Enkele profetieën vervuld in het leven van Jezus

Hierbij geven wij een aantal profetieën weer uit het O.T., die in het leven van Jezus vervuld zijn.
Links staat de tekst uit het betreffende Bijbelboek.
De kolom in het midden geeft de tijd aan waarop deze uitspraak is gedaan.
Rechts vermeldt de gebeurtenis in het leven van Jezus, waarin de profetie, uitgesproken in het verleden, vervuld werd.

Profetie

ca. … v.Chr.

Vervulling in het   leven van Jezus

Jesaja 7:14
Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw (ook te vertalen als: jonge vrouw, maagd) zal zwanger worden en een zoon baren;
en zij zal hem de naam Immanuël (God is met ons) geven.

740

Lukas 1:30-31
En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en
gij zult Hem de naam Jezus (God is redding) geven.Lukas 1:34
En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?

Lukas 1:35
En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Micha 5:2
En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

730

Mattheüs 2:1
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
Mattheüs   2:4-5
En hij (koning Herodes) liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou   worden. Zij zeiden tot hem: Te Bethlehem in Judea, want aldus staat   geschreven door de profeet:  (en zij   citeerden Micha 5:2)
Hosea 11:1
… en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.

760

Mattheüs 2:13
Toen zij (de wijzen) weggetrokken waren, zie, een engel van de Here verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht   naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.
Jeremia 31:15
Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.

600

Mattheüs 2:16-17
Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.
Zacharia 11:12
En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.

520

Mattheüs 26:14-15
Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de overpriesters, en hij zei: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren.  En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.
Psalmen 41:9
Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.

1050

Johannes 13:18
… maar het schriftwoord moet vervuld worden: Hij, die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.
Johannes 13:25
… (en Petrus zei) … Here, wie is het?

Johannes 13:26
Jezus dan antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie Ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.

Jesaja 53:12
… omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld

730

Markus 15:27
En met Hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.
Psalm 22:16
… een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

1050

Johannes 20:24
Tomas zei: Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats van de nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.
Johannes 20:27
Jezus zei tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Psalmen 22:18
Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

1050

Markus 15:24
En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou.
Psalmen 22:7-8
Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Wentel het op de HERE; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!

1050

Mattheüs 27:41-43
Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
 
Psalmen 34:20
Hij behoedt al zijn beenderen, niet een daarvan wordt gebroken.

1050

Johannes 19:31-32
De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren.
Johannes 19:33
maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, …
Zacharia 12:10
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

520

Johannes 19:34
… maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.
Zacharia 11:13
Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.

520

Mattheüs 27:3-4
Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, … en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt!
Mattheüs 27:5
En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.

Mattheüs 27:6-8
De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat land Bloedakker, tot heden toe.

Jesaja 53:9
En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

730

Mattheüs 27:57-58
Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, …
Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven.
Mattheüs 27:60
… en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.
Hosea 6:2
Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

760

Mattheüs 28:2
En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel van de Here daalde uit de hemel neer en kwam nader, en hij wentelde de steen (voor het graf) weg en zette zich daarop.
Mattheüs 28:5-6
Doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Lukas 24:46
En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden.

 

Deze tekst downloaden in PDF:
Enkele profetieën vervuld in het leven van Jezus.