De priester naar de orde van Melchisedek (1)

De studie over de priester naar de orde van Melchisedek is een serie die bestaat uit 7 delen, waarvan dit eerste deel een inleiding bevat, gevolgd door een korte beschrijving van wat er in de volgende delen wordt besproken.

Deel 1 – Inleiding.
Het uitgangspunt van deze serie is de oproep van Petrus:

En komt tot Hem (Jezus), de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die aan God welgevallig zijn door Jezus Christus.   (1 Petrus 2:4-5)

Dit priesterschap is een nieuw priesterschap naar de orde van Melchisedek, waarvan Jezus hogepriester is.
En, zoals bij de aanstelling tot priester van de zonen van Aäron, zegt God ook tegen de nieuwe priesters, dat zij …

… daarbij dienst doen; als een dienst, die een geschenk is, geef Ik u uw priesterambt …   (Numeri 18:7)

Omdat alleen zij het heilige van de tabernakel mochten betreden, beschouwt God het priesterschap, aan de Levitische priesters gegeven, als een geschenk,.
Zo is ook het priesterschap naar de orde van Melchisedek een geschenk, zoals Jezus tegen de discipelen zei:

U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, …   (Lukas 8:10)

Deze studiereeks over de priester naar de orde van Melchisedek is een poging een deel van deze geheimenissen te ontsluieren. Dit wordt gedaan a.d.h. van de voorwerpen die de Levitische priesters ontmoetten bij hun dienst in de tabernakel.

Voorstelling van de tabernakel die in de studiereeks uitgebreid aan bod komt:

Tabernakel

 

Deel 2 – De wijding tot priester:
Uit het geslacht Levi duidde God Aäron en zijn nageslacht als priesters aan. Vooraleer zij in die functie actief werden bij hun dienst in de tabernakel, moesten zij eerst de wijding tot priester ontvangen.
Daarna konden zij de handelingen verrichten, bij de verschillende heilige voorwerpen die aanwezig waren in de tabernakel.

In dit tweede deel van de studiereeks wordt beschreven hoe een discipel van Jezus Christus de wijding tot priester naar de orde van Melchisedek ontvangt.

Na zijn/haar wijding tot priester kan hij/zij de voorhof binnengaan en de eerste stap in de tabernakel zetten, op de nieuwe en levende weg, die Jezus Christus is.
De voorwerpen die hij/zij daarbij ontmoet in de tabernakel zijn voor hem/haar symbolen, geestelijke aandachtspunten als volgeling van Jezus.

Deel 3 – De voorhof, het brandofferaltaar.

In het derBrandofferaltaarde deel van deze studiereeks wordt eerste stilgestaan bij de betekenis van de tabernakel voor onze tijd en wat het betekent doorheen het eerste gordijn de voorhof binnen te gaan.

Daarna wordt de betekenis van het brandofferaltaar in de voorhof besproken.

Bij het brandofferaltaar staat de priester naar de orde van Melchisedek stil bij het feit dat Jezus Zichzelf hierop offerde en zo een eeuwige verlossing bewerkstelligde.

Ook wordt er bij stilgestaan dat de priester/discipel door deze verlossing bekleedt wordt met Jezus Christus. Daarbij verzoent hij/zij zich met God en ontvangt daarbij zijn/haar roeping om verzoenend uit te gaan in de wereld, als gezant van Jezus Christus.

 

Deel 4 – De voorhof, het wasvat.

Wasvat

 

In het vierde deel wordt stilgestaan bij het tweede voorwerp in de voorhof, het wasvat, waar de priester/discipel a.h.w. een spiegel wordt voorgehouden.

Door hier de voeten te wassen, wordt van hem/haar verwacht zich te reinigen van de laatste bindingen met de wereld. Pas hierna mag hij/zij het heilige betreden doorheen het tweede gordijn.
Ook de betekenis van dit gordijn wordt uitgelegd in dit deel van de studiereeks.

 

 

Deel 5 – Het heilige en het licht van de kandelaar.
In het vijfde deel wordt eerst beschreven wat het betekent om als priester/discipel te leven in het heilige.

Het heilige van de tabernakel was een volledig afgesloten ruimte waarin alles bekleed was met goud, beeld van heiligheid. De beslotenheid staat symbool voor de intimiteit van de ziel.
In de symbolen van Licht en Brood ontmoet de priester naar de orde van Melchisedek hier Jezus, als de Persoon die Hij werkelijk is.

De symbolische voorwerpen van Licht en Brood spreken ervan hoe Jezus woning wil maken in het hart, de ziel van de priester/discipel.

Zoals Hij zei tot zijn discipelen:

   … blijft in Mij, gelijk Ik in u.   (Johannes 15:3)

Kandelaar

 

 

In dit 5-de deel van de studiereeks wordt stilgestaan bij het eerste symbool dat de priester/discipel ontmoet in het heilige, het licht gedragen door de kandelaar.

Jezus, als de enige lichtbron in zijn/haar leven op de nieuwe en levende weg.
Ook wordt besproken hoe de priester/discipel betrokken is als lichtdrager in de wereld.

 

 

Deel 6 – Het heilige en de broden op de toontafel.

Tafel der toonbroden

 

In deel zes wordt stilgestaan bij wie Jezus is als het brood op de toontafel, het tweede symbool in het heilige.

In relatie met Jezus Christus, is dit het enige geestelijk voedsel voor de priester/discipel in zijn/haar leven.
Ook wordt even stilgestaan, bij wat er in het leven van de priester naar de orde van Melchisedek tot nu toe is gebeurd.
Deel 7 – Het reukofferaltaar en de ark.

Reukofferaltaar

 

In deel zeven komt de priester/discipel in het heilige uiteindelijk te staan bij het reukofferaltaar, waarop hij/zij reukwerk brengt.

Reukwerk is het beeld van de gebeden die de priester/discipel opzendt naar God.

Omdat het voorhangsel scheurde toen Jezus stierf aan het kruis, staat de priester naar de orde van Melchisedek nu vlak voor de ark, in het zicht van God, die troont tussen de cherubs op het verzoekdeksel.

 

 

Ark van het verbond

 

 

De ark in het heilige der heiligen is het einddoel waar Jezus, als de nieuwe en levende weg, de priester/discipel naartoe leidt.

Hier leert hij/zij het karakter van God kennen.
God, die spreekt vanop de cherubs op het verzoendeksel.

 

 

Afsluitend wordt er geprobeerd een samenvatting te geven van wat het overvloedige leven betekent, zoals Jezus dat beloofd heeft.

Tot slot:

Het doel van deze studiereeks is de discipel er bij te bepalen, dat het leven met Jezus Christus veel meer is dan enkel de vreugde over de vergeving van zonden in Jezus’ bloed.
Het is de wens dat ieder die deze studies leest en overdenkt, geraakt zal worden door de symboliek van de tabernakel, waardoor het persoonlijk leven verrijkt en de relatie met de drie-enige God verstevigd wordt.
Een discipel van Jezus Christus, gewijd als priester naar de orde van Melchisedek, zou hierbij in de voorhof kunnen blijven leven bij het altaar en het wasvat, symbolen van wat Jezus voor hem/haar heeft gedaan.

Maar er is meer.
Zoals Jezus zegt in Johannes 10:10, is Hij naar de wereld gekomen, opdat de priester/discipel het alles overtreffende leven zou ontvangen in Hem.
Dat betekent, op de nieuwe en levende weg doorheen de tabernakel ook binnengaan in het heilige en hier de persoon en het karakter van Jezus Christus leren kennen en zo dit geweldige leven als geschenk aan te nemen. Hem als Licht en Brood inwoning in de eigen ziel ontvangen en te vertoeven bij het reukofferaltaar, in het zicht van God, die in het heilige der heiligen troont tussen de cherubs, boven het verzoendeksel van de ark.

Wie de reis doorheen de tabernakel wenst aan te vatten, wordt uitgenodigd verder te gaan met de studies die volgen op deze introductie.

 

Deze studie downloaden als PDF:
De priester naar de orde van Melchisedek (1).