De satan / de duivel – zijn tactiek

In de studie ‘De satan – een engel die in opstand kwam’ is beschreven hoe één van de belangrijkste engelen in de hemel in opstand kwam tegen God en uit de hemel verwijderd werd. Het karakter van satan is beschreven a.d.h. van het woordgebruik in het Hebreeuws en het Grieks. Hieruit wordt geleerd dat satan een kwaadspreker, een roddelaar en een tegenstander van God is.
Hoe hij te werk gaat wordt in deze studie beschreven.

Algemeen:

De tegenstander van God werkt vanuit de duisternis en kan God die Het Licht is niet verdragen.
Hij zal God dan ook op alle mogelijke manieren tegenwerken.
Zijn actieterrein is de aarde en in het bijzonder de mensen die willen leven in gehoorzaamheid aan God.
Gods tegenstander zal op alle mogelijk manieren proberen deze mensen van God af te houden.

Elke discipel van Jezus, iedereen die op Jezus vertrouwt, in elk facet van het leven, zal ‘de tegenstander’ op zijn weg tegenkomen. Paulus schrijft:

… allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.   (2 Timotheüs 3:12)

‘Zullen vervolgd worden’, is de vertaling van het Griekse woord ‘dioko’. Enkele andere vertalingen, volgens de OLB:

  • verdrijven / op de vlucht drijven / hard rennen om iets of iemand te vangen / achter iets aan rennen / iemand op elke mogelijke manier dwarszitten.

Satan, de tegenstander, probeert mensen in de val te lokken.

Jezus zei tegen de satan, de tegenstander:

Ga weg, achter Mij, satan (tegenstander); gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op (gij hebt geen begrip van) de dingen van God (dat wat van God is), maar op die van de mensen.   (Mattheüs 16:23)

Een ‘aanstoot’:  In het Grieks ‘skandalon’, is volgens de OLB:

  • het losse stuk hout dat een val voor dieren openhoudt.

Gods  tegenstander probeert in te spelen op menselijke verlangens, om iemand op die manier in de val te lokken en zo van God weg te houden.

De duivel, de kwaadspreker, is een moordenaar.

De apostel Petrus schrijft:

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
(1 Petrus 5:8)

De duivel, in dit Bijbelvers de ‘tegenpartij’ genoemd, de ‘tegenstander’, gaat in de wereld rond als een brullende leeuw. Hij kan niet zomaar iedereen ‘verslinden’. Hij moet zijn prooi zoeken en vindt dat in mensen die hij kan intimideren en bang maken, zodat ze een gemakkelijke prooi worden. Iemand die verstart van angst door het ‘brullen’ van de leeuw, wordt snel overmeesterd.

Zoals de leeuw zal hij proberen een dier te isoleren door middel van angst, in de hoop dat het de verkeerde kant op vlucht.
Daarna zal hij er net zo lang achteraan jagen, totdat zijn prooi moe wordt en verslapt, zodat hij die kan bespringen.

De duivel, de kwaadspreker, is een leugenaar.

Jezus zei over hem:

… Die was een mensenmoordenaar van in het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.   (Johannes 8:44)

In deze uitspraak geeft Jezus aan, dat de tegenstander een mensenmoordenaar is, omdat hij zich tot doel stelt, te voorkomen dat zijn ‘prooi’ in de eeuwigheid bij God zou zijn.

Zijn middel is de leugen.
Een voorbeeld is de eerste leugen die uitgesproken werd in het paradijs, door de slang (die ook genoemd wordt de duivel en de satan – Openbaringen 12:9 / 20:2) toen hij zei:

God heeft zeker wel gezegd: Gij zult van geen enkele boom in de hof eten.
(vrij vertaald naar Genesis 3:1)

God had gezegd dat Adam en Eva van alle bomen in de hof mochten eten, uitgenomen één, waar ze niet van mochten eten.
(Genesis 2:16-17)
De tegenstander, draait de waarheid om, zodat Eva onzeker wordt, gaat twijfelen over wie God is en wat Hij gezegd heeft. Daardoor maakt ze de verkeerde keuze.

De juiste ontsnappingsroute:

De Psalmist schrijft:

Red mij van mijn vijanden, HERE, tot U vlucht ik.   (Psalmen 143:9)

De juiste houding tegenover de tegenstander:

Daarover schrijft de apostel Jacobus:

Onderwerpt u (maakt u ondergeschikt, gehoorzaamt) dus aan God, maar biedt weerstand aan (stelt u op tegenover) de duivel, en hij zal van u vlieden (wegvluchten).   (Jakobus 4:7)

Jezus bood weerstand aan de duivel met de woorden: Er staat geschreven(Mattheüs 4: 1-10 / Lukas 4: 1-13)
Het Woord van God uitspreken is hét wapen om de duivel te weerstaan.

Wie zich onderwerpt aan God, wie Jezus gehoorzaamt en wandelt in het Licht, heeft niets te vrezen van deze ‘brullende leeuw’, die leeft in de duisternis en het Licht haat:

  • duisternis moet wijken voor het licht
  • duisternis vlucht voor het licht.

Een waarschuwing:

…de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.   (2 Corinthiërs 11:14)

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.   (1 Johannes 4:1)

Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald …   (2 Petrus 2:15)

Het is dus noodzakelijk om alles te toetsen aan Het Woord, de Bijbel en aan Jezus, Het Levende Woord om zo het goede te behouden.   (naar 1 Thessalonicenzen 5:21)

Zalig is de man (de mens), die in verzoeking (ook: beproeving / inwendige verleiding tot zondigen) volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.   (Jakobus 1:12)

 

Deze studie downloaden in PDF:
De satan / de duivel – zijn tactiek.