Psalm 22:7 – Ik ben een worm

De tekst:

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.   (Psalmen 22:7)

Psalm 22 DE WORM MANNELIJK

 

 

De worm (‘towla’ of ‘tola’ath’ in het Hebreeuws) uit deze Psalm draagt de wetenschappelijke naam ‘coccus ilicis’.

 

Een worm, doet denken aan een regenworm die gemakkelijk vertrapt wordt, maar de ‘coccus ilicis’ is eigenlijk meer een insect dan een worm.
Het mannetje heeft vleugels en vliegt rond. Het vrouwtje lijkt meer op een made en kan niet vliegen.

 

De vrouwelijke coccus ilicis.

Psalm 22 DE WORM 2

 

 

Op deze illustratie zijn enkele ‘wormen’ te zien, aangehecht aan de bladeren van een tak.

 

 

Merk op dat niet alleen deze ‘wormen’ rood gekleurd zijn, maar ook de tak en de bladeren.

 

 

De OLB vertaald met:

 • worm, scharlaken kleurstof, karmozijn
 • worm – de vrouwelijke ‘coccus ilicis’
 • de kleurstof gemaakt van het gedroogde lichaam van het vrouwtje van de ‘coccus ilicis’

Deze coccus ilicis ‘worm’ is een heel speciale ‘worm’.
Als de tijd voor de vrouwelijke coccus ilicis gekomen is om haar jongen voort te brengen:

 • hecht ze zich vast aan een boom of tak.
 • ze maakt zich zo stevig vast, dat ze nooit meer los kan komen.
 • daarbij maak zij een hard schild om de eitjes die ze onder zich legt te beschermen.
 • als de larven uitkomen leven ze beschermd onder haar lichaam en voeden zich met hun levende moeder.
 • als de jonge wormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, sterft de moeder.
  Op dat moment lekt er een scharlaken rode vloeistof, die niet alleen op het hout waar ze aan bevestigd, maar kleurt ook de jonge wormpjes voor de rest van hun leven.
 • enkele dagen na het sterven van de moeder verliest haar lichaam de scharlaken rode kleur en verandert in een soort witte was, die als sneeuw op de grond valt.

Een geweldige symboliek:

Van bij de schepping heeft God met deze ‘worm’ een prachtige illustratie van het offer, dat Jezus voor de mensheid zou brengen, in de natuur gelegd.
Koning David beschreef in Psalm 22, 1.000 jaar voor de geboorte van Jezus,  het doel waarom Jezus stierf en de manier waarop Hij zou sterven.

De worm bevestigt zich aan het hout, om daar te sterven.
Jezus stierf aan een houten kruis waaraan Hij Zich vrijwillig had laten vastnagelen.

En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar.   (Lukas 23:33)

… en Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.   (Johannes 19:30)

De worm bevestigt zich aan het hout, om nieuw leven voort te brengen.
Jezus liet zich kruisigen, omdat dit de enige weg was om eeuwige verlossing van de zonden te bewerken. Jezus stierf aan het kruis:

… waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.   (Hebreeën 9:12)

Van Hem (Jezus) getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.   (Handelingen 10:43)

Voorwaar, voorwaar, Ik (Jezus) zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
(Johannes 5:24)

… en toen Hij (Jezus) het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.   (Hebreeën 5:9)

De worm beschermt haar nageslacht.
In het hogepriesterlijk gebed zei Jezus:

Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf (Judas Iskariot), opdat de Schrift vervuld werd.   (Johannes 17:12)

En over de kinderen:

Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.   (Mattheüs 18:10)

De larven groeien door te eten van hun levende moeder.
Jezus zei:

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.   (Johannes 6:51)

Bij het sterven van de moeder worden de larven definitief scharlaken rood gekleurd.
De scharlaken rode kleur is de kleur van bloed, bloed waarmee God een verbond bevestigt, zoals ook in de tijd van Mozes.

Hij (Mozes) nam het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen.
Toen nam Mozes het bloed (van de offers die gebracht waren) en sprengde het op het volk en hij zei: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden.    (Exodus 24:7-8)

Ook in de tegenwoordige tijd sluit God een verbond, zoals Jezus aangaf met de beker wijn, tijdens de Paasmaaltijd met zijn discipelen, toen Hij zei:

Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.   (Mattheüs 26:28)

Zij die toetreden tot het verbond door het geloof in Jezus Christus ontvangen de reinigende werking van zijn bloed en worden:

… geheiligd door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus.   (1 Petrus 1:2)

De dode worm ondergaat een gedaanteverwisseling.

Coccus Ilisis

 

 

 

In de literatuur over de coccus ilicis wordt vermeld, dat op de morgen van de vierde dag na haar sterven, het dode lichaam van de worm verandert in een sneeuwwitte gel, met het uitzicht van een pluisje witte wol, dat op de aarde valt.

Het sterven van de worm is een voorafspiegeling van het sterven van Jezus Christus op het kruis van Golgotha.

De gedaanteverwisseling enkele dagen later, verwijst naar het verlossingswerk, volgens de profetie van Jesaja:

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken (de scharlakenrode kleur), zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn (de worm), zij zullen worden als witte wol.   (Jesaja 1:18)

Voor karmozijn staat in de Hebreeuwse tekst niet het woord voor de karmozijnrode kleur, maar voor de worm, zoals in Psalm 22:7.

Letterlijk vertaald dus:

… al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als de worm, zij zullen worden als witte wol.   (Jesaja 1:18)

Het feit dat Jezus opstond uit de dood, was het bewijs dat God Zijn offer had aanvaard, zodat sindsdien vergeving van zonden mogelijk werd door het geloof in Zijn bloed.

De gedaanteverwisseling van de worm op de morgen van de vierde dag, lijkt niet in overeenstemming te zijn met het Bijbels getuigenis betreffende de opstanding:

(Jezus zei:) Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.   (Johannes 2:19)

(En:) Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten.   (Mattheüs 12:40)

(Paulus schrijft) Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, …   (1 Corinthiërs 15:4)

Volgens Lukas stierf Jezus omstreeks het negende uur (15 uur onze tijd) op ‘goede vrijdag’.
Johannes schrijft hierover:

De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.   (Johannes 19:31)

Gezien de voorbereiding van kennelijk een speciale sabbat en het onderscheid tussen de Joodse en Romeinse dagindeling, wordt er door historici verschillend gedacht over de juiste dag waarop Jezus stierf, volgens onze kalender. Dit valt echter buiten de opzet van deze studie.

De mannelijk coccus ilicis.

Psalm 22 DE WORM MANNELIJK

 

 

Het is opmerkelijk dat de vrouwelijke en mannelijke coccus ilicis totaal verschillend zijn en dat alleen het mannetje van deze ‘worm’ kan vliegen.

 

Mogelijk heeft God in de mannelijke coccus ilicis in de natuur een beeld gelegd van de Heilige Geest, die nieuw leven verwekt.

 

 

Zoals de engel Gabriël tot Maria zei:

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden.   (Lukas 1:35)

En de Heilige Geest, die een mens tot een nieuw leven wekt in Jezus Christus, want:

En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; …
(Johannes 16:8-11)

niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.   (1 Corinthiërs 12:3)

 

Zie ook de studie Markus 15:34 – Mijn God, mijn God.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Psalm 22:7 – Ik ben een worm.