In: samenvatting en enkele Bijbelteksten

De vertaling van de Griekse woordjes ‘en’ en ‘eis’ wordt uitvoerig bestudeerd in:

Dit is verder uitgewerkt in de studies:

Er zijn meer teksten die een diepere betekenis krijgen, indien de vertaling van ‘en’ en ‘eis’ op de juiste manier wordt geïnterpreteerd.
Het is echter niet mogelijk al deze teksten uitvoerig te bespreken.
Hieronder worden er een aantal aangehaald ter overdenking.

Een toelichting vooraf.

In onderstaande teksten gaat het meestal om de interpretatie van het Griekse woordje ‘en’ dat vertaald wordt met ‘door’ of ‘met’.
Een enkele keer ook van het woordje ‘eis’ vermeld, dat op verschillende manieren wordt vertaald.

Dit zijn niet noodzakelijk foutieve vertalingen, maar de interpretatie volgens de betekenis van het Grieks van ‘en’ en ‘eis’ komt niet altijd tot zijn recht in de tekst.
Vandaar een korte toelichting vooraf.

Onderscheid tussen ‘door’ en ‘in’.
Als iemand naar huis fiets en onderweg overvallen wordt door een regenbui zal die persoon nat worden ‘door’ de regen.
Hij of zij werd nat door de regen, als uitwendige oorzaak.
Nochtans werd deze persoon enkel nat ‘door’ de regen, omdat hij/zij ‘in’ de regen fietste.

Dat is de betekenis van het Griekse woordje ‘en’, wat ‘in’ betekent:

 • in, de plaats waar de handeling gebeurt.

Conclusie:

In de Bijbel wordt het Griekse woordje ’en’ vaak vertaald met ‘door’, of ‘met’, zoals: door of met Jezus Christus, door of met de Heilige Geest.
Jezus en de Heilige Geest zijn echter geen adviseurs van buitenaf.
Iemand die zijn eigen weg gaat in het leven en verwacht dat de dingen wel zullen veranderen door of met Jezus Christus, door of met de Heilige Geest, die buiten het leven staan, zou teleurgesteld kunnen worden als blijkt dat Zij niet aan de verwachtingen voldoen.

Gezien ‘en’ de plaats van het gebeuren aanduidt, zou ‘door’ of ‘met’ beter vervangen worden door ‘in’ Jezus Christus en ‘in’ de Heilige Geest.

Zoals niemand nat kan worden door de regen als men niet in de regen staat, zo zal een discipel van Jezus de volheid van het leven met Jezus niet volkomen beleven, wanneer hij/zij niet in Jezus leeft, want:

Zo is dan wie in (en) Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.   (2 Corinthiërs 5:17)

Wat het betekent om ‘in’ Jezus of ‘in’ de Heilige Geest te zijn:

Jezus is er de reden van dat iemand vergeving van zonden en een nieuw leven ontvangt, door (Grieks ‘dia’ = doorheen) het geloof/vertrouwen in (eis = tot in) Hem.
Maar Hij verwacht dat wie tot geloof/vertrouwen in (eis) Hem komt, een discipel van Hem wordt.
Discipel van Jezus zijn: is leven in Hem, opdat Jezus in de discipel zou leven.

Leven in Jezus is:

 • Leven in relatie met Hem
 • zich onderwerpen aan het gezag en de autoriteit van Jezus: (Jezus op de troon van het leven)
 • Jezus aanvaarden als de Waarheid, als ‘het Levende Woord’
 • de Bijbel erkennen als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God
 • leven vanuit een hartsgesteldheid gericht op de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

Toelichting bij het lezen van onderstaande teksten:
Bedenk bij het lezen en overdenken van onderstaande teksten, dat:

 • het niet gaat om ‘correct’ Nederlands
 • maar, om een dieper begrijpen van de boodschap in de tekst
 • het Griekse ‘en’, vertaald door ‘in’, de plaats van de handeling aanduidt
 • in (en) de naam van Jezus betekent: in de autoriteit van Jezus
 • het Griekse ‘eis’ vertaald door ‘tot in’, een beweging aanduidt tot in de plaats waar de handeling gebeurt.

De Bijbelteksten:

Mattheüs 17:21 – Maar dit geslacht vaart niet uit dan door (in) bidden en vasten.

Mattheüs 22:37 – Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met (in) geheel uw hart en met (in) geheel uw ziel en met (in) geheel uw verstand.

Markus 9:1 – En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk van God gekomen is met (in) kracht.

Markus 9:29 – En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door (in) niets uitvaren, tenzij door (in) gebed.

Lukas 2:27 – En hij (Simeon) kwam door (in) de Geest in (tot in) de tempel.

Lukas 4:1 – Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door (in) de Geest geleid in (tot in) de woestijn.

Lukas 4:32 – En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met (in) gezag.

Johannes 15:4-7 – (Jezus zei) … blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan (in) de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in (tot in) het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Johannes 17:17 – Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Handelingen 4:7 … en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door (in) welke kracht of door (in) welke naam hebt gij dit gedaan?

Handelingen 13:39 … ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door (in) de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door (in) Hem.

Handelingen 20:28 – Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover (waarin) de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft.

Romeinen 1:9 – Want God, die ik met (in) mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, …

Romeinen 1:25 – Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door (in) de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in (eis) eeuwigheid. Amen.

Romeinen 8:15 – Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te (tot in) vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door (in) welke wij roepen: Abba, Vader.

Romeinen 12:21 – Laat u niet overwinnen door (hupo: door, onder) het kwade, maar overwin het kwade door (in) het goede.

Romeinen 14:17 – Want het Koninkrijk van God bestaat niet in (letterlijk: is niet) eten en drinken, maar in (letterlijk: is) rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door (in) de Heilige Geest.

Romeinen 15:13 – De God nu van de hoop vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om (tot in) overvloedig te zijn in de hoop, door (in) de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15:29 – En ik weet, dat ik bij mijn komst bij u met (in) een volle zegen van Christus zal komen.

1 Corinthiërs 3:13 – … ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met (in) vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

1 Corinthiërs 6:11 – En sommigen van u zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door (in) de naam van de Here Jezus Christus en door (in) de Geest van onze God.

1 Corinthiërs 6:20 – Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met (in) uw lichaam.

1 Corinthiërs 12:3 – Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door (in) de Geest van God sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door (in) de Heilige Geest.

1 Corinthiërs 12:9 – … aan de één geloof door (in) dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door (in) die ene Geest.

1 Corinthiërs 12:13 – … want door (in) één Geest zijn wij allen tot (tot in) één lichaam gedoopt, …

2 Corinthiërs 1:20 – Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door (in) Hem het: Amen, tot eer van God door (dia = doorheen) ons.

Galaten 1:6 – Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door (in) de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, …

Galaten 2:20 – Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door (in) het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Galaten 3:11 – En dat door (in) de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit (vanuit) geloof leven.

Efeziërs 1:3 – Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met (in) allerlei (letterlijk: alle, elke) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Efeziërs 2:4 – God echter, die rijk is aan (in) erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, …

Efeziërs 2:13 – Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door (in) het bloed van Christus.

Efeziërs 3:12 – … in wie (Christus onze Here) wij de vrijmoedigheid en de toegang met (in) vertrouwen hebben door (dia = doorheen) het geloof in Hem.

Efeziërs 4:3 – … en u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door (in) de band van de vrede: …

Efeziërs 4:12-16 – … om de heiligen toe te rusten tot (tot in) dienstbetoon, tot (tot in) opbouw van het lichaam van Christus, totdat (tot in) wij allen de eenheid (eensgezindheid) van het geloof en van de volle (nauwkeurige en juiste) kennis van de Zoon van God bereikt hebben (aankomen, arriveren), (tot in) de mannelijke rijpheid (volwassenheid), (tot in) de maat van de wasdom (volwassenheid) van de volheid (overvloed) van Christus. Dan (zodat) zijn wij niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer (onderwijs), door (in) het valse spel van de mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende in liefde, in elk opzicht (letterlijk: iedereen, allen) naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door (dia = doorheen) de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op (in) zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om (tot in) zichzelf op te bouwen in de liefde.

Efeziërs 4:30 – En bedroeft de heilige Geest van God niet, door (in) wie gij verzegeld zijt tegen (tot in) de dag van de verlossing.

Efeziërs 5:18 – En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met (in) de Geest, …

Efeziërs 5:19 – … en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van (in) harte (letterkijk: jullie hart), …

Efeziërs 5:26 – … om haar te heiligen, haar reinigende door (in) het waterbad met het woord, …

Efeziërs 6:14 – Stelt u dan op, uw lendenen omgord met (in) de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, …

Efeziërs 6:15 – … de voeten geschoeid met (in) de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede; …

Efeziërs 6:16 – … neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmede (waarin) gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; …

Colossenzen 1:11 – Zo wordt gij met (in) alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid tot (tot in) alle volharding en geduld.

Colossenzen 1:27 – Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder (in) de heidenen: Christus onder (in) u, de hoop van de heerlijkheid.

Colossenzen 2:13 – Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door (in) uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, …

Colossenzen 2:18 – Laat niemand u de prijs doen missen door (in) gewilde nederigheid en engelenverering, …

Colossenzen 3:17 – En al wat gij doet met (in) woord of werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus, God, de Vader, dankende door (dia = doorheen) Hem!

1 Timotheüs 3:13 – Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door (in) het geloof in Christus Jezus.

1 Timotheüs 3:16 – En buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door (in) de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder (in) de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

2 Timotheüs 4:2 – … verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met (in) alle lankmoedigheid en onderrichting.

Hebreeën 10:19 – Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om (tot in) in te gaan in het heiligdom door (in) het bloed van Jezus.

Hebreeën 11:2 – Want door (in) dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven.

1 Petrus 1:6 – Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door (in) allerlei verzoekingen bedroefd.

1 Petrus 1:12 – Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door (in) de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in (tot in) welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

1 Petrus 1:22 – Nu gij uw zielen door (in) gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot (tot in) ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief.

2 Petrus 1:2 – … genade en vrede worde u vermenigvuldigd door (in) de kennis van God en van Jezus onze Here.

2 Petrus 1:5-7 – Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door (in) uw geloof de deugd, door (in) de deugd de kennis, door (in) de kennis de zelfbeheersing, door (in) de zelfbeheersing de volharding, door (in) de volharding de godsvrucht, door (in) de godsvrucht de broederliefde en door (in) de broederliefde de liefde jegens allen.

Openbaring 1:5 – … en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door (in) zijn bloed.

God, de Vader, de Schepper van het heelal, zegene u in uw leven in Jezus Christus, de Here.

 

Deze studie downloaden in PDF:
In: samenvatting enkele Bijbelteksten.