Ezechiël 28:11 – De koning van Tyrus

Tyrus was een handelsstad, gelegen aan de Middellandse zee.
Vanwege zijn havens, die gedeeltelijk in zee lagen, was het een zeer welvarende stad, zoals ook blijkt uit de beschrijving in Ezechiël hoofdstuk 27.

Hoofdstuk 28 van Ezechiël begint met:

Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here HERE: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, terwijl gij een mens zijt en geen god en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god; …  door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers; door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw vermogen.   (Ezechiël 28:1-5)

Door de welvaart van de stad is de vorst, de heerser over de stad Tyrus, in de valkuil van de rijkdom gevallen en werd hij hoogmoedig. Hij zag zichzelf als een god.
Daarom moest Ezechiël het oordeel van God over de stad uitspreken.
Volgens vers 8 zou de stad verwoest worden en de vorst van Tyrus ‘zal de bittere dood van de gesneuvelden sterven’.
Het is duidelijk wie met de ‘vorst van Tyrus’ bedoeld wordt: de wereldse heerser over de stad Tyrus.

Het blijkt echter dat deze vorst van Tyrus in de hemelse gewesten werd aangestuurd door de ‘koning van Tyrus’

Uit Ezechiël 28:11-13 blijkt deze ‘koning’ satan zelf te zijn.

Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof …   (Ezechiël 28:11-13)

Het was in de hof van Eden, dat satan, in de gedaante van een slang, Eva verleidde.
Dit staat beschreven in Genesis hoofdstuk 3.

Conclusie:

Als ‘de koning van Tyrus’ aanwezig was in de hof van Eden, dan is de logische conclusie dat met deze ‘koning’ satan zelf bedoeld wordt en dat satan de geestelijke macht in de hemelse gewesten was, die de vorst van Tyrus inspireerde.

Deze studie is een onderdeel van de studie: Satan – een engel die in opstand kwam.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Ezechiel 28:11 – De koning van Tyrus