Genadegave – inleiding

Voordat de genadegaven (algemeen ‘de gaven van de Geest’ genoemd) besproken kunnen worden is het nodig om eerst een definitie van het begrip ‘genadegave’ te geven.

Op zoek naar een definitie van ‘genadegave’.

‘Genadegave’ is de vertaling van het Griekse woord ‘charisma’.
Volgens de OLB is ‘charisma’:

 • afgeleid van het woord ‘charizomai’
 • dat op zijn beurt weer is afgeleid van ‘charis’
 • dat weer is afgeleid van ‘chairo’.

Om het begrip ‘charisma/genadegave’ goed te kunnen verstaan is deze studie, als inleiding op het begrip ‘genadegave’, beperkt tot de bespreking van de betekenis van ‘charizomai’, het woord waar ‘charisma/genadegave’ van is afgeleid.

Woordstudie van ‘charizomai’.

Om het begrip ‘charizomai’ goed te kunnen begrijpen zal eerst de begrippen ‘charis’ en ‘chairo’ bestudeerd moeten worden.
Dit is uitgewerkt in de studie ‘Genade – definitie’. Het is dus nodig om die eerst te lezen.

‘Charizomai’ is in 19 Bijbelteksten van het Nieuwe Testament terug te vinden.
Volgens de OLB is ‘charizomai’ een werkwoord

 • afgeleid van ‘charis/vriendelijkheid’

en wordt vertaald met:

 • iemand een genoegen doen / ter wille zijn / welgevallig zijn
 • zich genadig, vriendelijk, welwillend betonen
 • vergiffenis schenken, vergeven
 • uit genade schenken, schenken
 • d.w.z. vergeven, kwijtschelden / in genade aan elkaar teruggeven / iemand voor een ander in gevaar bewaren

Het Grieks/NL. woordenboek vertaalt met:

 • een dienst, een gunst bewijzen
 • een genoegen doen

‘Charizomai’ is een werkwoord en beschrijft dus een actie.
Deze actie staat steeds in relatie met een andere persoon: iemand een dienst, een gunst bewijzen of iemand een genoegen doen.

Enkele voorbeelden van ‘charizomai’ in Bijbelteksten:

Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben?   (Lukas 7:42)

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?   (Romeinen 8:32)

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,   (Filippenzen 1:29)

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft doet ook gij evenzo.   (Colossenzen 3:13)

Zonder nu te letten op hoe ‘charizomai’ vertaald is, wordt er steeds een handeling beschreven:

 • (aan) hun
 • (aan) ons
 • (aan) u
 • (aan) elkander / (aan) u

Iemand besteedt steeds speciale aandacht aan iemand anders.
En gezien ‘charizomai’ afgeleid is van ‘charis/vriendelijkheid’ betreft het dus steeds om een gebaar, ingegeven door de vriendelijke ingesteldheid van de persoon die uitreikt naar de ander.

Definitie van ‘charizomai’.

‘Charizomai’ geeft aan dat iemand, die handelt vanuit een vriendelijke ingesteldheid, zich in zijn vriendelijkheid specifiek richt op iemand anders, zonder daarbij te omschrijven wat die persoon hierdoor ontvangt.

Samenvatting van de begrippen waarvan ‘charisma/genadegave’ is afgeleid:

‘Chairo’:  richt de aandacht op de innerlijke gesteldheid van iemand die ‘blij is’, ‘zich verheugt’.
Charis’:  richt de aandacht op de vriendelijke uitstraling van iemand die ‘blij is’, ‘zich verheugt’
‘Charizomai’: geeft aan dat iemand zich, vanuit deze vriendelijke uitstraling, richt op één of meer personen.

Bespreking van de Bijbelteksten.

Hieronder worden alle teksten besproken waarin ‘charizomai’ voorkomt.
De vertaling van ‘charizomai’ wordt steeds vet weergegeven.
Na de Bijbeltekst wordt van het onderlijnde gedeelte een interpretatie gegeven, of een meer letterlijke vertaling vanuit het Grieks weergegeven.

Lukas 7:21

Op dat ogenblik genas Hij (Jezus) velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk (charizomai) Hij het gezicht.

Letterlijk:  … en aan vele blinden bewees Hij (Jezus) de gunst te zien.

Lukas 7:42

Toen zij niet konden betalen, schonk (charizomai) hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben?

Letterlijk:  Maar zij bezitten geen betaling. Hij bewees aan beiden een gunst/was vriendelijk tegen beiden. Wie van hen …

Lukas 7:43

Simon antwoordde en zei: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft (charizomai).

Letterlijk:  …, aan wie hij groter gunst bewezen heeft.

Handelingen 3:14

Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd (gevraagd), dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden (charizomai).

Handelingen 25:11

Indien ik (Paulus) echter schuldig ben en een halsmisdaad gepleegd heb, verzet ik mij niet tegen een doodvonnis; maar indien er niets waar is van datgene, waarvan dezen mij betichten, dan kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen (de Farizeeën) uitleveren (charizomai): ik beroep mij op de keizer!

Letterlijk: … dan kan niemand aan hen een gunst bewijzen: ik beroep mij op de keizer!
Opmerking: In de Griekse tekst wordt niet vermeld welke gunst men ‘aan hen’ zou bewijzen.
In de vertaling werd toegevoegd, wat uit de context te verstaan is: dat men Paulus aan de Farizeeën zou overleveren.

Handelingen 25:16

(Festus zei:) Ik antwoordde hun, dat Romeinen niet de gewoonte hebben, een mens bij wijze van gunst (charizomai) uit te leveren; …

Letterlijk:  … niet de gewoonte hebben, aan een mens een gunst te bewijzen ter vernietiging.

Handelingen 27:24

en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken (charizomai).

Letterlijk:  … en zie, God bewijst jou een gunst en aan allen die met jou varen.

Romeinen 8:32

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken (charizomai)?

Letterlijk:  … ook niet samen met Hem, een gunst aan ons allen bewijzen.

1 Corinthiërs 2:12

Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten (zouden zien), wat ons door God in genade geschonken is (charizomai).

Letterlijk:  …, welke gunst door God aan ons bewezen is.

2 Corinthiërs 2:6-7
Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken (charizomai) en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde.

Interpretatie:  …, zodat gij nu integendeel (daarentegen) aan hem vriendelijkheid moet betonen en hem vertroosten, …

2 Corinthiërs 2:8 en10

Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde (Grieks: agape) te betonen, …
Wie gij nu iets vergeeft (charizomai), die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven (charizomai) gesteld, dat ik iets vergeven heb (charizomai), dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen.

Letterlijk (vers 10):  Wat jullie nu iemand ‘charizomai’, echter ik ook, want wat ik dan ook ‘charizomai’, wie/wat ik ‘charizomai’, wegens jullie voor het aangezicht van Christus,
Interpretatie:  Als jullie vriendelijk zijn tegen iemand, ben ik het ook, want als ik vriendelijk tegen iemand geweest ben, ben ik vriendelijk geweest omwille van jullie, voor het aangezicht van Christus.

2 Corinthiërs 12:13

Want waarin zijt gij achtergesteld bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik u niet persoonlijk ben lastig gevallen? Vergeeft (charizomai) mij dit onrecht.

Interpretatie:  Betoon mij jullie vriendelijkheid, ondanks dit onrecht.

Galaten 3:18

Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen (charizomai:  zijn vriendelijkheid betoont).

Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend (charizomai: dienstbaar), zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (charizomai:  een gunst bewezen heeft).

Filippenzen 1:29-30

Want aan u is de genade verleend (charizomai) (de gunst bewezen, het genoegen gedaan), voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam (ook: macht) boven alle naam (ook: macht) geschonken (charizomai),

Colossenzen 2:13

Ook u heeft Hij (God), hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem (Jezus), toen Hij (God) ons al onze overtredingen kwijtschold (charizomai).

Letterlijk:  … levend gemaakt met Hem, aan jullie een gunst bewijzend bij al jullie zonden.

Colossenzen 3:13

Verdraagt elkander en vergeeft (charizomai: weest vriendelijk tegen) elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft (charizomai: vriendelijk tegen u geweest is), doet ook gij evenzo.

Filémon 1:22

Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, dank zij uw gebeden, u te worden teruggegeven (charizomai).

Letterlijk:  … want ik hoop dat dank zij uw gebeden, aan u een gunst bewezen wordt.

 

Wordt vervolgt in de studie: Genadegave – definitie.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Genadegave – inleiding.