Wie is God?

Het getuigenis van de Bijbel opent met de woorden:

In het begin schiep God de hemel en de aarde.   (Genesis 1:1)

Hierbij wordt als feit gesteld, dat God er altijd al is geweest.

God, enorm creatief en artistiek, schiep de wereld en het universum.
God, een Persoonlijkheid in de onzichtbare wereld.

In de westerse wereld hebben wij weinig voeling met de onzichtbare wereld, ook wel geestelijke wereld genoemd. Het bestaan ervan is door de wetenschap in de loop van 2.000 jaar weggeredeneerd.

Mensen uit Afrika, het Verre Oosten of Zuid-Amerika, die o.a. in contact geweest zijn met voodoo en toverdokters, hebben er geen probleem mee om het bestaan van een geestelijke, onzichtbare wereld te aanvaarden. Zij zijn er mee geconfronteerd geweest.

De mens leeft, op de grens tussen deze twee werelden, de zichtbare, fysieke wereld en de onzichtbare, geestelijke wereld.

Als God op een gegeven moment Mozes aanduidt, om als leider van het volk Israël op te treden, vraagt Mozes:

Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?   (Exodus 3:13)

Antwoordt God aan Mozes:

Ik ben, die Ik ben. En God zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.   (Exodus 3:14)

In de NBG51 wordt God meestal genoemd met de namen:

  • Elohiym –  vertaald als ‘God’.
  • Adonay – vertaald als ‘Here’.  (in andere vertalingen als ‘Heer’)
  • Yehovah – vertaald als ‘HERE’.  (in andere vertalingen als ‘Jahwe’ of ‘HEER’)

Belangrijk is, dat als God naar zijn naam gevraagd wordt, Hij antwoordt: “Ik Ben”.
God IS.

Wat de Bijbel ons leert over wie God is.

God is licht.

En dit is de verkondiging, die wij van Hem (Jezus) gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.   (1 Johannes 1:5)

God is heilig.

Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.   (Jesaja 6:3)

God is heerlijk in heiligheid.

Wie is als Gij, Here, heerlijk in heiligheid, verwondering en eerbied wekkend in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?
(Exodus 15:11)

God is liefde.

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.   (1 Johannes 4:16)

God is vrede.

Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde dat: De HERE is vrede.   (Richteren 6:24)

God is getrouw.

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.   (1 Korinthiërs 1:9)

God is rechtvaardig en goedertieren (vriendelijk, trouw).

De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren (vriendelijk, trouw) in al zijn werken.   (Psalmen 145:17)

God is een verterend vuur en jaloers.

Neemt u ervoor in acht, dat gij het verbond van de HERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u een beeld maakt in de gedaante van iets, dat de HERE, uw God, u verboden heeft. Want de HERE, uw God, is een verterend vuur, een naijverig (jaloers) God.   (Deuteronomium 4:23-24)

God is de Schepper van hemel en aarde.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.   (Genesis 1:1)

Wat God over Zichzelf zegt.

God had Israël verlost uit de slavernij van Egypte, onder het leiderschap van Mozes.
Op een gegeven moment vraagt Mozes aan God:

Doe mij toch uw heerlijkheid zien.   (Exodus 33:18)

Waarop God antwoordt:

Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van de HERE voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm. Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. … gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.   (Exodus 33:19-20, 23)

En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des HEREN uit. De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft …

… maar houdt zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid van de vaderen, bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.   (Exodus 34:5-7) (God vergeeft ongerechtigheid, Hij vergeeft onrechtvaardig handelen, maar de negatieve gevolgen hiervan kunnen doorwerken tot in de achterkleinkinderen.)

Hoe God zich in deze wereld laat kennen.

God is bekend als de Schepper, maar wil ook gekend zijn als Vader, de volmaakte Vader.

… En Ik had gedacht, dat gij Mij zou noemen: Mijn Vader (dat gij zou roepen: Papa!), en dat gij u van Mij niet zou afkeren …
(Jeremia 3:19)

Of, zoals de apostel Paulus schrijft:

… voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn …   (1 Corinthiërs 8:6)

God laat zich eveneens kennen door Jezus Christus, zijn Zoon.
Zelf zegt Hij over Jezus:

Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!   (Mattheüs 17:5)

En Jezus zegt over Zichzelf:

Ik en de Vader zijn één.   (Johannes 10:30)

En:

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.   (Johannes 14:9)

God laat Zich ook kennen door de Heilige Geest.
De Heilige Geest is de verbindende schakel tussen de hemel en de aarde.
Al van ‘in het begin’ is Hij bekend:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest van God zweefde over de wateren.   (Genesis 1:1-2)

Jezus zegt over de Heilige Geest:

Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.   (Johannes 15:26)

Zo manifesteert God zich als:

  • Vader
  • Zoon  (Jezus Christus)
  • Geest  (De Heilige Geest

God is een drie-enig God!

 

Deze studie downloaden in PDF.
Wie is God.

In het volgend onderdeel van deze studie wordt de schepping van de wereld verder uitgelegd.
Op de discussie over schepping en evolutie wordt in een afzonderlijk document in gegaan.