Genadegave – definitie

In deze studie wordt een definitie geformuleerd voor het begrip ‘genadegave’.

Wat hieraan voorafgaat.

Volgens de OLB is ‘genadegave’ de vertaling van het Griekse woord ‘charisma’, dat afgeleid is van:

 • charizomai, dat afgeleid is van
 • charis, dat op zijn beurt is afgeleid van
 • chairo.

Om het begrip ‘charisma/genadegave’ goed te kunnen verstaan is het nodig de voorgaande begrippen te bestuderen en de betreffende studies eerst te lezen.

‘Chairo’ en ‘charis/genade’ worden uitgelegd in de studie ‘Genade – definitie’.
‘Charizomai’ wordt uitgelegd in de studie ‘Genadegave – inleiding’.

Samenvatting van de begrippen waarvan ‘charisma/genadegave’ is afgeleid:

‘Chairo’:  richt de aandacht op de innerlijke gesteldheid van iemand die ‘blij is’, ‘zich verheugt’.
‘Charis’:  richt de aandacht op de vriendelijke uitstraling van iemand die ‘blij is’, ‘zich verheugt’
‘Charizomai’:  geeft aan dat iemand, vanuit zijn vriendelijke ingesteldheid, zich richt op één of meer personen.

Woordstudie van ‘charisma’.

Volgens de OLB is ‘charisma’ een zelfstandig naamwoord, afgeleid van ‘charizomai’.
Het wordt vertaald als:

 • een gunst waardoor iemand iets ontvangt buiten eigen verdienste om
 • de gave van de goddelijke genade
 • de gave van geloof, kennis, heiligheid, deugd
 • de bedeling van goddelijke genade, waardoor de vergeving van zonden en eeuwig heil aan zondaars wordt geschonken op grond van de verdiensten van Christus, mits in geloof aanvaard
 • gaven die buitengewone vermogens aanduiden, waardoor bepaalde gelovigen onderscheiden worden en in staat gesteld worden de gemeente van Christus te dienen; de ontvangst ervan is te danken aan de kracht van de goddelijke genade die door de Heilige Geest op hun zielen inwerkt

Behalve in de eerste vertaling in bovenstaande lijst door ‘een gunst waardoor iemand iets ontvangt’ wordt er in de andere vertalingen, vanuit een christelijke achtergrond reeds een invulling gegeven aan het begrip ‘charisma’.
Maar ‘charisma/genadegave’ is een algemeen begrip en wordt hierdoor beperkt tot het geestelijk leven.

Het Grieks/NL. woordenboek vertaalt enkel als:

 • genade(gave)

Definitie van ‘charisma’.

Uit de bestudering van de woorden waar ‘charisma’ van afgeleid is en het gebruik in de Bijbelteksten, zoals hieronder besproken, blijkt dat ‘charisma’ aangeeft dat iemand iets ontvangt.

Definitie:
‘Charisma’ geeft aan dat iemand iets ontvangt, doordat iemand anders zijn vriendelijkheid aan hem betoont, vanuit een vriendelijk karakter.

Vertaling van ‘charisma’.

Gezien bovenstaande definitie is ‘geschenk uit vriendelijkheid’ een hanteerbare vertaling die de betekenis van het begrip ‘charisma/genadegave’ goed weergeeft.

‘Charisma’ is in 17 Bijbelteksten terug te vinden, al wordt het in de Bijbelvertaling NBG51 slechts in 6 Bijbelteksten als ‘genadegave’ vertaald.

Bespreking van alle teksten waar ‘charisma’ in voorkomt.

Romeinen 1:11

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave (charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid) mede te delen tot uw versterking,

Interpretatie: Paulus ziet de inhoud van zijn prediking als een geestelijk geschenk aan de christenen te Rome.

Romeinen 5:15

Maar het is met de genadegave (charisma/geschenk uit vriendelijkheid) niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene (Adam) zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade/vriendelijkheid van God en de gave (doorea: het geschenk), bestaande in de genade/vriendelijkheid van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.

Merk op:  Deze uitspraak van Paulus laat hier duidelijk zien dat charisma/genadegave een ‘geschenk uit vriendelijkheid’ is en niet alleen maar een geschenk. (het Grieks kent voor geschenk het woord: doorea (vrouwelijk) of doorema (onzijdig))
Paulus geeft aan dat de genadegave (charisma/geschenk uit vriendelijkheid) … voor zeer velen overvloedig is geworden en dat dit charisma/genadegave, dit geschenk uit vriendelijkheid, voortkomt uit de genade, de charis/vriendelijkheid van God.
Tegelijk koppelt hij de vriendelijkheid van God aan de gave (Grieks: doorea = het geschenk) die Hij gegeven heeft in de persoon van Jezus Christus.
Toch bestaat dit geschenk niet zozeer in de persoon van Jezus Christus zelf, maar veeleer in de genade, de charis/vriendelijkheid van Jezus en het feit dat Hij zijn leven heeft willen geven, opdat de mens vergeving van zonden zou ontvangen door het geloof in Hem.
Dit wordt duidelijk verwoord in het volgende vers.

Romeinen 5:16-17

En het is met het geschenk (doorema) niet zo als door het zondigen van een; want het oordeel leidde van een overtreding tot veroordeling, maar de genadegave (charisma/het geschenk uit vriendelijkheid) van vele overtredingen tot rechtvaardiging.
Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade (vriendelijkheid) en van de gave (doorea: het geschenk) van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Merk op:  Paulus schrijft hier dat het geschenk (doorema dat met “gave” vertaald werd in het vorige vers), bestaat in de genadegave (charisma/het geschenk uit vriendelijkheid) die leidt tot rechtvaardiging,
Want: … zij die de overvloed van genade (charis/vriendelijkheid) en het geschenk (doorea) van gerechtigheid ontvangen zullen leven door Jezus Christus.

De gerechtigheid wordt hier dus beschouwd als een geschenk (doorea) van Jezus, uit vriendelijkheid (charis/genade), dus als een ‘genadegave’ (charisma/geschenk uit vriendelijkheid).

Romeinen 6:23

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade (charisma/genadegave/het geschenk uit vriendelijkheid), die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Letterlijk staat er: …, maar de genadegave (charisma/geschenk uit vriendelijkheid) van God is het eeuwige leven.
Merk op:  De ‘genadegave/charisma’ is hier het eeuwige leven in Jezus Christus, dat God schenkt vanuit Zijn vriendelijkheid.

Romeinen 11:29

Want de genadegaven (charisma/geschenken uit vriendelijkheid) en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Romeinen 12:6

Wij hebben nu gaven (charisma/genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid), onderscheiden naar de genade/charis/vriendelijkheid, die ons gegeven is: …

Deze tekst wordt in een afzonderlijke studie uitvoerig behandeld.

1 Corinthiërs 1:4-7

Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade/vriendelijkheid van God, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave (charisma/geschenk uit vriendelijkheid) te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

1 Corinthiërs 7:7

Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave (charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid), de een deze, de ander die.

Letterlijk staat er: Doch iedereen heeft van God zijn persoonlijke charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid.
Interpretatie:  Paulus beschouwt het feit dat hij nooit getrouwd is geweest als een vriendelijk geschenk van God, waarschijnlijk omdat een huwelijk met kinderen voor hem een belemmering geweest zou zijn in zijn bediening.

Opmerking: De volgende teksten 1 Corinthiërs 12: 4, 9 en 28 worden uitvoerig besproken in afzonderlijke studies.

1 Corinthiërs 12:4

Er is verscheidenheid in genadegaven (charisma/geschenken uit vriendelijkheid), maar het is dezelfde Geest; …

1 Corinthiërs 12:9

… aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven (charisma/genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid) van genezingen door die ene Geest;

1 Corinthiërs 12:28

En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven (charisma/genadegaven/geschenken van vriendelijkheid) van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

1 Corinthiërs 12:30

Hebben soms allen gaven (charisma/genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid) van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?

1 Corinthiërs 12:31

Streeft dan naar de hoogste gaven (charisma/genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid). En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

Opmerking:  Paulus bedoelt hier met ‘de weg die nog veel verder omhoog voert’, de liefde (agape) die hij in hoofdstuk 13 van zijn brief aan de Corinthiërs beschrijft.

2 Corinthiërs 1:11-12

… terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade (charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid), ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid van God, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade/vriendelijkheid van God, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.

1 Timotheüs 4:14

Veronachtzaam de gave (charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid) in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten.

2 Timotheüs 1:6

Om die reden herinner ik u eraan, de gave (charisma/ genadegave/geschenk uit vriendelijkheid) van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is.

1 Petrus 4:10

Dient elkander, een ieder naar de genadegave (charisma/geschenk uit vriendelijkheid), die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade/vriendelijkheid van God.

‘Genadegave’ als vertaling van twee Griekse woorden:

Paulus schrijft:

… (het evangelie) waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave (in het Grieks 2 woorden: doorea charis) van God, die mij geschonken is naar de werking van zijn kracht.   (Efeziërs 3:7)

Letterlijk staat er dus: … (het evangelie) waarvan ik een dienaar geworden ben naar het doorea/ geschenk van Gods charis/genade/vriendelijkheid

Enkele opmerkingen:

Om misvatting te voorkomen, hierbij enkele opmerkingen:

 • Het begrip ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ wordt vaak ten onrechte uitsluitend in relatie gebracht met God en de Heilige Geest, maar:
 • ‘Charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ is een algemeen begrip.
  Volgens Romeinen 1:11 verlangt Paulus ernaar om de Romeinse christenen enige geestelijke ‘charisma/genadegave/geschenken uit vriendelijkheid’ te brengen.
  In Romeinen 12:6 geeft hij aan dat ook wij (de mensen) ‘charisma/genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid’ hebben.
 • De ‘genadegaven’ worden in de christelijke wereld vaak aangeduid als de ‘gaven van de Geest’.
  Het Nieuwe Testament spreekt in dit verband altijd over ‘genadegaven door de Heilige Geest’.

Samenvatting:

Om het begrip ‘genadegave’ goed te kunnen verstaan werden 4 woorden bestudeerd.
Deze 4 begrippen worden hieronder in twee voorbeelden uitgebeeld.

Voorbeeld 1:
In een reclamestoet die voorafgaat aan een feestelijk stadsgebeuren, rijdt een open vrachtwagen mee met daarop een enorme ton met snoepjes.
Naast deze ton staat een man breed glimlachend naar de menigte langs de weg te kijken.
Deze vriendelijk glimlachende man beeldt het begrip ‘chairo’ uit.

Tijdens het rijden gooit hij regelmatig in het wilde weg snoepjes in het publiek.
Dit in het wilde weg snoepjes uitstrooien beeldt het begrip ‘charis/genade/vriendelijkheid’ uit.

Maar nu kijkt hij heel specifiek naar iemand in het publiek en werpt deze persoon een handvol snoepjes toe.
Het gericht gooien van de snoepjes, specifiek naar die ene persoon beeldt het begrip ‘charizomai’ uit.

De snoepjes die deze ontvangt beeldt het begrip ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ uit.

Merk op:  Toen de man met de ton in het wilde weg snoepjes rondstrooide, ontvingen veel mensen één of meer snoepjes. Zij ontvingen die vanuit zijn vriendelijkheid, omdat ze toevallig in de buurt stonden. Zij ontvingen de snoepjes uit ‘charis/genade/vriendelijkheid’.

Pas als iemand iets ontvangt dat heel gericht aan hem/haar wordt toegeworpen ontvangt men iets als een ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’.

In beide gevallen gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar de vriendelijkheid van de persoon die uitdeelt.

Geestelijk gezien:  Wil iemand de zegen van God in zijn leven ervaren, dan moet hij/zij leven in relatie met God en met Jezus. Wie vertrouwt op de vergeving van zonden door het bloed van Jezus heeft vrije toegang tot de troon van God, een troon van ‘genade/vriendelijkheid’.

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade/vriendelijkheid, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade/vriendelijkheid vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.   (Hebreeën 4:16)

Deze vriendelijkheid van God is voor iedereen die in de buurt van Zijn troon leeft.
Soms richt God zijn aandacht daarbij heel specifiek op één iemand, die daardoor, heel persoonlijk, een ‘genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ van Hem ontvangt.

Voorbeeld 2:
Iemand heeft een blij, vriendelijk karakter.
Dit ‘blij, vriendelijk karakter’ staat voor ‘chairo’.

Vanwege zijn karakter is deze persoon in zijn omgeving gekend om zijn vriendelijkheid.
Deze ‘vriendelijkheid’ staat voor ‘charis/genade’.

Op een dag komt deze persoon voorbij een straatmuzikant.
Vanuit zijn vriendelijkheid geeft hij hem een geldstuk.
Het feit dat deze persoon vanuit zijn vriendelijkheid aandacht besteed aan de straatmuzikant en naar hem toegaat om hem iets te geven, staat voor ‘charizomai’.

Het geldstuk dat de muzikant ontvangt is een ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’.

Stel dat deze persoon het geldstuk geeft aan het kind dat bij hem is, om dat te geven aan de straatmuzikant, dan ontvangt het kind dit ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ om aan de straatmuzikant te geven.
Zo ontvangt de straatmuzikant uiteindelijk een ‘charisma/genadegave/geschenk uit vriendelijkheid’ (het  geldstuk), vanuit de vriendelijkheid van de man, doorheen de handen van het kind.

Deze studie wordt vervolgd in:

 

Deze studie downloaden in PDF:
Genadegave – definitie.