God schiep de hemel

De Bijbel opent met de zin:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.   (Genesis 1:1 )

Hoe de schepping van de hemel tot stand kwam wordt niet vermeld, maar de Bijbel gebruikt het woord ‘hemel’ in drie verschillende betekenissen:

 • De eerste hemel, de hemel die wij zien als we de naar de lucht kijken.
 • De tweede hemel, ook hemelse gewesten genoemd.
 • De derde hemel, de woonplaats van God.

De hemel als de woonplaats van God – ook wel de derde hemel genoemd.

In de Psalmen staat dat de hemel de plaats is, waar God woont:

De HERE schouwt (kijkt) uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners van de aarde.   (Psalmen 33:13)

De apostel Paulus noemt de woonplaats van God de derde hemel, als hij schrijft:

Ik weet van een mens in Christus, … dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.   (2 Corinthiërs 12:2-4)

Toen Jezus op het einde van zijn leven aan een kruis genageld werd, werd er aan beide kanten van Hem ook een moordenaar gekruisigd.
Eén van hen erkende wie Jezus was en vroeg hem:

Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.   (Lukas 23:42)

Jezus antwoordde hem:

Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.   (Lukas 23:43)

De hemel wordt hier het Koninkrijk van Jezus genoemd.
Jezus heeft het in zijn leer heel vaak gehad over ‘het Koninkrijk der hemelen’.
En aan het kruis noemt Hij het zelf: ‘het paradijs’.

Het is Gods verlangen dat alle mensen het burgerrecht van het Koninkrijk der Hemelen zouden ontvangen en dat ze na hun overlijden in deze wereld, voor eeuwig zouden leven in het Hemels Paradijs, in Gods aanwezigheid.

De derde hemel is ook de woonplaats van de engelen.

Jezus zei:

Ziet toe, dat gij niet een van deze kleine kinderen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. (Mattheüs 18:10)

En toen Jezus gevangen werd genomen, en niet wou dat zijn discipelen voor Hem zouden strijden zei Hij:

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
(Mattheüs 26:53  –  een legioen bestond uit 5.000 tot 8.000 soldaten.)

De engelen worden er op uitgestuurd om de mensen bij te staan.

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?   (Hebreeën 1:14)

De derde hemel bevindt zich in de geestelijke, de onzichtbare wereld.

Meer over engelen.

De hemel die wij zien – de eerste hemel.

Bij de schepping van de aarde, toen God het uitspansel formeerde, wordt vermeld:

En God noemde het uitspansel, hemel.   (Genesis 1:8)

Als wij buiten naar omhoog kijken, zien wij de eerste hemel , de lucht, de wolken, het uitspansel.

De eerste hemel bevindt zich om de aarde heen, in de zichtbare wereld.

De hemelse gewesten – de tweede hemel.

Tussen de hemel, de woonplaats van God en de aarde, de woonplaats van de mensen, is een geestelijke, onzichtbare wereld, die de Bijbel ‘de hemelse gewesten’ noemt.

De mens kan, door zijn handelen in deze zichtbare wereld, invloed uitoefenen in de onzichtbare wereld, in de hemelse gewesten.

De ‘hemelse gewesten’ is het actieterrein van de engelen.
Het is ook het strijdtoneel tussen de engelen van God en de engelen van zijn tegenstander, de satan.

Meer informatie over de satan is hier te vinden.

In het boek Daniël staat hoe hij in ballingschap werd gevoerd en als een hoge regeringsambtenaar, verschillende koningen gediend heeft, in de periode van 600 tot 530 jaar v.Chr.

In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven. Op de vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte.
(Daniël 10:2-6)

En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; …   (Daniël 10:12-13)

Wat blijkt uit dit getuigenis van Daniël?
Op het moment dat hij in gebed is, wordt de engel Gabriël door God uitgezonden, vanuit de derde hemel, om in deze wereld een boodschap aan Daniël over te brengen.
Gabriël wordt echter in de hemelse gewesten tegengehouden door ‘de vorst van het koninkrijk der Perzen’ en moet met hem strijden, om tot Daniël te kunnen doordringen.
Uiteindelijk wordt Gabriël bijgestaan door een medestrijder, de engel Michaël. In Daniël 12:1 wordt vermeld dat Michaël een belangrijke engel is, die het volk Israël ondersteunt.

De strijd van Gabriël en Michaël duurt drie weken, voordat zij de overhand over de vorst van de Perzen behalen.

Wat hier beschreven wordt, is de strijd in de hemelse gewesten.
Het gebed van Daniël beïnvloedt de onzichtbare wereld.
Het blijkt dat God een vorst, in de persoon van de engel Michaël, heeft aangesteld om te waken over het volk Israël.
De tegenstander van God, satan, heeft eveneens een vorst aangesteld, een engel uit het rijk van de duisternis, die waakt over het koninkrijk van de Perzen.
Verder in het getuigenis van Daniël zegt de engel Gabriël dat hij ook moet strijden tegen de vorst van Griekenland.   (Daniël 10:20)

Conclusie:

 • Er blijkt een hemelse legermacht te zijn van engelen. Deze legermacht heeft een duidelijke structuur.
  Aan de ene kant zijn er engelen die over landen en volken gesteld zijn.
  Aan de andere kant zegt Jezus dat de engelen van de kinderen voortdurend in Gods nabijheid zijn.   (Mattheüs 18:10)
 • Satan, een gevallen engel, heeft ook een legermacht tot zijn beschikking en als grote imitator van God, is zijn legermacht op dezelfde wijze gestructureerd.
 • Wat de geschiedenis van Daniël duidelijk laat zien, is dat gebed invloed uitoefent in de onzichtbare wereld.
 • De strijd in de hemelse gewesten, de onzichtbare wereld, is een realiteit.
 • Verder blijkt dat het gebed van Daniël niet enkel bewerkte dat Gabriël werd uitgezonden, maar dat ook Michaël te hulp snelde, zodat ze samen de overhand kregen.
 • Het is heel reëel dat, wanneer Daniël na 10 dagen bidden gestopt zou zijn met bidden omdat hij geen antwoord kreeg, Gabriël nooit de overhand gehaald zou hebben en dus niet tot bij hem had kunnen komen.

Volhardend gebed is dus bijzonder belangrijk!

Algemeen:

Het handelen en spreken van een mens in deze wereld, oefent invloed uit in de hemelse gewesten, de onzichtbare of geestelijke wereld.

De gebeurtenissen in de hemelse gewesten, oefenen op hun beurt invloed uit in de zichtbare wereld.

In de volgende studie wordt de schepping van de aarde besproken.

 

Deze studie downloaden in PDF:
God schiep de hemel.