De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

Algemeen:

In de studie ‘Begin en einde van het O.T. en het N.T.’  wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het ‘nieuwe verbond’ in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament met de kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.
De werking van de Heilige Geest in de evangeliën valt als zodanig nog onder het ‘oude verbond’, of het Oude Testament.

In deze studie wordt de werking van de Heilige Geest onder het ‘nieuwe verbond’ nagegaan, zoals beschreven in het boek Handelingen en de brieven.
Dit is de werking van de Heilige Geest sinds de uitstorting op de Pinksterdag en tot nu toe.

De werking van de Heilige Geest voor de wereld.

Jezus beloofde een nieuwe werking van de Heilige Geest, anders voor ‘de wereld’ dan voor de discipelen.

De Heilige Geest overtuigt de wereld.
Jezus beloofde:

Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; …   (Johannes 16:7-8)

Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; …   (Johannes 15:26)

Zoals de Heilige Geest van Jezus getuigt, zo gaf Jezus ook aan zijn discipelen de opdracht:

gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.   (Johannes 15:27)

Een discipel moet slechts getuigen. De Heilige Geest zal overtuigen, want:

Niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.   (1 Corinthiërs 12:3)

De werking van de Heilige Geest voor de discipel.

Aan zijn discipelen beloofde Jezus een speciale werking van de Heilige Geest, die voortvloeide uit Zijn verheerlijking in de hemel.

Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.   (Johannes 7:37-38)

Johannes merkte hierbij op:

Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen (letterlijk: aannemen) zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.   (Johannes 7:39)

Deze speciale werking van de Heilige Geest is voorbehouden aan de discipelen van Jezus.

Jezus zei:

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.   (Johannes 14:15-17)

De Heilige Geest zal de wereld overtuigen, en in het leven van de discipel op twee manieren werkzaam zijn:

  • Hij zal bij de discipel zijn,
  • Hij zal ook in hem zijn.

Hij zal in de discipel zijn:

Dit is de Heilige Geest, die woning maakt in het hart van de discipel en er de liefde van God in uitstort, waardoor het hart volkomen vernieuwd wordt. Dit wordt uitgewerkt in de studie ‘Discipelschap (2)’.

Hij zal bij de discipel zijn:

Dit is de Heilige Geest, waarvan Jezus zei:

Indien dan gij … goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?    (Lukas 11:13)

Dit is de Heilige Geest die werkt met kracht, zoals Jezus beloofde:

Want Johannes doopte met (dompelde onder in) water, maar gij zult met (in) de heilige Geest gedoopt (ondergedompeld) worden, niet vele dagen na deze.   (Handelingen 1:5)

gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.   (Handelingen 1:8)

De Heilige Geest bevestigt de prediking.

Als gevolg van de prediking van Petrus op de Pinksterdag vroegen de omstanders aan hem:
Wat moeten wij doen, mannen broeders?   (Handelingen 2:37)

En Petrus antwoordde hun:

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave (het geschenk) van de Heilige Geest ontvangen.   (Handelingen 2:38)

Met als resultaat:

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.
(Handelingen 2:41-42)

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.   (Handelingen 9:31)

De Heilige Geest inspireert het spreken:
Jezus zei:

Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.   (Lukas 12:12)

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten, …   (Handelingen 4:8)

Over Stéfanus staat geschreven:

… en zij (Joden uit Cilicië en Asia) waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan.
(Handelingen 6:10)

De Heilige Geest onderwijst.
Jezus zei:

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.   (Johannes 16:12-14)

De Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.   (1 Johannes 5:6)

De Heilige Geest komt te hulp bij het bidden:

Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.   (Romeinen 8:26)

De Heilige Geest werkt doorheen genadegaven.

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.   (1 Corinthiërs 12:4)

Aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.   (1 Corinthiërs 12:7)

… en zij (de discipelen) werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.   (Handelingen 2:4)

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, … hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.   (Handelingen 10:44-46)

En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.   (Handelingen 13:2)

En toen Paulus hun (enkele gelovigen in Efeze) de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.   (Handelingen 19:6)

Een zekere profeet, genaamd Agabus … zei: Dit zegt de Heilige Geest: De man, van wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen van de heidenen.   (Handelingen 21:10-11)

De Heilige Geest bewerkt wonderen, in Jezus’ naam.

Petrus zei: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig.   (Handelingen 3:6-7)

En door de handen van de apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; … en ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mee. En zij werden allen genezen.
(Handelingen 5:12 en 16)

En Stéfanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.   (Handelingen 6:8)

En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad.   (Handelingen 8:6-8)

Paulus wendde zich tot de geest (in de slavin met een waarzeggende geest) en zei: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.   (Handelingen 16:18)

Algemeen:
Jezus zei over het werk van de Heilige Geest:

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want
Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Hij zal Mij verheerlijken (ook: eer betonen), want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.   (Johannes 16:12-14)

De Heilige Geest is uitgestort in het hart van de discipel opdat hij/zij zou leven tot eer van Jezus.

De vrucht van de Heilige Geest.

Jezus Christus eren heeft alles te maken met de uitstraling van de discipel. Een zichtbaar teken van de liefde die door de Heilige Geest in zijn hart is uitgestort.

Zoals Paulus schrijft:

Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen (letterlijk: en slaaf van God geworden), hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.   (Romeinen 6:22)

Heiliging wil zeggen: reiniging, reiniging van het hart en het leven.

Een discipel die een ‘slaaf van God’ is geworden en onder de autoriteit van Jezus staat, zal taalgebruik, gedraging in zijn omgang met mensen en zelfs kleding in overeenstemming brengen met het karakter van God.

Zoals Paulus schrijft:

Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.   (Filippenzen 4:8)

Tot slot:

De vrucht van de Geest is liefde,   (Galaten 5:22a)

Dit wordt in het leven van de discipel herkend aan:

  • blijdschap
  • vrede
  • lankmoedigheid  (ook: geduld, volharding, doorzetten)
  • vriendelijkheid  (ook: rechtschapenheid)
  • goedheid  (ook: oprechtheid van hart en leven)
  • trouw   (ook: vertrouwen, geloof)
  • zachtmoedigheid
  • zelfbeheersing.   (Galaten 5:22b)

Zo leven kan alleen in een hechte relatie met Jezus, onder Zijn autoriteit.
Hij zei:

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
(Johannes 15:5)

Een leven met Jezus, bekrachtigd door de Heilige Geest, zal maken dat God, de Vader alle eer ontvangt, zoals Jezus het bedoelde.
Hij zei:

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.   (Johannes 15:8)

Zie ook de studie ‘Genadegaven’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2).