Johannes 17:11 – Bewaar hen in uw naam

Deze studie behoort bij de studie ‘In mijn naam – in de naam van’.
Omdat dit een belangrijke tekst is wordt hij hier afzonderlijk besproken.

De tekst:

In wat genoemd wordt het Hogepriesterlijk gebed, bidt Jezus tot Zijn Vader voor de toekomst van de discipelen.

Hij zegt o.a.:

En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in (en) uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.   (Johannes 17:11)

Wat vraagt Jezus?

Jezus zei:

Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt …   (Johannes 17:12)

Jezus heeft zijn bediening in deze wereld voleindigd. Hij staat op het punt om gevangen genomen te worden en te sterven aan het kruis. Hierna zal Hij opstaan uit de dood en teruggaan naar zijn Vader in de hemel.
Hij zal dus niet langer kunnen zorgen voor zijn discipelen en voor allen die in Hem  geloven/op Hem vertrouwen.

Daarom vraagt Jezus aan zijn Vader om hen in de toekomst ‘te bewaren’.
‘Te bewaren’ is de vertaling van het Griekse ‘tereo’, wat zo veel betekent als:

  • Om zorgvuldig te letten op de discipelen
  • of zorg voor hen te dragen.

Jezus draagt de toekomstige zorg voor de discipelen en voor allen die in Hem zullen geloven/vertrouwen over aan zijn Vader en Hij vraagt Hem dit te doen: ‘in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt’.

Letterlijk vraagt Jezus aan Zijn Vader, of Hij de zorg over de discipelen in de toekomst wil over nemen, op dezelfde manier zoals Hij, Jezus, over hen gewaakt heeft.

Hoe heeft God het gebed van Jezus beantwoord?

Zoals uitgelegd in de studie ‘Mattheüs 5:17 – Jezus heeft de wet vervuld’ heeft Jezus in zijn onderwijs de bedoeling van de wetten van het Oude Testament duidelijk gemaakt.
God heeft ervoor gezorgd dat dit onderwijs van Jezus werd opgetekend:

  • in de vier evangeliën
  • in het boek Handelingen
  • en in de brieven van Paulus en anderen

Opdat dit onderwijs, ook na Hem, op de juiste wijze doorgegeven zou worden beloofde Jezus:

… de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.   (Johannes 14:25-26)

De Heilige Geest:

Dit alles vanuit het verlangen van Jezus:

… opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U,

dat ook zij in Ons zijn;

opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.   (Johannes 17:21)

Conclusie:

God heeft het gebed van Jezus verhoord en van Zijn kant alles gedaan wat Jezus van Hem vroeg.

Het antwoord is nu aan elke individuele gelovige aan wie God de vrije keus laat om:

  • als een discipel van Jezus
  • te leven in de naam van Jezus
  • anders gezegd: te leven in en vanuit de autoriteit van Jezus.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Johannes 17:11 – Bewaar hen in uw naam.