelling van een deel van de waarheid.

De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat op de dag, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.   (Genesis 3:4-5)

Het was juist dat, als Eva van de verboden vrucht zou eten, haar ogen geopend zouden worden en dat ze het onderscheid tussen goed en kwaad zou leren kennen. In deze uitspraak van de satan, die een onjuist getuigenis over God geeft, is hij te herkennen als de kwaadspreker die Eva tot jaloersheid prikkelt, om aan God gelijk te kunnen zijn; dé zonde waar de satan zelf in gevallen was.

De woorden van de satan wekten begeerte op.

Eva luisterde naar de woorden van de satan.

En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, …   (Genesis 3:6)

De satan leidde Eva’s aandacht af van de boom van het leven, naar de boom van de kennis van goed en kwaad. En, natuurlijk was deze boom aantrekkelijk, hij was tenslotte ook door God geschapen.
Door het gesprek met de satan was Eva nieuwsgierig geworden, en werd er begeerte in haar ziel, haar hart opgewekt.

Het gevolg van het foutief aanhalen van Gods Woord.

De satan scheen gelijk te krijgen!
Toen Eva de vrucht aanraakte (wat volgens haar eigen toevoeging niet mocht) en plukte, stierf ze niet (wat volgens God wel zou gebeuren)!
Waarom zou ze dan ook niet van deze vrucht eten (het enige dat God verboden had)?

… en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. (Genesis 3:6)<

Met als gevolg:

Nadat Adam de vrucht van Eva had aangenomen en ervan gegeten had:

… werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren.   (Genesis 3:7)

Het eten van de verboden vrucht door Adam, had zijn uitwerking in hem en in Eva en opende hun ogen.

Na de volmaakte harmonie met God beleefd te hebben en geleefd te hebben in volmaakte zuiverheid met elkaar, waren Adam en Eva nu ingewijd in het kennen van goed en kwaad.

Dit had immense gevolgen voor henzelf en voor de hele wereld.

De gevolgen van deze simpele daad van ongehoorzaamheid wordt besproken in de volgende studie: ‘Verbroken relaties’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De eerste zonde – ongehoorzaamheid.