Ezechiël 28:14 – Een beschuttende cherub

Van de satan werd geschreven:

Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende (vurige) stenen.   (Ezechiël 28:14)

In deze tekst wordt de satan voorgesteld als:

  • een beschuttende cherub, met uitgespreide vleugels
  • die een plaats had op de heilige berg
  • wandelend tussen de vlammende (vurige) stenen.

Wat zegt de Bijbel over cherubs.

En cherub  blijkt een engel te zijn met een specifiek uiterlijk (vleugels) en een speciale opdracht (beschermen, bewaken).
Cherubs (keruwb) worden in 66 Bijbelverzen vermeld, in het Oude Testament.
Deze worden meestal vernoemd bij de bouw van de tabernakel en later de tempel.
Twee cherubs stonden op het deksel van de ark (zie verder) en werden afgebeeld in het ‘veelkleurig weefwerk’.

Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen; met kunstig geweven cherubs zult gij het maken.   (Exodus 26:31 e.a.)

Enkel Ezechiël heeft cherubs gezien in een visioen dat wordt beschreven in de hoofdstukken 9 en 10 van zijn boek.
Slechts één maal worden cherubs (als: cheroubim) vermeld in het Nieuwe Testament, bij de beschrijving van de ark uit de tabernakel.

… daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; …   (Hebreeën 9:5)

De OLB vertaalt het Hebreeuws voor cherub (keruwb) met: engelachtig wezen.
Bij de vertaling uit het Grieks (cheroubim) wordt een beschrijving gegeven van de twee cherubs op het verzoekdeksel van de ark.
Het Hebreeuws woordenboek vertaalt cherub (keruwb) met: gevleugeld hemelwezen.

In de Bijbel komen cherubs voor als bewakers (o.a. Genesis 3:24) en als beschermers, zoals op het verzoendeksel van de ark en de satan die een beschuttende cherub was.

De cherubs op het verzoendeksel van de ark hadden elk twee vleugels. (zie afbeelding hieronder)
Ook de cherubs in het visioen dat Ezechiël gezien heeft, hadden vleugels.

De cherubs hieven hun vleugels op, onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond, …   (Ezechiël 10:19)

Zij hadden ook meerdere aangezichten.

Ieder had vier aangezichten. Het eerste gezicht was dat van een cherub, en het tweede dat van een mens, het derde was het aangezicht van een leeuw, het vierde dat van een arend. (Ezechiël 10:14)

Een beschuttende cherub, met uitgespreide vleugels.

Nu naar de tekst:

Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; …   (Ezechiël 28:14)

Ark van het verbond

 

Nadat het volk Israël uit Egypte verlost was, gaf God aan Mozes de opdracht tot het maken van de tabernakel, precies volgens het model dat God hem had laten zien. Deze werd ook ‘de tent der samenkomst’ genoemd.

 

Hiervoor moest Mozes o.a. een ‘ark’ maken, een kist, die geplaatst werd in het heilige der heiligen van de tabernakel.
Op het deksel van deze ark stonden twee cherubs.

 

 

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.   (Exodus 25:8-9)
Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. (Exodus 25:10)
(de lengte van een el wordt geschat op 50 cm, al bestaat hierover meningsverschil. Afmetingen dus in de grootorde van: 1,25 m x 75 cm x 75 cm)

Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed.   (Exodus 25:17)

En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel…   (Exodus 25:18)

De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn.   (Exodus 25:20)

En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. (Exodus 25:22)

In de tabernakel, de voorloper van de tempel in Jeruzalem, was God aanwezig boven  het verzoendeksel op de ark, tussen de cherubs. Deze stonden in een beschermende, gebogen houding het verzoendeksel bedektend met hun vleugels.

Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met Hem (God) te spreken, dan hoorde hij een stem, die tot hem sprak van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis was, van tussen de beide cherubs en Hij sprak tot hem.   (Numeri 7:89)

Die een plaats had op de heilige berg.

De heilige berg kan gezien worden als de woonplaats van God, zoals de Psalmist zegt:

Als ik luid roep tot de HERE, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg.   (Psalmen 3:4)

Wandelend tussen de vlammende stenen.

Juiste betekenis onbekend.

Interpretatie van de tekst: Een beschuttende cherub.

De satan was door God geschapen als een beschuttende cherub.
Als Mozes in de tabernakel met God sprak, hoorde hij een stem vanuit het Heilige der Heiligen die van tussen de cherubs kwam, van boven het verzoekdeksel van de ark.
Zo moet ook de satan een beschermende cherub geweest zijn in de ware tabernakel in de hemel, dicht bij de troon van God.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Ezechiël 28:14 – Een beschuttende cherub.