Reacties op gezaghebbend onderwijs

Toelichting bij de studie ‘Geest, ziel en lichaam – en de kracht van drie-eenheid’.

Onderwijs, gegeven vanuit een hart/een ziel gericht op Jezus, zal door de Heilige Geest bevestigd worden in de geest van de luisteraar en wordt daardoor als gezaghebbend ervaren.

Op dit onderwijs wordt in het algemeen op drie verschillende manieren gereageerd:

1. Met woede:
Als men zich aangevallen voelt in zijn eigen overtuiging, waardoor er verzet ontstaat tegen het getuigenis van de Heilige Geest.
Bijvoorbeeld, zoals gebeurde toen Stéfanus tegen zijn ondervragers zei:

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart (als de zetel van de ziel) en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest
(Handelingen 7:51)

Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart (als de zetel van de ziel) en zij knersten de tanden tegen hem … zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem.
(Handelingen 7:54 en 57-58)

2. Met spot en onverschilligheid:
Als de ziel zich afsluit voor het getuigenis van de Heilige Geest en dit naast zich neerlegt, zoals bijvoorbeeld in de reactie van sommigen op de prediking van Paulus:

Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.   (Handelingen 17:32)

3. Met geloof en bekering:
Als de ziel zich in de geest openstelt voor de Waarheid.
Zoals de apostel Paulus die, onderwezen in de wijsheid en de leer van de Farizeeërs, de eerste gemeente verwoestte en discipelen van Jezus liet vermoorden.  (Handelingen 8:3 / 9:1)
Op weg naar Damascus ontmoette hij Jezus, in een gezicht. Door het felle licht dat hem toen omstraalde werd hij verblind. Deze blindheid duurde drie dagen lang.

In die drie dagen heeft Paulus zich gerealiseerd dat hij de Bijbel bestudeerd had vanuit het denkkader als Farizeeër, wat uitmondde in wetticisme omdat zijn hart/zijn ziel niet open stond voor de werking van Gods geest. Als resultaat hiervan ging hij de mensen die in Jezus geloofden vervolgen.
Daarom schreef hij later:

… de letter (het geschreven woord – hier wordt bedoeld:  het wettische) doodt … (2 Corinthiërs 3:6)

In zijn ontmoeting met Jezus werd Paulus geconfronteerd met het feit dat Jezus de beloofde Messias was en ontdekte hij de waarheid van wat Jezus eerder tegen de Farizeeën had gezegd:

Gij onderzoekt de Schriften (de boeken van het O.T.), want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.   (Johannes 5:39)

Toen Paulus zijn hart/zijn ziel, opende voor de werking van de Heilige Geest, zodat die de waarheid in zijn ziel kon bevestigen, werd Paulus, zoals hij later schreef:

… een dienaar van een nieuw verbond niet van de letter (het geschreven woord), maar van de Geest, want …de Geest maakt levend.   (2 Corinthiërs 3:6)

Met als gevolg dat hij met zijn kennis als Farizeeër

… enige dagen later in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is.  (Handelingen 9:20)

 

Deze studie downloaden in PDF:
Reacties op gezaghebbend onderwijs.