De verzegelde bron

Markus schrijft, dat terwijl Jezus op weg was naar het huis van Jaïrus, een bloedvloeiende vrouw de zoom van Zijn kleed aanraakte en … terstond droogde de bron van haar bloed op … (Markus 5:29)

In de wet die God via Mozes gegeven heeft, wordt ook melding gemaakt van de bron van haar bloed.
Mozes schrijft in Leviticus 20:18.

Een man die bij een vloeiende vrouw ligt en haar schaamte ontbloot; haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot; beiden zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk.

En een bijzonder mooie tekst is te vinden in Hooglied 4:12, waar staat:

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron.

Een prachtig beeld.

Hiermee geeft de Schepper, in Zijn wijsheid, op een beeldende manier aan, hoe waardevol de seksualiteit, die Hij aan de mensen gegeven heeft, voor Hem is.
Meisjes worden als ‘een afgesloten hof’ geboren, met een verzegelde seksualiteit:

  • denk aan het maagdenvlies.

Seksualiteit is niet alleen een lichamelijk gebeuren, maar heeft ook een geestelijke dimensie,  daarom waarschuwt God tegen een verkeerde beleving hiervan.

Waar staat het beeld van de verzegeling voor.

Stel dat je een kostbaar instrument in het buitenland bestelt, dat je eerst moet betalen, voordat het aan jou wordt toegestuurd. Als dat instrument uiteindelijk in eigen land aankomt, wordt het opgeslagen in een verzegeld magazijn van de douane. Ook al ben je de eigenaar van dit instrument, je kan er pas vrij over beschikken, nadat je de vereiste formaliteiten hebt vervuld. Pas dan zal de douane het magazijn voor je openen en jou het instrument overhandigen.

Zo heeft God dat ook met de seksualiteit bedoeld.

Over de volmacht.

Omdat de seksualiteit van de vrouw verzegeld is, kan zij niet vrij over haar seksualiteit beschikken.
De vrouw mag enkel volmacht verlenen om haar zegel te verbreken, aan de man die voldoet aan de juiste voorwaarden.
Een man mag het zegel van een vrouw enkel verbreken, als hij volmacht van haar ontvangen heeft, omdat hij aan de juiste voorwaarden voldoet.

Nu geeft God duidelijke voorwaarden voor deze volmacht.

Over de voorwaarden tot het verlenen of verkrijgen van de volmacht.

Bij de schepping van man en vrouw, heeft God de beleving van de seksualiteit geplaatst binnen de bescherming van het huwelijk.
Hij beschouwt het huwelijk als een verbond voor het leven, tussen een man en een vrouw.
Een verbond wordt in de Bijbel steeds bezegeld met bloed.
Ook bij dit verbond vloeit er een beetje bloed, als het zegel van de vrouw verbroken wordt.

De voorwaarden van de volmacht worden verwoord, als God zegt in Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Deze uitspraak wordt driemaal herhaald in het N.T. (Matth.19:5 – Mark.10:7 – Ef.5:31)

God geeft drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden, opdat het zegel verbroken mag worden:

1. De man zal het huis van zijn vader en moeder verlaten als hij een gezin wil stichten, om vrij te zijn van het gezag, dat zijn ouders over hem hebben.
Zoals de apostel Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 11:3, staat een man, binnen het huwelijk, onder het gezag van Jezus Christus en zal hij aan Hem verantwoording moeten afleggen, over de manier waarop hij zijn gezin bestuurt.

2. De man moet zijn vrouw aanhangen.
Anders vertaald:  zijn vrouw aanklampen / verkleefd, vastgelijmd zijn aan zijn vrouw. Dit is de geestelijke eenheid tussen man en vrouw, met een belofte van trouw, voor heel de duur van hun aardse leven.

3. Een huwelijk is een maatschappelijk gebeuren.
Het is nodig dat deze verbintenis ook officieel bekendgemaakt wordt, volgens de regelgeving van de plaatselijke overheid.

Enkel als aan deze drie voorwaarden voldaan is, zegt God: … zij zullen tot één vlees zijn.

In Zijn Wijsheid heeft God bepaald, dat een vrouw enkel toestemming mag verlenen om haar zegel te verbreken, aan de man die zich, onder deze voorwaarden, in het openbaar, aan haar verbindt voor dit leven.

De vrouw moet er zich bewust van zijn, dat zij zich voor heel haar leven verbindt aan de man, die zij toestemming verleent om haar zegel te verbreken.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De verzegelde bron