Johannes 3:3-5 – Bekering en discipelschap

In de studie ‘Discipelschap (1)’ wordt uitgelegd dat Jezus Christus verwacht dat wie zich bekeert door het geloof in Hem, ook Zijn discipel wordt, door Hem de autoriteit over zijn leven te geven.
In het gesprek met Nikodemus, de Farizeeër, zinspeelt Jezus hierop en noemt discipelschap: Binnengaan in het Koninkrijk van God.

Toen Nikodemus Jezus vroeg naar zijn leer, antwoordde Hij hem:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.   (Johannes 3:3)

Nikodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?   (Johannes 3:4)

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.   (Johannes 3:5)

Hieruit blijkt dat Jezus onderscheid maakt tussen:

  • het Koninkrijk van God zien
  • het Koninkrijk van God binnengaan.

Om het Koninkrijk van God te kunnen zien, moet een mens wederom (opnieuw) geboren worden.
Om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan, moet een mens geboren worden uit water en Geest.

Het Koninkrijk van God zien – bekering.

Om het Koninkrijk van God te kunnen zien, moet een mens ‘wederom geboren’ worden.

Wederom:
‘Wederom’, in het Grieks ‘anothen’ wordt door de OLB vertaald als:

  • van boven af, van een hogere plaats
  • van dingen die uit de hemel of van God komen
  • van het eerste begin af
  • opnieuw

Op de uitspraak van Jezus: tenzij iemand wederom geboren wordt, … reageerde Nikodemus met de vraag of een mens dan ‘opnieuw’ geboren kan worden.
Maar dat is niet wat Jezus bedoelde.
Jezus bedoelde dat een mens van boven af, uit de hemel geboren moet worden, zoals het ook vertaald is toen Johannes de Doper over Jezus getuigde:

Die van boven (anothen – uit de hemel) komt, is boven (epano – meer dan) allen; …    (Johannes 3:31)

‘Van bovenaf, uit de hemel’ betekent: geestelijk.

Geboren worden:
In de studie ‘Verwekken en geboren worden’ wordt uitgelegd, dat het Grieks het werkwoord ‘gennao’ kent, dat zowel vertaald wordt met verwekken als met geboren worden.

De Bijbelvertaling NBG51 vertaalt in Johannes 3:3 dat iemand opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien.
Waarschijnlijker is het dat Jezus hier bedoelde te zeggen: verwekt worden.

Conclusie:
‘Wederom geboren worden’ kan vertaald worden als: van bovenaf, door God, verwekt worden.

Dat is wat er gebeurt door de vergeving van zonden, wanneer iemand tot geloof in Jezus Christus komt en zich bekeert.

Door bekering wordt een mens tot nieuw geestelijk leven verwekt in een relatie met God.

Toen Jezus tegen Nikodemus zei:

… tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.    (Johannes 3:3)

bedoelde Hij te zeggen:

… tenzij iemand door God tot nieuw geestelijk leven verwekt wordt (zich bekeert), kan hij het Koninkrijk van God niet zien.   (Johannes 3:3)

Door het geloof in Jezus Christus, door zich te bekeren, krijgt de gelovige besef van de geestelijke wereld en is hij in staat om het Koninkrijk van God te zien.

Het Koninkrijk van God binnengaan – discipelschap.

Jezus verlangt echter dat een mens zich niet alleen bekeert (gelovig wordt) en het Koninkrijk van God kan zien. Hij verlangt ernaar dat de gelovige zijn leven onder Zijn autoriteit brengt en een discipel van Hem wordt.
In het gesprek met Nikodemus noemt Jezus dit: Het Koninkrijk van God binnengaan.

Om binnen te kunnen gaan zal het verborgene (het geestelijk leven dat ‘verwekt’ is door bekering) zichtbaar moeten worden door ‘geboorte’: discipelschap.

Jezus zegt:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren (niet verwekt) wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.   (Johannes 3:5)

Om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, moet de gelovige geboren worden door twee stappen van gehoorzaamheid:

  • geboren worden uit water
  • geboren worden uit Geest

Geboren worden uit water – stap 1 in gehoorzaamheid.

Geboren worden uit water is het beeld van de waterdoop, de onderdompeling in water, die volgt op de bekering.
Het openbaar belijden van het geloof in Jezus Christus door de waterdoop, maakt de bekering (het verwekt zijn in de geestelijke wereld) zichtbaar voor iedereen.

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht:

Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, …   (Markus 16:15-16)

De doop, de onderdompeling in water behoort automatisch te volgen op bekering en is de eerste stap in gehoorzaamheid.

Geboren worden uit Geest – stap 2 in gehoorzaamheid .

Paulus schrijft:

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop (de onderdompeling) in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.   (Romeinen 6:4)

Met ‘wij’ bedoelt Paulus de gelovigen, de mensen die door God tot geestelijk leven verwekt zijn door het geloof in Jezus Christus.
Dit verwekt zijn behoort gevolgd te worden door de onderdompeling in water als teken van de geboorte tot een nieuw leven.
Hiervan zegt Paulus dat, zoals Jezus Christus uit de dood is opgestaan, van de dopeling verwacht wordt dat hij/zij ‘in nieuwheid van leven’ zou gaan wandelen en zijn/haar leven als zodanig zou herinrichten.
Dat is wat Jezus bedoelde toen Hij tot de mensen die in Hem geloofden zei: Volg Mij.

Zijn leven plaatsen onder de autoriteit van Jezus is na de doop de tweede stap in gehoorzaamheid, waardoor de bekeerde mens een discipel van Jezus wordt.
Jezus noemt dit: geboren worden uit Geest.

Geboren zijn uit water en Geest, leven als discipel van Jezus noemt Hij: het Koninkrijk van God binnengaan.

Samengevat:

Jezus onderwijst dat:
Het koninkrijk van God zien, het gevolg is van verwekt te zijn tot geestelijk leven, door het geloof in Jezus Christus, door bekering.

Het Koninkrijk van God binnengaan het gevolg is van twee stappen in gehoorzaamheid die de gelovige moet nemen door:

  • geboren te worden uit water: de bekering te bevestigen door de doop (de onderdompeling in water)
  • geboren te worden uit Geest: het geloof, het vertrouwen in Jezus Christus zichtbaar te maken door de beslissing te gaan leven als een discipel van Jezus, onder Zijn autoriteit, waarbij de Heilige Geest de liefde van God zal uitstorten in het hart van de discipel.

Het Koninkrijk van God binnengaan staat gelijk met: leven in het huisgezin van God.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Johannes 3:3-5 – Bekering discipelschap.