Het nieuwe leven ontvangen (Inleiding)

God is een God van relaties.
Hij schiep Adam en Eva met het doel een relatie met hen op te bouwen, in de verwachting dat ook zij zouden leven in relatie met Hem.
Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva kwam er een breuk in de relatie en een scheiding tussen God en de mens.
In zijn sterven aan het kruis op Golgotha bewerkte Jezus vergeving van de zonden.
Iedereen die Jezus aanvaardt, wordt door het geloof in Hem, door God tot nieuw geestelijk leven verwekt.
Hierbij wordt de scheiding met God weggenomen en kan de gelovige in relatie met God gaan leven.

Dit wordt uitgewerkt in de studies:

  • Bekering
  • Discipel van Jezus
  • Kind van God
  • Kracht door de Heilige Geest

Schematisch voorgesteld.

12. In open relatie met God

De schepping van de mens.

Adam en Eva leefden, toen zij door God geschapen werden, in een open relatie met Hem.

 

 

 

 

 

16. Natuurlijk mens TOT Golgotha

Na de zondeval.

Er kwam een breuk in de relatie tussen God en Adam en Eva.
Zij lieten zich misleiden door de satan en werden ongehoorzaam aan God.
ierdoor verwierf de satan de autoriteit over de wereld, die God aan Adam en Eva had gegeven.

 

 

 

 

19. Natuurlijk mens NA Golgotha

Na de kruisdood van Jezus.

De satan kon Jezus, tijdens Zijn leven op aarde, niet verleiden tot ongehoorzaamheid aan Zijn Vader.
Hierdoor nam Jezus, op het moment dat Hij stierf aan het kruis van Golgotha, de macht over de wereld, die de satan in het paradijs verworven had, terug van hem over.
Bij zijn hemelvaart zei Jezus dat Hem alle macht gegeven was, zowel in de hemel als op de aarde.
Sinds Golgotha kan de satan enkel nog autoriteit in de wereld doen gelden, via mensen die hem die autoriteit geven.

 

20. Bekeerde mens

Bekering.

Door met de mond (het lichaam) het geloof in Jezus Christus te belijden, ontvangt de mens vergeving van zonden en eeuwig leven.
Door het uitspreken van het geloof wordt de ziel van de gelovige door God tot nieuw geestelijk leven verwekt en leeft de ziel opnieuw in relatie met Hem.
Dit wordt uitgelegd in de studie ‘Bekering’.

 

 

 

 

21. Discipel

Discipel van Jezus.

Jezus droeg de mensen die in Hem geloofden op: Volg Mij.
De  gelovige die bewust zijn leven onder de autoriteit van Jezus brengt en Hem volgt, wordt Zijn discipel.
Hierbij wordt het ‘hart van steen’ door God vervangen door een ‘hart van vlees’, waarbij Hij Zijn wetten in het hart van de discipel legt.
Paulus zegt hiervan dat de liefde van God in het hart van de discipel wordt uitgestort door de Heilige Geest.
Hierdoor leeft de discipel, als ziel, via zijn geest, volledig gericht op Jezus, in een open relatie met God en wordt de lijn naar het rijk der duisternis volledig gesloten.
Dit wordt uitgelegd in de studies ‘Discipelschap (1) en (2).

 

Kind van God.

Dit is een andere benaming voor de discipel van Jezus.
Wie in zijn hart er op gericht is te leven volgens de regels van God, wordt door Hem als kind geadopteerd, waarbij Hij zonen en dochters dezelfde rechten geeft.
Dit wordt uitgelegd in de studie ‘Kind van God’.

Kracht door de Heilige Geest.

De discipel van Jezus heeft zich volledig overgegeven, als geest, ziel en lichaam en leeft door zijn bekering in relatie met God en door discipelschap in relatie Jezus Christus.
Door ook te leven in relatie met de Heilige Geest, die met Pinksteren werd uitgestort, zal een discipel de kracht van de Drie-eenheid in zijn leven ervaren.
Dit wordt uitgelegd in de studie over de Heilige Geest.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Het nieuwe leven ontvangen  –  Inleiding.