Genade – definitie

In deze studie wordt geprobeerd om voor het begrip ‘genade’ een definitie te bepalen, omdat het belangrijk is om juist te verstaan wat er in de Bijbel met ‘genade’ bedoeld wordt.

Wat is een definitie.

Een definitie is:

 • Een omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander begrip verward kan worden.

Op zoek naar de definitie van ‘genade’.

‘Genade’ is de vertaling van het Griekse woord:  ‘charis’.
Volgens de OLB is ‘charis’ afgeleid van het woord ‘chairo’.

Om het begrip ‘charis/genade’ goed te kunnen verstaan zal dus eerst de betekenis van het woord ‘chairo’ bestudeerd moeten worden.

Woordstudie van ‘chairo’:

‘Chairo’ is in 68 Bijbelteksten van het Nieuwe Testament terug te vinden.
Volgens de OLB is ‘chairo’ een basiswerkwoord en wordt vertaald met:

 • zich verheugen, blij zijn
 • zich zeer verheugen
 • het goed hebben
 • wees gegroet  (Mattheüs 26:49 – 27:29 – 28:9 / Markus 15:18 / Lukas 1:28)
  (In alle Bijbelteksten steeds vervoegd in de gebiedende wijs dus: verheug u, wees blij!)

Het Grieks/NL. woordenboek vertaalt met:

 • zich verheugen
 • blij zijn
 • graag doen

Enkele voorbeelden van ‘chairo’ in Bijbelteksten:

Toen zij (de wijzen uit het Oosten) de ster zagen, verheugden zij zich (chairo) met zeer grote vreugde.   (Mattheüs 2:10)

En terstond trad hij (Judas) op Jezus toe en zei: Wees gegroet (chairo), Rabbi, en hij kuste Hem.   (Mattheüs 26:49)

Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn (chairo), want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.   (Lukas 15:32)

Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd (chairo).   (Lukas 23:8)

Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd (agalliaoo: zich verblijden, zich verheugen) mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd (chairo).   (Johannes 8:56)

Overigens, broeders, weest blij (chairo), laat u terecht brengen, …   (2 Corinthiërs 13:11)

Het gaat er steeds om dat iemand blij is, zich verheugt, of de opdracht krijgt blij te zijn zonder daarbij aan te geven hoe dit geuit wordt.
Meestal gaat het om een moment, soms ook om een permanente opdracht blij te zijn.

‘Chairo’ duidt een gemoedsgesteldheid aan, geeft aan dat iemand zich verheugt, blij IS.

Woordstudie van ‘charis’:

‘Charis’ is afgeleid van ‘chairo’.
Volgens de OLB is ‘charis’ een zelfstandig naamwoord en wordt vertaald als:

 • genade – dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt: welwillend spreken
 • gunst, liefde, welgevallen
 • wat aan de genade te danken is
 • dank (voor gaven, diensten, gunsten), beloning

Het Grieks/NL. woordenboek vertaalt als:

 • bekoorlijkheid, schoonheid, bevalligheid, liefelijkheid
 • blijdschap
 • genade(gave) – in het N.T.

Merk op dat de OLB en het Grieks/NL. woordenboek een heel verschillende vertaling geven voor het begrip ‘charis’.
De reden hiervan is waarschijnlijk gelegen in de opmerking van het Grieks/NL. woordenboek dat ‘charis’ in het Nieuwe Testament vertaald wordt door ‘genade’.
Dit doet vermoeden dat het begrip ‘charis’ door de eeuwen heen een andere betekenis heeft gekregen in de christelijke wereld dan algemeen gebruikelijk is in het Grieks.

Volgens de overige vertalingen in het woordenboek:  bekoorlijkheid, schoonheid, bevalligheid, liefelijkheid en blijdschap, beschrijft ‘charis’ hoe iemand als persoon ervaren wordt, zonder dat verder te omschrijven.

‘Chairo’ beschrijft de innerlijke gesteldheid van iemand.
‘Charis’ geeft weer hoe die persoon ervaren wordt.

Iemand ‘is blij (chairo)’ en dit is merkbaar aan de ‘blijdschap (charis)’ die van deze persoon uitstraalt.
Zo zijn ook in ‘bekoorlijkheid, schoonheid, bevalligheid, liefelijkheid’ de hartsgesteldheid te herkennen van iemand die ‘blij is’, ‘zich verheugt’.

‘Charis’ is dus een algemeen begrip en merkt enkel de liefelijke uitstraling van iemand op.

Definitie van ‘charis’.

‘Charis’: geeft aan dat iemand handelt vanuit een liefdevolle, vriendelijke ingesteldheid.

En het is belangrijk om te noteren dat ‘charis’ enkel iemands uitstraling weergeeft en niet wat iemand anders hierdoor ontvangt.
Daarvoor kent het Grieks het begrip ‘charisma’ dat vertaald wordt met ‘genadegave’, wat in een volgende studie wordt uitgewerkt.

‘Charis’ verwijst dus naar het liefdevol, vriendelijk karakter van een persoon.

‘Charis’ beschrijft niet:

 • wat iemand doet vanuit zijn blijdschap
 • aan wie dit gericht is
 • wat iemand ontvangt.

Vertaling van ‘charis’.

‘Charis’ wordt in het Nieuwe Testament over het algemeen vertaald met:  genade.

Gezien bovenstaande definitie, zou ‘charis/genade’ beter vertaald worden met:

 • ‘vriendelijkheid’.

En opnieuw: ‘genade/vriendelijkheid’ duidt alleen de innerlijke gesteldheid van een persoon aan en niet wat iemand ontvangt.

‘Charis/vriendelijkheid’ is een algemeen begrip en als het gaat om het handelen van God, is het belangrijk te beseffen dat de ‘vriendelijkheid’ van God voortkomt uit het feit dat God liefde is.

Enkele Bijbelteksten.

In de Bijbelvertaling NBG51, die in de studies op deze website wordt gebruikt, wordt de vertaling door ‘genade’ in 125 verzen teruggevonden.
Het Griekse woord ‘charis’ komt echter in 147 verzen voor, maar wordt soms door een ander woord dan ‘genade’ vertaald.

Hieronder worden eerst alle afwijkende vertalingen van ‘charis’ weergegeven.

Afwijkende vertalingen van ‘charis’.

In onderstaande Bijbelteksten wordt steeds de vertaling van ‘charis’ vet weergegeven.
Na de Bijbeltekst wordt een meer letterlijke vertaling gegeven van het onderlijnde gedeelte.
Deze meer letterlijke vertaling is gebaseerd op de OLB.

 

En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor (charis)? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.
(Lukas 6:32-33-34)
(letterlijk: van wat voor soort is jullie vriendelijkheid?)

 

Zal hij de slaaf soms danken (charis), omdat hij deed wat hem bevolen was?   (Lukas 17:9)
(zal hij vriendelijk zijn tegen zijn slaaf – letterlijk: zal hij vriendelijkheid hebben voor zijn slaaf)
(‘Charis’ wordt ook door ‘danken’ vertaald in de volgende verzen: Romeinen 6:17 – 1 Corinthiërs 15:57 – 2 Corinthiërs 2:14 – 2 Corinthiërs 8:16 – 2 Corinthiërs 9:15 – 1 Timotheüs 1:12 – 2 Timotheüs 1:3.
Dit lijkt in deze verzen de beste vertaling, al gaat vriendelijkheid verder dan alleen maar dankbaar zijn, of dank u wel zeggen.)

 

… en zij loofden God en stonden in de gunst (charis) bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.   (Handelingen 2:47)
(en waren vriendelijk naar heel het volk / letterlijk: en hebbende vriendelijkheid tot (naar) heel het volk)

 

Maar toen de termijn van twee jaar voorbij was, kreeg Felix tot opvolger Porcius Festus; en daar Felix de Joden een gunst (charis) wilde bewijzen, liet hij Paulus in gevangenschap achter.   (Handelingen 24:27)
(vriendelijk wilde stemmen)

 

En de overpriesters en de voornaamsten van de Joden dienden klachten tegen Paulus bij hem (Festus) in, en verwachtten van hem een gunst (charis) ten nadele van Paulus, verlangende, dat hij hem (Paulus) naar Jeruzalem zou laten komen, …   (Handelingen 25:2-3)
(de vriendelijkheid van hem (Festus) verlangende)

 

Maar Festus, die de Joden een gunst (charis) wilde bewijzen, antwoordde en zei tot Paulus: Wilt gij naar Jeruzalem gaan en daar in mijn bijzijn terechtstaan in deze zaak?   (Handelingen 25:9)
(die vriendelijk wou zijn tegen de Joden …)

 

Indien ik onder dankzegging (charis) van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik dankzeg (eucharisteo: dankbaar ben, dank uitspreek)?   (1 Corinthiërs 10:30)
(Maar indien ik uit vriendelijkheid deel heb met (of: deel uitmaak van) iemand)

 

Wanneer ik dan aangekomen ben, zal ik hen, die gij daarvoor geschikt acht, met brieven zenden om uw liefdegave (charis) te Jeruzalem af te dragen.   (1 Corinthiërs 16:3)
(uw vriendelijkheid naar Jeruzalem weg te brengen)

 

En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen reeds vroeger tot u te komen, opdat gij andermaal een genadegift (charis) mocht ontvangen,   (2 Corinthiërs 1:15)
(een vriendelijkheid)

 

… en zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst (charis), deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen,   (2 Corinthiërs 8:4)
(vriendelijkheid)

 

… met dit gevolg, dat wij bij Titus erop aandrongen om, zoals hij vroeger een begin ermede gemaakt had, nu ook dit liefdewerk (charis) bij u tot een goed einde te brengen. Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo weest dan ook in dit liefdewerk (charis) overvloedig. (2 Corinthiërs 8:6-7 – 2 Corinthiërs 8:19)
(deze vriendelijkheid)

 

… waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave (charis) van God, die mij geschonken is naar de werking van zij
kracht.   (Efeziërs 3:7)
(Grieks: kata doorea charis Theos – naar Gods geschenk van vriendelijkheid)

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt (charis) in uw harten.   (Colossenzen 3:16)
(… en geestelijke liederen zingende, met vriendelijkheid (met blijdschap) in jullie hart, aan God.)

 

Uw spreken zij te allen tijde aangenaam (charis), niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.   (Colossenzen 4:6)
(vriendelijk – letterlijk: met vriendelijkheid)

 

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar (charis) zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,   (Hebreeën 12:28)
(En daarom, een onwankelbaar koninkrijk ontvangend, vriendelijk zijn en hierdoor …)

 

Andere Griekse woorden vertaald door genade.

Hierna worden 4 Bijbelteksten vermeld waarin andere Griekse woorden door ‘genade’ vertaald zijn. In deze Bijbelteksten is door ‘genade’ vertaald, terwijl ‘charis’ niet gebruikt wordt in het Grieks.

 

En Stefanus, vol van genade (pistis) en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.   (Handelingen 6:8)
(vol van geloof en kracht)

 

Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is (charizomai).   (1 Corinthiërs 2:12)
(opdat wij Gods vriendelijkheid, aan ons betoond, zouden zien)

 

En Hij (God) heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken (charisma), veelvuldig dank gebracht worde voor ons.   (2 Corinthiërs 1:10-11)
(voor dit geschenk (de verlossing uit doodsgevaar) aan ons)

 

Want aan u is de genade verleend (charizomai), voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
(Filippenzen 1:29)
(aan u is de gunst (de vriendelijkheid) verleend)

Opmerking:
De begrippen ‘charizomai’ en ‘charisma’ worden verklaard in de studie ‘Genadegave’.

 

Wordt vervolgd in de studie: Genade – enkele Bijbelteksten.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Genade – definitie.