De satan – een engel die in opstand kwam

De satan werd als engel geschapen.

De satan werd door God geschapen als een engel, met een hoge positie in de hemel.
Over hem werd geschreven:

Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.   (Ezechiël 28:12-14)

In deze profetie wordt met de koning van Tyrus satan bedoeld, die geschapen werd als een engel, een beschuttende cherub over de troon van God.
Volgens bovenstaande beschrijving zag hij er prachtig uit. Hij was één van de voornaamste engelen in de hemel, een beschuttende cherub over de troon van God.

In Jesaja 14:11-12 staat:

uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank van uw harpen; … Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon van de dageraad; …

Deze profetie brengt ‘uw trots’ in verband met ‘de klank van uw harpen’.
Dit doet vermoeden dat satan verantwoordelijk was voor de lofprijzing in het hemel.

De satan een gevallen engel.

Deze uitnemende engel werd echter ontrouw aan zijn roeping.

Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, …   (Ezechiël 28:15-17)

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon van de dageraad; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.  (Jesaja 14:12-14)

Deze uitspraken zijn geen bedenksels van Ezechiël en Jesaja, maar dit zijn profetieën, uitgesproken in opdracht van God.

De satan werd trots op zijn uiterlijk en zijn positie. In zijn hoogmoed wou hij aan God gelijk zijn.

Door dit alles werd de satan uit de hemel verbannen en op de aarde geworpen.
Sindsdien is hij de tegenstander van God en is hij niet meer actief in de derde hemel, maar in de hemelse gewesten. Zijn actieterrein is de aarde.

Het boek Openbaringen meldt:

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.   (Openbaring 12:9)

In zijn rebellie heeft de satan een groot aantal engelen uit de hemel met zich meegesleurd. Openbaringen 12:4 deelt mee dat satan, voorgesteld als een draak, één derde van de sterren van de hemel met zijn staart meesleepte en op de aarde wierp. Algemeen wordt aanvaard, dat deze passage de verbanning van satan uit de hemel beschrijft, waarbij hij één derde van de engelen met zich meesleurde in zijn rebellie.

Het karakter van de satan wordt beschreven in de volgende studies:

 

Deze studie downloaden in PDF:
De satan – een engel die in opstand kwam