In mijn naam / In de naam van

In deze studie wordt ingegaan op de betekenis van ‘in mijn naam’ en ‘in de naam van’, waarbij ‘in’ de vertaling is van verschillende Griekse woorden, zoals uitgelegd in de ‘Woordstudie van de Griekse woordjes epi, en, eis’.

Deze Griekse woordjes hebben een eigen betekenis, wat de interpretatie van verschillende Bijbelteksten kan beïnvloeden.
In deze studie wordt geprobeerd de betekenis hiervan te achterhalen.

Om de Bijbelteksten juist te verstaan is het belangrijk te weten wat ‘de naam’ betekent.

Woordstudie van: de naam.

‘De naam’ is de vertaling van het Griekse ‘onoma’.

Het Grieks/Nederlands woordenboek vertaalt ‘onoma’ met:

 • naam
 • woord, uitdrukking
 • roem, titel, waardigheid

Het gaat dus niet enkel om de naam van iemand, maar ‘onoma’ staat ook voor wie de persoon is:

 • woord: wat iemand zegt
 • roem: de lof en eer die door anderen aan iemand toegekend wordt
 • titel: die iemand is toegekend en waaronder een functie wordt uitgeoefend
 • waardigheid: de wijze waarop iemand in het leven staat

Alle Bijbelteksten van ‘in mijn naam’ en ‘in de naam van’.

Hieronder worden alle teksten weergegeven volgens de vertaling NBG51, onderverdeeld volgens het gebruikte Griekse woord, vertaald door ‘in’, in de uitspraken ‘in mijn naam’ en ‘in de naam van’.

1. Alle Bijbelteksten waarbij ‘in’ de vertaling is van ‘epi’.
Het Griekse woord ‘epi’ en de gebruikte naamval voor ‘de naam’ (hier telkens een datief) voegt een verduidelijking toe aan de voorgaande handeling:

En een ieder, die zulk een kind ontvangt in (epi) mijn naam (autoriteit), ontvangt Mij.
(Mattheüs 18:5 / Markus 9:37 / Lukas 9:48)

Doch Jezus zei: Belet het hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in (epi) mijn naam (autoriteit) en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken.   (Markus 9:39)

… en (de Raad) verboden hun (de apostelen) te spreken in (epi) de naam (autoriteit) van Jezus, en gaven hun de vrijheid.   (Handelingen 5:40)

Toelichting:

 • het ontvangen van een kind   (Mattheüs 18:5 / Markus 9:37 / Lukas 9:48)
  Alleen wie een kind ontvangt, als een geschenk van Jezus, ontvangt Hem in het kind.
 • een kracht doen   (Markus 9:39)
  Wie iets doet, in de autoriteit van Jezus, zal daarna geen kwaad van Jezus kunnen spreken.
 • het verbod om te spreken   (Handelingen 5:40)
  De apostelen krijgen geen algemeen spreekverbod.
  Hen wordt enkel verboden te spreken, in de naam van Jezus.

De nadruk ligt dus op de handeling.
De toevoeging ‘in de naam’ verduidelijkt, of beperkt, de aard van waaruit de handeling gebeurt.

2. Alle Bijbelteksten met ‘in’ als de vertaling van ‘eis’.

Want waar twee of drie vergaderd zijn in (eis) mijn naam (autoriteit), daar ben Ik in hun midden.   (Mattheüs 18:20)

Het Griekse ‘eis’ veronderstelt een verplaatsing tot in de plaats waar de handeling plaatsvindt.
Men zou kunnen zeggen dat men in de vergadering op zoek gaat naar de autoriteit, de wil van Jezus Christus en dat men zich in de besluitvorming wil plaatsen onder Zijn autoriteit.

Voor een verdere uitleg, zie de studie ‘2 of 3 getuigen’.

Teksten met ‘in’ als vertaling van ‘eis’ die in andere studies besproken worden:
Twee teksten die apart besproken worden in de studie: Geloven in Jezus Christus.

… omdat hij niet heeft geloofd in (eis) de naam (autoriteit) van de eniggeboren Zoon van God.   (Johannes 3:18)

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in (eis) de naam (autoriteit) van de Zoon van God, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
(1 Johannes 5:13)

Enkele teksten die apart besproken worden in de studie: Dopen – in het Nieuwe Testament.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in (eis) de naam (autoriteit) van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.   (Mattheüs 28:19)

… maar zij waren alleen gedoopt in (eis) de naam (autoriteit) van de Here Jezus.   (Handelingen 8:16)

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in (eis) de naam (autoriteit) van de Here Jezus.   (Handelingen 19:5)

…. of zijt gij in (eis) de naam (autoriteit) van Paulus gedoopt?   (1 Corinthiërs 1:13)

… zodat niemand kan zeggen, dat gij in (eis) mijn naam (autoriteit) gedoopt zijt.   (1 Corinthiërs 1:15)

3. Alle Bijbelteksten met ‘in’ als de vertaling van ‘en’.
Het Griekse woordje ‘en’ geeft de plaats aan waar de handeling gebeurt.
Er zijn zeer veel Bijbelteksten waar het Griekse ‘en’ vertaald is door ‘in’.
In onderstaande worden enkel de teksten vermeld waarin de nadruk ligt op het feit dat de handeling plaatsvindt ‘in de naam van de Here Jezus Christus of van God’.
Anders gezegd: in de autoriteit van Jezus Christus of van God.

‘In de naam van Jezus’ wil in onderstaande teksten dan ook zoveel zeggen als: (staande) in de autoriteit van Jezus.

Over het uitdrijven van boze geesten:

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in (en) mijn naam (autoriteit) zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,   (Markus 16:17)

Als een gelovige boze geesten uitdrijft ‘in de naam van Jezus’, betekent dit dat hij/zij handelt vanuit de autoriteit die Jezus hem/haar in de specifieke situatie geeft.

Over het gebed:

… en wat gij ook vraagt in (en) mijn naam (autoriteit), Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.
(Johannes 14:13/14:14/15:16/16:24)

En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in (en) mijn naam (autoriteit).   (Johannes 16:23)

Enkel dat wat gebeden wordt in de autoriteit van Jezus zal ontvangen worden.
Dat wil dus zeggen, wanneer het gevraagde overeenkomt met Zijn wil.

Leven onder autoriteit:

Ik ben gekomen in (en) de naam (autoriteit) van mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in (en) zijn eigen naam (autoriteit), die zult gij aannemen.   (Johannes 5:43)

Als Jezus zegt dat Hij gekomen is ‘in de naam van Zijn Vader’, wil dat zeggen dat Jezus handelt vanuit de autoriteit die de Vader Hem gegeven heeft.
Als Hij zegt dat iemand komt ‘in zijn eigen naam’, betekent dit dat deze persoon zijn eigen opdrachtgever is en geen autoriteit boven zich heeft staan, waaraan hij verantwoording verschuldigd is.

Hou ook bij de onderstaande teksten in gedachten dat bij ‘in de naam’, het woordje ‘in’ de plaats van de handeling aanduidt, dus in Jezus of in Zijn autoriteit.
Ook staande of handelende in Zijn autoriteit.

Want wie u een beker water te drinken geeft, in (en) de naam (autoriteit) van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.   (Markus 9:41)

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden/vertrouwden velen in (en) zijn naam (autoriteit), doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; …   (Johannes 2:23)

… maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in (en) mijn naam (autoriteit), die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.   (Johannes 14:26)

En de scharen, die voor Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in (en) de naam (autoriteit) van de Here; Hosanna in de hoogste hemelen!
(Mattheüs 21:9/23:39 / Markus 11:9 / Lukas 13:35/19:38 / Johannes 12:13)

Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft/vertrouwt het niet; de werken, die Ik doe in (en) de naam (autoriteit) van mijn Vader, die getuigen van Mij;   (Johannes 10:25)

… maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft/vertrouwt, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende/vertrouwend, het leven hebt in (en) zijn naam (autoriteit).   (Johannes 20:31)

Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in (en) de naam (autoriteit) van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!   (Handelingen 3:6)

Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in (en) de naam (autoriteit) van Jezus.
(Handelingen 9:27 / Handelingen 9:29)

En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in (en) de naam (autoriteit) van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.   (Handelingen 16:18)

… dankt te allen tijde in (en) de naam (autoriteit) van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,   (Efeziërs 5:20)

… opdat in (en) de naam (autoriteit) van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,   (Filippenzen 2:10)

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in (en) de naam (autoriteit) van de Here Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!   (Colossenzen 3:17)

Maar wij bevelen u, broeders, in (en) de naam (autoriteit) van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt.   (2 Thessalonicenzen 3:6)

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in (en) de naam (autoriteit) van de Here.   (Jakobus 5:14)

Teksten met ‘in’ als vertaling van ‘en’ die in een andere studie besproken worden:
Een belangrijke uitspraak van Jezus die apart besproken wordt in de studie: Bewaar hen in Uw Naam.

Heilige Vader, bewaar hen in (en) uw naam (autoriteit), welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.   (Johannes 17:11)

Tekst die besproken wordt in de studie ‘Dopen – in het Nieuwe Testament’.

En hij beval hen te dopen in (en) de naam (autoriteit) van Jezus Christus.   (Handelingen 10:48)

Conclusie.

De juiste interpretatie van bovenvermelde teksten wordt bepaald door één klein woordje, dat de betekenis van een tekst belangrijk kan beïnvloeden.

In de studie ‘In: samenvatting en enkele Bijbelteksten’ worden meer teksten aangehaald, waarin het belangrijk is de vertaling van de woordjes ‘en’ en ‘eis’ te interpreteren volgens de betekenis in het Grieks.

 

Deze studie downloaden in PDF:
In mijn naam / In de naam van.