God is Licht

De apostel Johannes schreef:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.   (1 Johannes 1:5)

Wat betekent dit: God is licht?

In de studie Wie is God werd utigelegd dat God Zicizelf noemt: Ik Ben, zoals Hij tegen Mozes zei, toen hij aan God vroeg: Hoe is Uw naam?
God antwoordde hem:

Ik ben, die Ik ben. En God zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.   (Exodus 3:14)

Wat bedoelde God daarmee?

Toen God op de eerste scheppingsdag het licht schiep als natuurkundig verschijnsel, legde Hij hierin de diepe betekenis van wie Hij zelf is.
Het is een weerspiegeling van Zijn Karakter dat ontdekt moet worden.

De fysica leert ons dat het witte zonlicht samengesteld is uit zeven hoofdkleuren, met daartussen een veelheid aan overgangskleuren.2. Lichtbreking
Deze verschillende kleuren worden zichtbaar, als een lichtstraal doorheen een prisma wordt gestuurd.
Door het prisma wordt de lichtstraal tweemaal gebroken, waardoor de verschillende kleuren, waaruit het witte licht bestaat, duidelijk zichtbaar worden.

Wit licht is een samenstelling van verschillende kleuren. Deze verschillende kleuren moeten in de juiste verhouding samengebracht worden, om wit licht te bekomen.
Is er één kleur onvoldoende sterk aanwezig, wordt die weggelaten, of krijgt die integendeel een te sterk accent, dan ontstaat gekleurd licht.

Zo is het karakter van God enkel te verstaan in wie Hij werkelijk is, als al de kleuren van zijn karakter in de juiste verhouding gezien worden.
Want:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.   (1 Johannes 1:5)

Als één, of meerdere karaktereigenschappen van God te veel of te weinig aandacht krijgen, dan ontstaat een gekleurd beeld van wie God werkelijk is.

De Bijbel leert over het veelkleurige karakter van God o.a.:

God is licht.

En dit is de verkondiging, die wij van Hem (Jezus) gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.   (1 Johannes 1:5)

God is heilig.

Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.   (Jesaja 6:3)

God is heerlijk in heiligheid.

Wie is als Gij, Here, heerlijk in heiligheid, verwondering en eerbied wekkend in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?   (Exodus 15:11)

God is liefde.

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.   (1 Johannes 4:16)

God is vrede.

Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde dat: De HERE is vrede.   (Richteren 6:24)

God is getrouw.

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.   (1 Corinthiërs 1:9)

God is rechtvaardig en goedertieren (vriendelijk, trouw).

De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren (vriendelijk, trouw) in al zijn werken.   (Psalmen 145:17)

God is een verterend vuur.

Want de HERE, uw God, is een verterend vuur, een naijverig (jaloers) God.   (Deuteronomium 4:24)

Als alleen de heiligheid van God benadrukt wordt, durft niemand Hem te benaderen. Hij is helemaal afschrikwekkend als Hij enkel gezien wordt als een verterend vuur.

Omgekeerd, als de liefde van God gezien wordt alsof Hij alleen maar ‘lief’ is, dan raakt het volledige beeld van wie Hij is ook uit balans.
Om te weten wie God werkelijk is, is het nodig AL Zijn karaktereigenschappen te leren kennen in het juiste perspectief.

God is Licht door die veelkleurigheid van heel zijn karakter.

 

Deze studie downloaden in PDF:
God is licht.