Lukas 23:43 – Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn

Toen Jezus gekruisigd werd, werden samen met Hem ook twee misdadigers gekruisigd …

… de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.   (Lukas 23:33)

Een van de gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!   (Lukas 23:39)

Maar de andere antwoordde en zei, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.   (Lukas 23:40-41)

En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.   (Lukas 23:42)

En Jezus zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden (vandaag) zult gij met Mij in het paradijs zijn.   (Lukas 23:43)

Eén medegekruisigde erkende dat hij rechtmatig de doodstraf ontving, als gevolg van zijn manier van leven.
Hij erkende dat Jezus meer was dan ieder ander mens.
Hij was ervan overtuigd dat hij zou voortbestaan na de dood.
Hij vertrouwde er op dat Jezus hem kon redden, zoals Jezus beloofde:

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.   (Johannes 11:25-26)

De misdadiger aan het kruis had niet lang meer te leven. Hij kon ook niets meer doen of betekenen in dit leven.
Toch, dank zij de liefde van God voor mensen leeft hij nu in de eeuwigheid bij Jezus, omwille van zijn vertrouwen in Jezus dat hij uitgesproken heeft,.

Ondanks het feit dat iemand ‘dood’ is voor God, omdat hij of zij niet leeft in een relatie met Hem, kan hij of zij het ‘leven’ ontvangen, door eenvoudigweg in Jezus Christus te geloven.
Al wie vertrouwt op Jezus, leeft in eeuwigheid, ook al sterft het lichaam.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.   (Johannes 3:16)

 

Zie ook de studie’Bekering’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Lukas 23:43 – Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.