Rebellie in de hemel

Als vervolg op ‘Adam en Eva in het paradijs’ wordt in deze studie stilgestaan bij een belangrijke gebeurtenis in de derde hemel, de woonplaats van God. Een belangrijke engel rebelleerde tegen God. Wanneer dit gebeurde wordt in de Bijbel niet geopenbaard.

Engelen zijn niet alleen geschapen om God te dienen. In de brief aan de Hebreeën wordt over de engelen gezegd dat ze ook geschapen zijn om de mensen te dienen:

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?   (Hebreeën 1:14)

Het blijkt dat God niet alleen de mens geschapen heeft met een vrije wil, maar dat ook de engelen zelfstandig kunnen beslissen om God al dan niet te gehoorzamen.

Eén van de belangrijkste engelen kwam in opstand tegen God.
Omdat God volmaakt en heilig is, kan in zijn nabijheid onmogelijk zonde bestaan.
Deze engel werd daarom uit de derde hemel verbannen, samen met al de engelen die hem gevolgd waren, vanwege hun rebellie.
Sindsdien noemt de Bijbel deze engel de satan en de duivel, en de engelen die hem gevolgd zijn, demonen.

De positie die de satan in de hemel had, hoe hij in zonde verviel en de aard van zijn karakter wordt uitgelegd in de studie ‘De satan’.

De rebellie van de satan had grote gevolgen voor het wereldgebeuren.
Sinds hij uit de derde hemel verbannen werd is hij, samen met zijn demonen, actief in de hemelse gewesten, waar gestreden wordt tegen de engelen van God, in een poging de uitvoering van Zijn wil te verhinderen.
Vanuit de hemelse gewesten oefenen zij invloed uit op de aarde, waar zij zich ontpoppen als de tegenstanders van God. Ze proberen de mensen te verleiden tot ongehoorzaamheid aan hun Schepper.

Een wijziging in het wereldbeeld:

3. Licht duisternis

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwe situatie heeft ook zijn invloed in de schematische voorstelling van de onzichtbare wereld.

 

 

 

 

 

Sinds de val van de satan zijn er twee rijken aanwezig in de onzichtbare wereld:

  • het rijk van God, of het rijk van het Licht, want God is Licht.
  • het rijk van de satan, of het rijk van de duisternis, want de satan heeft geen licht in zichzelf.

De satan en zijn demonen zijn uit de derde hemel verbannen en sindsdien actief in de hemelse gewesten. Hier stelt de satan zich op als een tegenstander van God.
Het rijk van God en het rijk van de satan zijn dan ook twee gescheiden rijken, die samen aanwezig zijn in de hemelse gewesten en daar tegenover elkaar staan.
Dat God scheiding maakte tussen licht en duisternis werkt ook door in de geestelijke wereld.

In de schematische voorstelling is de scheiding tussen deze twee rijken en de invloed die ze uitoefenen in de hemelse gewesten, voorgesteld door een dikke zwarte lijn.
Hiermee wil niet gesuggereerd worden alsof licht en duisternis elk hun eigen afgebakend gebied hebben in de hemelse gewesten. Wel dat ze altijd tegenover elkaar staan.
Ze blijven steeds gescheiden van elkaar en zullen nooit samenwerken.

God zal nooit met de satan samenwerken om tot Zijn doel te komen.

Vanuit de hemelse gewesten oefenen beide rijken hun invloed uit in de zichtbare wereld.
Hierbij blijft de mens vrij om zijn eigen keuzes te maken.

 

Wordt vervolgd in de studie ‘De eerste zonde – ongehoorzaamheid’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Rebellie in de hemel.