De weg van herstel

Toen Adam en Eva ongehoorzaam werden aan God, veranderde het wereldbeeld drastisch.

  • Er kwam een breuk in de relatie tussen God en mensen.
  • De satan ontving, uit de hand van Adam, de heerschappij over de wereld, die God aan Adam had gegeven.

Dit wordt uitvoerig besproken in de studies ‘De eerste zonde – ongehoorzaamheid’ en ‘Verbroken relaties’.

God had de satan en zijn demonen, samen met heel de schepping kunnen vernietigen om opnieuw met de wereld te beginnen. Dit deed Hij niet, want God is geen tiran. Hij is liefdevol en rechtvaardig.
Omdat God de mensen een vrije wil heeft gegeven, respecteert Hij de beslissingen die zij nemen. God respecteerde ook de keuze die Adam gemaakt had en aanvaardde dat de satan de heerschappij van Adam had overgenomen.
God liet zijn schepping echter niet aan zijn lot over.

Hij had zijn herstelplan voor de toekomst al klaar, zoals bleek toen Hij in het paradijs tegen de satan zei:

Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.   (Genesis 3:15)

Omdat een mens de oorzaak was van de breuk tussen God en mensen, zou slechts een mens deze breuk kunnen herstellen, door:

  • de heerschappij over de wereld weer rechtmatig  van de satan over te nemen.
  • en de mens vrij te maken van de zonde.

a. De satan het gezag over de wereld ontnemen:
Door gehoor te geven aan de satan waren Adam en Eva onder zijn gezag gekomen en kon de satan over hen heersen.
Alleen een mens, die in een volmaakt toegewijde relatie van gehoorzaamheid aan God zou leven, zou in autoriteit boven de satan komen te staan. Aan deze mens zou de satan zijn heerschappij moeten afgeven.

Maar ieder mens, geboren als nakomeling van Adam, leeft onder de heerschappij van de satan en is niet in staat te leven in volkomen gehoorzaamheid aan God.

b. De relatie tussen God en mensen herstellen.
Toen Adam het gebod van God naast zich neerlegde door te eten van de verboden vrucht, werd niet alleen zijn relatie met God verbroken, maar ook de relatie van God met zijn nageslacht, zoals de profeet Jesaja schreef:

uw ongerechtigheden (niet handelen in overeenstemming met Gods geboden) zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, …   (Jesaja 59:1-2)

Maar, God had de mens juist geschapen omwille van de relatie die Hij met hem wou hebben.
Zijn liefde voor de mensen bleek toen Hij, ondanks hun ongehoorzaamheid, Adam en Eva in het paradijs opzocht, om hun naaktheid, hun schaamte, te bedekken.

Om de relatie tussen God en de mens definitief te herstellen zou iemand anders de zonden van de mens op zich moeten nemen en ook plaatsvervangend de straf op de zonde, de dood, moeten ondergaan.

Niemand is echter in staat om de zonden van de ander op zich te nemen, want alle mensen worden geboren als nakomelingen van Adam.
David schreef:

Allen zijn zij afgeweken, … er is niemand die goed doet, zelfs niet één.   (Psalmen 14:3)

En Paulus schreef:

… gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.   (Romeinen 5:12)

c. God Zelf moest de relatie met de mensen herstellen.
Er was voor God slechts één mogelijkheid: Zelf het herstel van de relatie te bewerken, door zijn Zoon naar deze wereld te sturen, want:

  • Alleen een mens, die niet geboren is als nakomeling van Adam en die dus niet onder de heerschappij van de satan staat, zou opnieuw vrij kunnen kiezen om in volkomen gehoorzaamheid aan God te leven
  •  Waardoor de dood geen macht over hem zou hebben.

Waarom Jezus Christus?

Beide voorwaarden werden vervuld in de persoon van Jezus Christus. Toen God de tijd rijp achtte, stuurde Hij de engel Gabriël …

… naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria.   (Lukas 1:27)

De engel Gabriël zei tegen Maria dat zij zwanger zou worden door toedoen van de Heilige Geest.
De zoon die geboren zou worden moest zij de naam Jezus geven.
Jezus werd verwekt zonder tussenkomst van een man.
De volledige tekst rond de aankondiging en de geboorte van Jezus is te vinden in de studie ‘Het leven van Jezus’.

Jezus werd als mens geboren, als ‘zaad van Eva’.

God zelf bevestigde dat Hij de Vader van Jezus was:

En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.
(Mattheüs 3:17 – ook: 17:5 , Markus 1:11 en 9:7, Lukas 3:22)

18. Jezus

 

 

Jezus, als mens geboren uit Eva, met God Zelf als Vader, was geen nakomeling van Adam. Hierdoor stond Hij niet onder de heerschappij van de satan.

 

 

Jezus werd als mens geboren in een volkomen open relatie met God, zoals eertijds Adam en Eva in het paradijs.

 

 

 

 

Van in het begin stelde de satan alles in het werk om te voorkomen dat Jezus tot het doel zou komen waarvoor Hij in de wereld was geboren.

  • Hij heeft geprobeerd om Jezus als baby te doden.   (zie Mattheüs 2:16)
  • Hij heeft meermaals geprobeerd Jezus tot zonde te verleiden.   (zie Lukas 4:1-13 e.a.)
  • Hij zette de volksmenigte op om Jezus te doden, o.a. door steniging. (zie Johannes 10:31 / Lukas 4:29)
  • Vanaf het moment dat Jezus gevangen genomen werd, tot aan zijn sterven aan het kruis, heeft de satan alle machten van de hel op Hem losgelaten. Hij heeft Jezus tot het uiterste getergd, lichamelijk in de geseling en de kruisiging en geestelijk in de manier waarop hij de mensen aanzette om Jezus te bespotten en uit te dagen. De satan heeft alles in het werk gesteld, in een poging Jezus ongehoorzaam te doen worden aan zijn hemelse Vader.

Maar Jezus heeft de satan weerstaan en de opdracht van God volbracht.

… Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.   (Johannes 19:30)

De betekenis van Jezus’ sterven voor de individuele mens.

a. Jezus heeft alle macht, in de hemel en op de aarde.
Sinds Jezus’ kruisdood heeft de satan geen autoriteit meer over de wereld.
Na zijn opstanding zei Jezus tot de discipelen:

Mij is gegeven alle macht (gezag, autoriteit) in de hemel en op de aarde.   (Mattheüs 28:18)

De apostelen schreven in hun brieven:

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.   (Jakobus 4:7)

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, …   (1 Petrus 5:8-9)

De satan heeft geen autoriteit meer over deze wereld, maar net zoals in het paradijs, zal hij nog steeds mensen via de zichtbare wereld proberen te intimideren en te verleiden.
Door mensen die hier gehoor aan geven oefent de satan, ook nu nog, invloed uit in de wereld.

b. Jezus droeg de zonden van de mens.
In de tijd van het Oude Testament moesten de zonden telkens opnieuw verzoend worden door dierenoffers.
Bij het brandoffer (Leviticus 1) en het zondoffer (Leviticus 4) legde een mens die naar de tabernakel en later naar de tempel kwam om zijn zonden te belijden, zijn hand op de kop van het dier. Hierdoor werden de zonden overgedragen op het onschuldige dier, dat daarna gedood en geofferd werd.

Tijdens het jaarlijkse weerkerende feest van Grote Verzoendag werd door de Hogepriester een zondoffer en een brandoffer gebracht, als verzoening voor het hele volk.
Hiervoor legde hij zijn beide handen op de kop van het dier voor het zondoffer en later op het dier voor het brandoffer, waarbij hij de zonden van het hele volk op de offerdieren overdroeg.

Op weg naar Golgotha moest Jezus zelf het kruis dragen dat zijn dood zou worden.  (Johannes 19:17)
Zoals Jezus zijn kruis droeg, droeg Hij ook de zonden van de mensheid op Zich, zoals de apostel Petrus schrijft:

… Christus heeft voor u geleden … die geen zonde gedaan heeft … die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht.
(1 Petrus 2:21-24)

c. Jezus droeg de straf op de zonde.
De offerdieren stierven in de plaats van de mens die zijn zonden op hen had gelegd.
Zo stierf Jezus voor de zonden van het hele volk, die Hij op Zich genomen had.

… de Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, …   (1 Thessalonicenzen 5:9-10)

… Christus, die Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, …   (Hebreeën 9:14)

… en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed … waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.   (Hebreeën 9:12)

d. Jezus bracht verzoening tussen God en mensen.
Jezus heeft verzoening gebracht tussen God en mensen, toen Hij de zonden van de hele wereld op Zich nam en Hij plaatsvervangend stierf voor elke individuele mens.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.   (1 Johannes 4:10)

en Hij (Jezus) is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
(1 Johannes 2:2)

dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, …
(2 Corinthiërs 5:19)

De betekenis van het plaatsvervangend sterven van Jezus wordt verder uitgewerkt a.d.h. van de symboliek in de offers die gebracht werden tijdens de Grote Verzoendag.

e. Jezus overwon de dood.

Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, doch zonder te zondigen.   (Hebreeën 4:15)

Daardoor had de dood geen macht over Hem.
Jezus werd dan ook op de derde dag na zijn sterven door God opgewekt uit de dood, in een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam.

En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel van de Here daalde uit de hemel neer en kwam nader, en hij wentelde de steen (voor het graf) weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.   (Mattheüs 28:2-3)

Tot de vrouwen die naar het graf gekomen waren zei de engel:

Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. (Mattheüs 28:5-6)

Na zijn opstanding uit de dood tot aan zijn hemelvaart verscheen Jezus vele malen aan zijn discipelen en aan andere mensen, om hen te bemoedigen.
Johannes getuigde:

Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en op de plaats, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u!   (Johannes 20:19)

Paulus schrijft:

… Hij (Jezus) is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas (Petrus), daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen.   (1 Corinthiërs 15:4-7)

Jezus leeft in alle eeuwigheid, zoals Paulus schreef:

… wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.   (Romeinen 6:9)

Het wereldbeeld na Jezus’ opstanding.

Toen Jezus uitriep: “Het is volbracht” en stierf (Johannes 19:30), had Hij een leven als mens volbracht in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader.

a. Jezus overwon de satan.
De satan was niet in staat gebleken om Jezus te verleiden tot ongehoorzaamheid aan zijn Vader, zoals hem dat wel gelukt was in het paradijs, bij Adam en Eva.

Toen Jezus stierf, zonder gezondigd te hebben, moest de satan de heerschappij aan Jezus overdragen, die:

… , Jezus Christus, onze Here, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht.   (Romeinen 1:4)

Waardoor Jezus, 40 dagen na zijn opstanding, vlak voordat Hij weer naar de hemel voer, tot zijn discipelen kon zeggen:

Mij is gegeven alle macht (gezag, autoriteit) in de hemel en op de aarde.   (Mattheüs 28:18)

En beloofde:

Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.   (Mattheüs 28:20)

b. Het nieuwe wereldbeeld schematisch voorgesteld:
Ter herinnering de schematische voorstelling van het wereldbeeld tot Golgotha:

17. Natuurlijke mens controle satan

 

 

Tijdens het leven van Jezus heerste de satan over de wereld. In die tijd werden de mensen geboren in een wereld met een open verbinding naar het rijk van de satan.

 

 

 

 

 

19. Natuurlijk mens NA Golgotha

 

 

Na Jezus’ sterven moest de satan de heerschappij over de wereld aan Jezus afstaan.

 

Dit wordt voorgesteld door de dikke zwarte streepjeslijn, omdat sinds Golgotha, de satan geen autoriteit meer heeft over de wereld.

 

Een streepjeslijn, omdat de natuurlijke mens, als nakomeling van Adam, onbewust, nog steeds gemakkelijk beïnvloed wordt door het rijk van de duisternis.

 

 

De mens leeft van nature niet in een relatie met God. Daardoor blijft de dikke zwarte lijn richting de hemel bestaan. De scheiding tussen God en mensen wordt enkel in Jezus Christus weggenomen.

 

Dit is onderwerp van de volgende studie: ‘Het nieuwe leven ontvangen’.

 

Deze studie downloaden in PDF:
De weg van herstel.