Schepping en evolutie

De wetenschap zegt dat de wereld is ontstaan door evolutie.
Om dit te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om te omschrijven wat wetenschap is.

Wat is wetenschap? Of: Wat een universiteit zegt over wetenschap.

Het doel van de wetenschap is: Zoeken naar de algemene waarheid.
Anders gezegd: Zoeken naar wat waar is.
De middelen hiertoe zijn:

  • Bewijzen formuleren.
  • Methodes opstellen om verschillende bewijsvoeringen op elkaar af te stemmen.

Wetenschap probeert verder te gaan dan de algemene kennis.

In de wetenschap heb je een evolutie van de waarheid. Vroeger was het de godheid of een andere autoriteit die bepaalde wat waar was en wat niet waar was.

Bijvoorbeeld Aristoteles:
Hij beweerde dat de vrouw minder tanden heeft dan de man.
Door middel van een eenvoudig tegen-experiment is aan te tonen dat de vrouw en de man evenveel tanden hebben.

Wetenschap zal de dogma’s dus niet zomaar aanvaarden, maar gaat een kritisch standpunt innemen.
Vanaf dat moment begint de wetenschap.

Er ontstaat dan de vraag naar de absolute waarheid.

Via methodes wil de wetenschap dichter bij het ‘waar’ komen.
Hierbij komt men tot een wet, d.w.z. tot kennis die gefundeerd is.

Tot hier, hoe een universiteit het bedrijven van wetenschap omschrijft.

Voorbeelden uit de geschiedenis.

Enkele voorbeelden uit de geschiedenis die het bovenstaande bevestigen, zijn hier te vinden.

Uit deze voorbeelden kan geconcludeerd worden, dat wetenschappelijke waarheid tot stand komt op twee manieren:

  • Door waarneming en experimenten.
  • Door veronderstellingen of theorieën.

Deze worden echter pas aanvaard, nadat ze wetenschappelijk bewezen zijn.
(Einstein heeft zo 14 jaar op erkenning moeten wachten voor zijn relativiteitstheorie!)

Vraag is:  Voldoet de evolutietheorie aan deze criteria.

Darwin en de evolutietheorie.

Het boek dat Darwin schreef over het ontstaan van de soorten, verscheen in 1859.
Sindsdien wordt door de wetenschap algemeen aanvaard, dat de wereld is ontstaan door evolutie, over een periode van miljarden jaren.
In zijn theorie stelt Darwin, dat al het leven op aarde begonnen is met het spontaan ontstaan van de eerste eenvoudige organismen. Hieruit zijn stapsgewijs, door toevallige mutaties, meer complexe levensvormen ontstaan.
Hij ging daarbij uit van het idee, dat nieuwe levensvormen beter aangepast zouden zijn aan de levensomgeving. Hierdoor overleven zij beter en zouden de vorige levensvormen uitsterven.
In de loop der eeuwen is zo de diversiteit in de wereld ontstaan, zoals wij die nu kennen.

Maar, draagt Darwin in zijn boek ook bewijzen aan voor deze ontwikkeling??

Wie zijn boek leest zal merken dat Darwin veel spreekt over wat hij ‘gelooft’, wat hij ‘veronderstelt’, of wat hij als ‘bewezen aanneemt’, zonder echter het bewijs te leveren.
Hij toont in zijn boek aan dat er veel verschillende rassen van honden, katten, paarden en allerhande dieren gekweekt kunnen worden.
Hoe echter een hogere levensvorm uit een lagere levensvorm kan ontstaan heeft hij niet bewezen. Trouwens, als de vorige levensvormen zouden uitsterven, waarom bestaan die de dag van vandaag nog steeds??

Darwin zag zelf al moeilijkheden in verband met zijn theorie.
Hij noemt er een aantal op in het hoofdstuk ‘Over de onvolmaaktheid van het geologisch archief’.
Hij meldt o.a. het feit, dat bij de fossielen geen overgangsvormen te vinden zijn. Nochtans zouden er duizenden overgangsvormen gevonden moeten worden.

In dit hoofdstuk schrijft hij bijvoorbeeld: “Als gevolg hiervan kan, als mijn theorie waar is, niet worden betwist dat …”
Darwin schijnt er dus zelf niet van overtuigd te zijn dat zijn theorie waar is.

Even verder: “Op de vraag waarom we geen archieven vinden uit die enorme primordiale periode, kan ik geen bevredigend antwoord geven”.
Dan geeft Darwin aan hoe eminente geologen elkaars conclusies betwisten, … maar: “We moeten niet vergeten dat slechts een klein gedeelte van de wereld met enige nauwkeurigheid bekend is.”

Daarom:
“De kwestie moet voor het ogenblik onopgehelderd blijven, en mag terecht als een geldig argument worden ingebracht tegen de hier gekoesterde visies. Om aan te tonen dat ze later een verklaring kan krijgen, zal ik de volgende hypothese geven”.

Darwin heeft dus geen bewijs geleverd voor zijn beweringen en was zelf niet 100% overtuigd van de waarheid ervan.

Vraag: Is zijn theorie in de loop van de volgende 150 jaar alsnog bevestigd?

De wetenschappers doen er alles aan om bewijzen te vinden en komen steeds weer met bewijsvoering, die dan later weer ontzenuwd wordt.
De ontbrekende schakels in de fossielen zijn niet gevonden, ondanks het feit dat in de loop van de laatste 150 jaar, miljoenen fossielen over heel de wereld gevonden zijn.

Het is algemeen bekend dat er, in de loop van de geschiedenis, maar ook vandaag, wetenschappers zijn die hun onderzoekresultaten aanpassen aan de evolutietheorie, om toch maar te kunnen scoren binnen de wereld van de wetenschap.
Ook is bekend dat wetenschappers hun subsidies en vaak ook hun baan verliezen, als ze in hun geschriften twijfel durven uitspreken over de juistheid van de evolutietheorie.

Conclusie:
Tot nu toe heeft de wetenschap de evolutietheorie niet kunnen bewijzen.

De evolutietheorie voldoet niet aan de voorwaarden voor “wetenschappelijk”, zoals hierboven door een universiteit geschetst is.

Het feit alleen al, dat Pasteur heeft aangetoond dat leven niet vanzelf ontstaat uit dode materie, zou voor de wetenschap voldoende moeten zijn om de evolutietheorie te verwerpen.
Waarom houdt de wetenschappelijke wereld dan toch vast aan de evolutietheorie, ook al is die niet bewezen?

Darwin gaf aan de wetenschap een ontstaansmodel van de wereld, waarin God geen plaats heeft.
Wetenschappers willen kennelijk graag aan wetenschap doen, zonder zich te moeten verantwoorden tegenover de Schepper van het leven.

Schepping.

Is de wereld dan ontstaan door schepping?
Het feit dat de evolutietheorie niet bewezen is, wil niet automatisch zeggen dat de wereld door schepping tot stand is gebracht.

Nochtans geven de laatste jaren meer en meer wetenschappers toe, dat hun wetenschappelijke bevindingen niet in overeenstemming te brengen zijn met het ontstaan van de wereld door evolutie. Hoe de schepping dan wel ontstaan is, weten ze niet, maar de evolutietheorie geeft hen geen bevredigende verklaring voor de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek.
Velen van hen zijn ervan overtuigd dat een bijzondere intelligentie aan de grondslag van het ontstaan van de wereld moet liggen, al weten ze dat niet te duiden.

Wetenschappers die geloven dat God de Intelligente Schepper van de wereld is worden hierin steeds opnieuw bevestigd in hun wetenschappelijk onderzoek.
Dat de wereld door God geschapen is, kunnen ze niet bewijzen, maar de resultaten van hun onderzoek lijken dit altijd weer te bevestigen.

Meer over de schepping van de wereld is te vinden in de studie ‘Het ontstaan van de wereld’.

 

Deze tekst downloaden in PDF:
Schepping en evolutie