Geest, ziel en lichaam – en de kracht van drie-eenheid

Om de kracht van een drie-eenheid te verstaan is het goed om eerst te zien hoe God Zich openbaart.

God is een Drie-eenheid.

God openbaart Zich in Zichzelf, in Jezus en in de Heilige Geest.
In de aanhef van de tien geboden zegt God:

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!   (Deuteronomium 6:4)

God, Jezus en de Heilige Geest zijn een volmaakte eenheid.
Deze volmaakte Drie-eenheid kan geïnterpreteerd worden als ‘geest, ziel en lichaam’:

  • God – de ziel: de Initiatiefnemer, de Creator en Inspirator, de grote IK BEN.
  • Jezus – het lichaam: het vleesgeworden Woord, dat God als Vader in de wereld kenbaar gemaakt heeft.
  • De Heilige Geest – de Geest: het kanaal waarlangs God communiceert met de mens.

a. God heeft Zichzelf geopenbaard in de schepping.

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, …   (Romeinen 1:20)

Meer over de betekenis met het verstand doorzien’ in een afzonderlijke studie..

b. God is geopenbaard in zijn zoon Jezus.

(bij de verheerlijking van Jezus op de berg) … een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!   (Mattheüs 17:5)

Jezus zei: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.   (Johannes 8:28)

En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.   (Johannes 8:29)

… de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft.   (Johannes 14:31)

Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft.   (Johannes 12:50)

Ik en de Vader zijn één.   (Johannes 10:30)

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.   (Johannes 14:9)

c. God en Jezus zijn geopenbaard in de Heilige Geest.

Jezus zei: … maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.   (Johannes 14:26)

… wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.   (Johannes 16:13)

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.   (Johannes 16:14)

De Heilige Geest spreekt niet uit Zichzelf, maar verkondigt wat Hij van Jezus hoort.

Bij alles wat God zegt en doet zijn Jezus en de Heilige Geest betrokken, waarbij zij elkaar in alles steunen en bevestigen.
Daarin ligt de kracht van God, maar ook van Jezus en van de Heilige Geest.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Een voorbeeld van de kracht van drie-eenheid.

Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.   (Johannes 14:6)

a. De Weg:
De Weg die Jezus bedoelt is de geestelijke weg tot God, als Hij zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij (heen).

  • Jezus wijst niet de weg, maar Hij IS de weg.
  • Het ‘door Mij’ is de vertaling van het Griekse woord dia, dat te vertalen is als: doorheen.

Vaak gaat men ervan uit dat Jezus de weg wijst.
Men probeert dan, met behulp van de aanwijzigen die Hij geeft, een eigen weg te gaan.
Maar Jezus IS de weg, of zoals Hij met andere woorden zegt:

… blijft in Mij, gelijk Ik in u.   (Johannes 15:3)

Wie Jezus in het leven laat voorgaan en Hem betrekt bij alle facetten van het leven, merkt dat hij op die ‘WEG’ diepe vrede in dit leven ervaart.
Daarbij is er een geweldige belofte, want wie Jezus volgt in dit leven, zal na dit leven voor eeuwig bij God de Vader zijn.

b. De Waarheid:
Jezus zei:

Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen.   (Johannes 18:37)

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.   (Johannes 8:31-32)

Jezus sprak de waarheid, maar Hij is meer dan iemand die goede raad geeft.
Hij zei ook:

Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.   (Johannes 15:3-5)

Jezus verlangt ernaar dat Hij niet enkel geloofd, vertrouwd, wordt omdat Hij de waarheid zegt. Hij verlangt ernaar dat Hij als Persoon vertrouwd wordt, omdat Hij de Waarheid IS.
Dit wordt verder in deze studie uitgelegd onder punt 3.b ‘De bouw van het levenshuis’.

c. Het Leven:
Toen Jezus zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (heen).   (Johannes 14:6)

Had Hij daar een dubbele bedoeling mee:

  • Leven met Jezus betekent wandelen op de weg naar de Vader, en eeuwig leven na het overlijden, zoals Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,   (Johannes 11:25)
  • Het betekent ook het ware leven ontvangen in dit leven zoals Jezus zei: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.   (Johannes 10:10)

Jezus is het Leven!

Deze drie facetten: de Weg, de Waarheid en het Leven, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, door Jezus’ krachtige persoonlijkheid.
Deze drie zijn een onverbrekelijke waarheid, als een drie-eenheid, vervat in die ene Persoon: Jezus.

De mens als drie-eenheid.

God, als Drie-eenheid, schiep de mens ‘naar zijn beeld, op Hem gelijkend’.   (Genesis 1:26)
Hij schiep de mens drieledig, namelijk als geest, ziel en lichaam.
Zie daarvoor de studie ‘God schiep de mens’, die een onderdeel is van de studie ‘Het ontstaan van de wereld’.

Drievoudig snoer

 

Een duidelijke illustratie van een drie-eenheid en de kracht die hierin besloten ligt, is te vinden in Prediker 4:12, waar staat:
– … een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Het beeld van een drievoudig snoer wordt in een afzonderlijke studie uitgelegd.

 

Het drievoudig snoer is een goede illustratie  van de kracht en de stabiliteit wanneer geest, ziel en lichaam ‘op één lijn staan’ in het leven van een mens, waardoor ze een drie-eenheid vormen, zoals ook God een Drie-eenheid is.

8. Drieeenheid

 

Een mens, als ziel, als persoonlijkheid, zal de juiste inzichten ontvangen, als hij zich, in zijn ziel, richt op de geestelijke wereld en in zijn hart de wijsheid door de Heilige Geest ontvangt.
Dit is leven als een twee-eenheid.

Het wordt tot een drie-eenheid, als hij deze inzichten, deze wijsheid ook vertaalt in zijn lichaam, in zijn spreken en handelen, waardoor hij krachtig in het leven zal staan.

De mens, als geest ziel en lichaam, staat zo op één lijn en handelt vanuit een drie-eenheid. Door de juiste inspiratie zal hij het goede bewerken in deze wereld en tot de volle bestemming komen, waartoe God hem geschapen heeft.

 

 

Enkele teksten die deze waarheid illustreren:

a. Het huwelijk is bedoeld als een drie-eenheid.
In het huwelijk is een dubbele drie-eenheid te ontdekken:

De studie over ‘Het huwelijk’ geeft aan dat man en vrouw in het huwelijk een eenheid worden, waarbij ziel, geest en lichaam betrokken zijn.

Het is Gods bedoeling dat een man en een vrouw tijdens hun verkering hun ziel, gevoelens, verlangens en overleggingen van hun hart, op elkaar afstemmen.
Zo worden zij een twee-eenheid van ziel en geest.

Als deze geestelijke eenheid bevestigd wordt in een openbare belofte van trouw aan elkaar, mogen zij deze twee-eenheid omvormen tot een nog sterkere relatie als een drie-eenheid, door hun gezamenlijk handelen in deze wereld en door de lichamelijke eenwording.

Twee andere vormen van een drie-eenheid in het huwelijk wordt uitgelegd in de studie over ‘De derde persoon in het huwelijk’.
Hierin wordt uitgelegd hoe God de bindende derde Persoon in een huwelijk is.
Een huwelijk wordt extra versterkt, als én de man, én de vrouw leven in de juiste relatie met God, zodat Hij de derde Aanwezige wordt in hun huwelijk.
Het huwelijk wordt dan een drievoudig snoer, een drie-eenheid, die niet snel verbroken wordt.

b. Bekering is als een drie-eenheid.
Paulus schreef:

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met (in) uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
(Romeinen 10:9-10)

De persoon die in zijn hart, zijn ziel, gelooft dat Jezus uit de dood is opgewekt, gelooft tot gerechtigheid. Hierdoor geeft men, in zijn ziel, bij al zijn overleggingen, Jezus de plaats die Hem toekomt.
Dit geloven in de ziel (1), dit vertrouwen is een gerichtheid op Jezus in de geestelijke wereld, door de geest (2). Dit is geloven tot gerechtigheid, geloven als een twee-eenheid.

Wanneer het geloof in Jezus beleden wordt, d.w.z. ook met de mond wordt uitgesproken (3), staan geest, ziel en lichaam op één lijn, als een drie-eenheid.
Dit belijden met de mond, maakt dat de gelovige ziel behouden is.

c. Gezaghebbend onderwijs als drie-eenheid.

En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer (onderwijs), want Hij leerde (onderwees) hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.   (Mattheüs 7:28-29)

De Bijbel kan puur verstandelijk bestudeerd worden en men kan alles over God en de Bijbel weten, zonder in God te geloven.
Bij puur verstandelijk vergaren van kennis, op het niveau van ziel en lichaam, is de geest niet actief. De Bijbel wordt dan bestudeerd als een twee-eenheid.

Jezus gaf onderwijs vanuit een drie-eenheid.
Jezus kent God, de Vader, want Hij was van God uitgegaan.
Na zijn doop in de Jordaan werd Hij vervuld met de Heilige Geest.
Gedurende heel zijn levenswandel was Jezus in alles op God de Vader gericht.
Jezus leefde in deze wereld als een volmaakte drie-eenheid, van geest, ziel en lichaam.
Zijn onderwijs was gezaghebbend, omdat Hij de Vader kende en daardoor getuigde van de Goddelijke waarheid. Daardoor werd het onderwijs van Jezus ook in de harten van zijn toehoorders bevestigd door de Heilige Geest.

Wat gold voor het onderwijs van Jezus, geldt voor iedereen.
Onderwijs, gegeven vanuit een hart, een ziel die gericht is op Jezus, zal door de Heilige Geest bevestigd worden in de geest van de luisteraar en daardoor als gezaghebbend worden ervaren.

d. De bouw van het levenshuis.
Jezus zei:

Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort (begrijpt, verstaat)  en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was.   (Lukas 6:47-48)

Elementair voor een sterk bouwwerk is een onwankelbaar fundament.
In deze gelijkenis wordt er gebouwd op een rots.
Deze rots is Jezus Zelf, als Hij zegt: Een ieder, die tot Mij komt.

Omdat het onderwijs van Jezus gezaghebbend is, zal bij hem die het onderwijs van Jezus hoort (1), met zijn geest gericht op Jezus(2) dit onderwijs ook in zijn ziel bevestigd (3) worden door de Heilige Geest.

Dit is echter geen garantie voor de bouw van een huis dat de stormen van het leven zal kunnen doorstaan, want de ziel, in de geest gericht op Jezus is slechts een twee-eenheid.
Het wordt een drie-eenheid, wanneer de woorden van Jezus daadwerkelijk het leven beïnvloeden.
Dit gebeurt als de ziel het lichaam aanstuurt en de betreffende persoon gaat leven in overeenstemming met het onderwijs van Jezus.
Denk hierbij over wat eerder in deze studie geschreven is over Jezus als de Waarheid.

Jezus waarschuwt dan ook:

Doch wie hoort (begrijpt, verstaat) en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval.   (Lukas 6:49)

  • Het huis stort niet in omdat het slecht gebouwd was.
  • Het stort in omdat het op een zwak fundament gebouwd was.

Iemand die het onderwijs van Jezus begrijpt maar er niet naar handelt, bouwt toch op eigen inzichten of op onderwijs van de wereld.
Dit is leven in een twee-eenheid, een zwak fundament.
In de stormen van het leven, zal blijken dat dit fundament van onder het huis wegspoelt, waardoor het instort, zelfs al was het huis stevig gebouwd.

e. Waarachtige aanbidding komt voort uit een drie-eenheid.
Jezus zei:

… de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.   (Johannes 4:23-24)

Waarachtige aanbidders zijn in hun ziel gericht op de geestelijke wereld, op God, de Vader, op Jezus en de Heilige Geest.
Zij aanbidden in waarheid, omdat zij Jezus in hun leven hebben toegelaten en in de overleggingen van hun hart en in hun handelen in deze wereld gericht zijn op de Waarheid, op Jezus.
In hun geest, ziel en lichaam zijn ze, als een drie-eenheid in hun aanbidding, gericht op Jezus, die de weg naar de Vader is.

Over de mensen van zijn tijd zei Jezus:

Dit volk (ver)eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs (ver)eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.   (Mattheüs 15:8-9)

Aanbidding als gevolg van onderwijs van geboden en voorschriften, door mensen opgelegd, is aanbidding waarbij het hart, de ziel van de aanbidder niet op God is gericht.
Dit is aanbidding als twee-eenheid.
Deze aanbidding bereikt God niet en is tevergeefs.

 

De studie ‘De mens als geest, ziel en lichaam’ wordt voortgezet in de studie: ‘Adam en Eva in het paradijs’.

 

Deze studie downloaden als PDF:
Geest, ziel en lichaam – en de kracht van drie-eenheid.