Exodus 16:31 – Manna

Tijdens hun reis in de woestijn voorzag God de Israëlieten van dagelijks voedsel, in de vorm van manna.
De volledige tekst die dit beschrijft is te vinden in Exodus 16:2-31.

Symboliek van het manna.

Toen de Joden zich afvroegen of Jezus de beloofde Messias was, vroegen zij Hem:

Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.   (Johannes 6:30-31)

Jezus antwoordde hen:

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.   (Johannes 6:51)

Jezus vereenzelvigde Zich met het manna uit de woestijn, brood dat leven in Zich heeft en leven geeft aan allen die het eten.

Zoals de apostel Johannes schreef:

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.   (Johannes 1:14)

Hij ziet in Jezus de belichaming van het vleesgeworden Woord, het levende brood, dat dagelijks verzameld moest worden, als ‘manna’.

Wormen’ in het manna.

Elke morgen moest het manna verzameld worden, voldoende voor één dag.

En Mozes zei tot hen: Niemand late ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen, maar toen was het bedorven van de wormen en stonk.   (Exodus 16:19-20)

Het is opmerkelijk dat het manna, de volgende dag bedorven was door coccus ilicis wormen, dezelfde worm die verwijst naar het lijden en sterven van Jezus, zoals in een afzonderlijke studie beschreven wordt.

Symboliek:

Om geestelijk gezond te blijven zal het Levende Brood, net als het manna, dagelijks ‘verzameld’ moeten worden, want het is slechts één dag ‘houdbaar’.
Dagelijks contact met Jezus is levensnoodzakelijk. Om geestelijk gezond te blijven zal het Levende Brood, net als het manna, dagelijks ‘gegeten’ moeten worden.
Het contact en de relatie met Jezus is voedsel voor de ziel.

Regelmaat.

Het manna bleef slechts goed voor één dag, uitgenomen als het de dag vòòr de sabbat verzameld werd. Het bleef ook de volgende dag goed, omdat op de sabbatdag niet gewerkt mocht worden.
Het manna werd dan op de dag dat het verzameld werd klaargemaakt, zodat het op sabbat gegeten kon worden.
De dag na de sabbat moest er wel weer manna verzameld worden.

Symboliek:

Contact zoeken met Jezus kan misschien wel een dag overgeslagen worden, maar onregelmatig ‘verzamelen van het manna’, of langdurige onderbrekingen zullen het geestelijk leven langzaam maar zeker uitdoven.

Het Woord van God, de Bijbel, regelmatig lezen, en contact met Jezus in gebed zijn onmisbare instrumenten voor een gezond geestelijk leven.

 

Deze studie doawnloaden in PDF:
Exodus 16:31 – Manna.