Het geestelijk leven in de gemeente

Paulus geeft in zijn onderwijs een duidelijk inzicht hoe de Heilige Geest werkzaam is in het lichaam van Jezus Christus, de gemeente.

In 1 Corinthiërs 12 beschrijft hij eerst de algemene werking van de Heilige Geest in de gemeente.
Hij begint dit hoofdstuk met:

Ten aanzien van de uitingen van de geest, broeders, wil ik u niet onkundig laten.   (1 Corinthiërs 12:1)

‘De uitingen van de geest’ is de vertaling van het Grieks ‘pneumatikos’.
Het Grieks/Nl. woordenboek vertaalt ‘pneumatikos’ met:

 • geestelijk, van de geest
 • door de geest bewerkt
 • overeenkomstig de geest

Hetzelfde woord wordt gebruikt in de tekst:

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest (pneuma) geleerd zijn, zodat wij het geestelijke (pneumatikos) met het geestelijke (pneumatikos) vergelijken.   (1 Corinthiërs 2:13)

God is de oorsprong van alles.
Hij is een God van orde en structuren. Dat is de reden waarom Hij in het Oude Testament een uitgebreide wetgeving heeft gegeven, niet alleen voor de omgang met Hem, maar ook voor de samenleving.
Tijdens zijn leven heeft Jezus de volle betekenis van deze wetgeving uitgelegd.

De gemeente, het lichaam van Jezus Christus, is een samenleving in het klein.
Ook voor deze samenleving geeft God in het Nieuwe Testament een structuur.
Voor de dienende taken in deze structuur wijst Hij discipelen aan, die leven onder het gezag en de autoriteit van Jezus Christus en zich laten leiden door de Heilige Geest.

Want … zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.   (Romeinen 8:5)

Hoe Paulus deze orde en structuur in de gemeente ziet beschrijft hij in 1 Corinthiërs 12:4-6.

Er is verscheidenheid in genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid, maar het is dezelfde Geest;

en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;

en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God,

die alles in allen werkt (letterlijk: dit alles in allen werkende).

Paulus onderscheidt 3 gebieden van geestelijk leven in de gemeente:

 • genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid
 • bedieningen
 • werkingen

Het is bijzonder hoe God, als Goddelijke Drie-eenheid, betrokken is bij de opbouw van en het leven in de gemeente, het lichaam van Jezus Christus.
En elke Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid is betrokken bij een bepaald onderdeel:

 • de Heilige Geest – met genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid  (gericht op de leden van het lichaam)
 • de Here Jezus – met bedieningen  (een structuur voor de gemeente wereldwijd)
 • God – met werkingen   (een structuur voor de plaatselijke gemeente)

Genadegaven door de Heilige Geest.

In 1 Corinthiërs 12 beschrijft Paulus eerst de genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest.
(In een meer letterlijke vertaling vanuit het Grieks):

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven om bijeen te brengen/samen te dragen/nuttig te zijn.
– Want inderdaad wordt aan de één een woord van wijsheid/inzicht gegeven doorheen de Geest
– bovendien aan een ander een woord van kennis/begrip volgens dezelfde Geest;
– en aan een ander geloof door dezelfde Geest
– en aan een ander genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid van genezingen door dezelfde Geest
– en aan een ander werkingen/daden van krachten/bekwaamheden
– en aan een ander profetie
– en aan een ander onderscheidingen/beoordelingen van geesten
– en aan een ander allerlei talen/tongen
– en aan weer een ander uitleg/verklaring van talen/tongen.
En dit alles bewerkt een en dezelfde Geest.   (1 Corinthiërs 12:7-11)

Deze tekst wordt besproken in de studie: 1 Corinthiërs 12:7-11 – Genadegaven door de Heilige Geest.

Bedieningen – de Here Jezus.

Deze worden door Paulus uitgewerkt in de brief aan de Efeziërs, als een structuur voor de gemeente wereldwijd.
(In een meer letterlijke vertaling vanuit het Grieks):

En Hij (Jezus) heeft inderdaad gegeven
– apostelen
– en profeten,
– en evangelisten
– en herders
– ook leraars,
– voor de volmaking van de heiligen, tot opbouw van het lichaam van Christus, …   (Efeziërs 4:11-12)

Deze tekst wordt besproken in de studie: Efeziërs 4:11 – Structuur van het wereldwijde gemeente.

Werkingen – God.

Deze worden door Paulus uitgewerkt in de eerste brief aan de Corinthiërs als de structuur voor de plaatselijke gemeente.
(In een meer letterlijke vertaling vanuit het Grieks):

Bovendien heeft God inderdaad in de gemeente een plaats aangewezen aan,
– ten eerste apostelen,
– ten tweede profeten,
– ten derde leraars,
– verder sterkte/macht/bekwaamheden,
– daarna genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid van gezondmakingen,
– hulpverleningen,
– het besturen,
– verscheidenheid van tongen.   (1 Corinthiërs 12:28)

Deze tekst wordt besproken in de studies: 1 Corinthiërs 12:28 – God heeft sommigen aangesteld en 1 Corinthiërs 12:28 – Structuur van de plaatselijke gemeente.

Overzicht.

Paulus ziet 3 verschillende gebieden waarop de Heilige Geest werkzaam is in de gemeente, via het leven van de discipelen van Jezus Christus:

 • De menselijke zwakheid waarbij de Heilige Geest te hulp komt – 1 Corinthiërs 12:7-11.
 • De gemeente wereldwijd waar Jezus mensen aan geeft om te waken over Zijn hele lichaam en om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen daar waar nodig – Efeziërs 4:11.
 • De plaatselijke gemeente waarin God mensen een plaats aanwijst – 1 Corinthiërs 12:28.

Om helemaal compleet te zijn moet ook het onderwijs uit Romeinen 12 genoemd worden.
Hierin beschrijft Paulus de persoonlijke verantwoordelijkheid van een discipel in zijn/haar leven met Jezus Christus.

 • De persoonlijke inzet van de gemeenteleden, die omzien naar elkaar en de ander ondersteunen en helpen naar beste vermogen – Romeinen 12:6-9.

Zo voorziet God in al het nodige:

… om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.

Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van de mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.   (Efeziërs 4:12-16)

Dit alles opdat het getuigenis van Jezus Christus klaar en helder zou (blijven) klinken in de wereld, volgens het gebed van Jezus:

Ik bid … voor hen, die … in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.   (Johannes 17:20-21)

De 4 gebieden waarin de Heilige Geest werkzaam is:

4 gebieden

 

 

 

Deze studie downloaden in PDF:
Het geestelijk leven in de gemeente.