Johannes 8:6 – Jezus schreef op de grond

En ‘s morgens vroeg was Jezus weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zo’n mensen te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.
Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond.
Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
En weer bukte Hij neer en schreef op de grond.
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.
En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!   (Johannes 8:2-11)

Opmerking bij het schrijven op de grond.

Johannes vertelt niet wat Jezus op de grond schreef.
Er zou misschien een verklaring gevonden kunnen worden in het besluit van de profeet Jeremia, nadat hij een uitgebreide profetie in opdracht van God had uitgesproken:

Troon van de heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, hoop van Israël, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.   (Jeremia 17:12-14)

Het is best mogelijk dat, toen Jezus Zich bukte, Hij met zijn vinger namen in het stof op de grond schreef.

De schriftgeleerden en de Farizeeën, die de vrouw naar Jezus hadden gebracht, kenden hele gedeelten van het O.T. uit het hoofd en waren zeker bekend met het boek Jeremia. Het zou kunnen dat, toen zij zagen dat Jezus namen op de grond schreef en misschien wel hun naam daar tussen zagen staan, zij stilletjes verdwenen, omdat ze niet vereenzelvigd wilden worden met hen, die volgens Jeremia, afwijken en de bron van levend water, de Here, verlaten hebben.

 

Deze tekst downloaden in PDF:
Johannes 8:6 – Schrijven op de grond.