Zuiver zilver

Inleiding:

Zilver wordt in 195 teksten in de Bijbel genoemd.
Meestal gaat het om het metaal, gebruikt bij de bouw van de tabernakel en de tempel, of als muntwaarde.
Een enkele keer wordt zilver ook gebruikt als symbool.

Om de betekenis van zilver als symbool te begrijpen, is het interessant om te weten hoe zuiver zilver bekomen wordt.

Het winnen van zilver:

Zilver wordt gevonden in zilvermijnen en als bijproduct bij het delven van goud, koper, zink en lood.
Volgens Wikipedia blijkt uit opgravingen, dat al 4.000-3.500 v.Chr. zilver werd gescheiden van lood op eilanden in de Egeïsche Zee en Anatolië.

In deze studie wordt er van uit gegaan dat dit ook de methode was in de tijd van de Bijbel, dus dat zilver gewonnen werd als bijproduct van loodwinning.

Bij de ontginning van lood wordt er 1 deel zilver gewonnen op 40 delen lood.
Om het zilver van het lood te scheiden wordt het ruwe lood verhit tot boven de smelttemperatuur van zilver (962°C).
Als het vloeibare metaal dan langzaam afkoelt, zal het zilver eerst stollen en als een korst boven drijven op het vloeibare lood, dat op de veel lagere temperatuur van 327°C stolt.
De korst zilver wordt afgeschept, opnieuw gesmolten en in staven gegoten om verhandeld te worden.

Dit ruwe zilver bevat echter nog looddeeltjes die verwijderd moeten worden, wil men zuiver zilver overhouden.

Zuiveren van zilver:

Om het ruwe zilver te zuiveren wordt het opnieuw gesmolten in een smeltkroes op het vuur.
Het smelten en zuiveren van zilver is een secuur werkje dat de volle aandacht van de zilversmid vraagt.
Hij zal er dan ook bij gaan zitten om nauwgezet toe te zien dat de temperatuur niet te hoog oploopt, waardoor het zilver zou verbranden door de hitte.
Ook moet hij er voor zorgen dat het zilver heet genoeg blijft, om te voorkomen dat het te vroeg zou stollen en er looddeeltjes zouden achterblijven, die het zilver broos maken.

Om het nog aanwezige lood uit het gesmolten zilver te verwijderen strooit de zilversmid er boraxpoeder op. Dit poeder smelt tot een glasachtige massa.
Hierin lost het nog aanwezige lood op, waardoor het glasachtige borax verandert in een vuil schuim dat komt bovendrijven en door de smelter van het vloeibare zilver wordt afschept.

Hierna voegt hij opnieuw borax toe, roert het weer door het gesmolten zilver en schept er opnieuw het vuile schuim af.

Hij gaat hier net zolang mee door tot hij zijn gezicht in het gesmolten zilver weerspiegeld ziet.
Dan weet hij dat het zilver zuiver is en kan hij het uitgieten in een werkstuk.

Zilver in de Bijbel:

Het smelten en zuiveren van zilver als symbool in de Bijbel.

Gods Woord als zuiver zilver.

De woorden van de HERE zijn zuivere woorden, gedegen (beproefd) zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.
(Psalmen 12:7)

Het lijkt een beetje vreemd dat de woorden van God gelouterd zijn in een smeltoven in de aarde.
De Woorden die God spreekt zijn niet verontreinigd. Zijn Woord is van nature als zuiver zilver.

De Psalmist ziet het Woord van God blijkbaar als woorden vanuit de hemel, vanuit de geestelijke wereld, die bedoeld zijn voor de aarde.
Hij vergelijkt de zuiverheid van het Woord van God, de Bijbel, met zilver dat beproefd is in de smeltoven en zevenmaal de zuiveringsprocedure doorlopen heeft.

Wie onbevangen de Bijbel leest en probeert te verstaan wat er geschreven staat, ziet hierin het gezicht, de persoonlijkheid van God weerspiegeld, net zoals Jezus het gezicht, de persoonlijkheid van de Vader weerspiegelt.
Hij zei:

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; …   (Johannes 14:9)

En:

… Ik doe altijd wat Hem (de Vader) behaagt.   (Johannes 8:29)

De discipel als gezuiverd zilver:

Het is de bedoeling dat een discipel op dezelfde manier de persoonlijkheid van Jezus Christus weerspiegelt.
Dat gebeurt niet zomaar vanzelf.

De profeet Maleachi profeteerde over de komst van Jezus:

Wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?

Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.

Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend.

Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver,

opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen.   (Maleachi 3:2-3)

Wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?
De natuurlijke mens kan onmogelijk leven in relatie met Jezus Christus.
Daarom kwam Hij naar de wereld om vergeving van zonden te bewerken door het geloof in Hem.
Als discipel van Jezus Christus wordt het hierdoor mogelijk om te leven in relatie met God, met Jezus en met de Heilige Geest.
Dit gaat echter niet zonder reinigingsproces, …

Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.
Johannes de Doper getuigde:

Ik dompel u onder in water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u onderdompelen in de Heilige Geest en in vuur.   (Lukas 3:16)
(3 x “in” als de vertaling van het Grieks “en”, de plaats waar de handeling gebeurt)

Jezus kwam naar de wereld, zodat, wie in Hem gelooft, als ‘zilver’ afgescheiden zou leven van het ‘lood’, de onzuiverheden van de wereld.

Wie in relatie met Jezus leeft en zijn leven aan Hem toevertrouwt, komt als ‘ruw zilver’ uit het ‘lood’ van de wereld bovendrijven.
Een discipel van Jezus Christus leeft wel in de wereld, maar niet meer naar de normen van de wereld, want:

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.   (2 Corinthiërs 5:17)

Om volledig vrij te komen van het verleden zal elke discipel van Jezus Christus een reinigingsproces moeten ondergaan.
Opgenomen in het huisgezin van God zullen oude inzichten en gewoontes afgeleerd moeten worden en nieuwe aangeleerd.

De bestudering van Gods Woord, de Bijbel, in gemeenschap met andere discipelen van Jezus Christus, zal daarbij werken ‘als het loog van de blekers’.
Het leven en de denkwereld van de discipel van Jezus Christus zullen gereinigd moeten worden door het Woord, zoals Jezus tot zijn discipelen zei:

Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.   (Johannes 15:3)

Vervolgens:
Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend.
Zilver reinigen is een secuur werkje. De Smelter zal er dan ook bij gaan zitten, om niet afgeleid te worden en zijn volle aandacht aan het reinigingsproces te kunnen geven.

Zoals de Psalmist schrijft:

Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert.   (Psalmen 66:10)

Zoals het ruwe zilver gereinigd wordt door het opnieuw in het vuur te smelten, zo zal ook de discipel van Jezus Christus ondergedompeld worden in het vuur van de Smelter, om gereinigd te worden door het loog van het Woord van God.

Jezus gooit niemand zomaar in het vuur. Met liefdevolle aandacht ziet Hij toe op dit heiligingsproces, zodat het “zilver”:

  • niet verbrandt door de hitte en de discipel ontmoedigd wordt,
  • maar ook dat het niet vroegtijdig afkoelt, zodat de discipel lauw wordt en het heiligingsproces stopt.

Paulus schrijft:

… Christus heeft zijn gemeente (de gemeenschap: de verzameling van zijn discipelen) liefgehad en Zich voor haar overgegeven,

om haar te heiligen, haar reinigende door (Grieks: en = in) het waterbad met het woord (rhema),

en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
(Efeziërs 5:25-27)

Het gezaghebbend Woord van de Bijbel, is als het loog van de zilversmid.
De discipel die de Bijbel leest en overdenkt, zal ontdekken dat eigen denkbeelden en gewoonten die niet stroken met de Waarheid komen bovendrijven in zijn gedachtewereld. Zo kan hij hiermee afrekenen en zijn leven, zijn denken en zijn handelen, in overeenstemming brengen met de wil van God.

Dit is een heiligingsproces dat heel het leven lang herhaald moet worden, wil de discipel Jezus blijvend weerspiegelen.
Alleen zo zal hij een bruikbaar instrument in Gods hand blijven.

Prediker zei het zo:

Doe het schuim van het zilver weg, en er komt een werkstuk uit voor de zilversmid.
(Spreuken 25:4)

Van dit werkstuk, de discipel, zei Jezus de Zilversmid:

Gij zijt het zout van de aarde; …   (Mattheüs 5:13)

Maar:

… indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.   (Mattheüs 5:13)

Een discipel van Jezus Christus kan geestelijk verzwakken en eventueel opnieuw verontreinigd worden door invloeden uit de wereld, waardoor hij het risico loopt om voor de eeuwigheid verloren te gaan.

Elke discipel die als zilveren werkstuk verontreinigd raakt door menselijk denken en handelen, zal opnieuw het reinigingsproces in de smeltoven moeten ondergaan.

Want een ieder zal met vuur gezouten worden.   (Markus 9:49)

De Zilversmid heeft bij dit alles slechts één doel voor ogen, namelijk dat Zijn gezicht, Zijn karakter zichtbaar blijft in het leven van de discipel.

Zoals Maleachi zei:
Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver.
De zonen van Levi waren de Levieten, die in de tempel dienst deden.
Uit hen kwamen ook de priesters voort.

De reiniging die Jezus voor ogen heeft, heeft als doel dat de discipel tot zijn volle bestemming komt in dit leven en het leven hierna, maar ook:

opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen.
Dit is de roeping voor elke discipel van Jezus Christus.

Petrus schrijft:

… laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, …

tot het brengen van geestelijke offers, die aan God welgevallig zijn door (letterlijk: doorheen) Jezus Christus.   (1 Petrus 2:5)

Praktisch:

De roeping van elke discipel van Jezus Christus is, om als een levende steen zijn plaats in te nemen in het geestelijk huis, de (universele) gemeente, het lichaam van Jezus Christus.
Vanuit zijn leven in relatie met Jezus Christus, zal hij als priester verzoening kunnen brengen tussen God en mensen en tussen mensen onderling.
Dit vraagt om geestelijke offers die de toetssteen van Jezus Christus kunnen doorstaan.

Deze geestelijke offers zijn tweeërlei:
1. Romeinen 12:1

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke (ook: verstandige) eredienst (ook: dienstbaarheid).

Het is verstandig om als discipel van Jezus Christus onder Zijn gezag en autoriteit te leven en Hem te raadplegen bij elke te nemen beslissing.
Gezien de prijs die Jezus betaald heeft aan het kruis van Golgotha voor de verlossing van de eeuwige duisternis, is het een redelijke eredienst om Hem een leven in Zijn dienst aan te bieden.

2. Hebreeën 13:15

Laten wij dan door (letterlijk: doorheen) Hem (Jezus) aan God voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn naam belijden.

Een discipel van Jezus Christus heeft de opdracht om het gezicht, het karakter van Jezus in woord en daad te weerspiegelen en Zijn naam in de wereld uit te dragen .
Jezus verlangt ernaar dat zij die Hem nog niet kennen, Hem zouden zien zoals Hij is en Hem zouden aanvaarden in hun leven.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Zuiver zilver.